רק שש רשויות מיישמות את החלטת הממשלה בנוגע לפרסום הסכמים עם גופים פרטיים

 
|29/12/2014 |

מדו"ח היחידה הממשלתית לחופש המידע עולה, כי מרבית הרשויות טרם נערכו להטמעת החלטת הממשלה, על אף שחלפה שנה מיום שאושרה בממשלה. כיום, רק שש רשויות (מתוך 76 רשויות) מפרסמות הסכמים או היתרים באתר המרכזי לחופש המידע.


​היחידה הממשלתית לחופש המידע בחנה את יישומה של החלטת הממשלה אשר קבעה כי על משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהן לפרסם התקשרויות והיתרים בין רשויות המדינה לגופים פרטיים. ההחלטה קובעת שעל משרדי הממשלה ויחידות הסמך לפרסם באתר המרכזי לחופש המידע, הסכמים או היתרים עם גופים פרטיים שנחתמו או הוענקו לאחר יום ה-1 ביוני 2014, שמטרתם מתן שירות לציבור בתחום התחבורה, הבריאות החינוך והרווחה; וכן הסכמים או היתרים  שניתנו לגופים פרטיים שעניינם שימוש במשאב ציבורי.

נכון למועד זה רק 6 רשויות פרסמו התקשרויות והיתרים באתר המרכזי לחופש המידע כמתחייב מהחלטת הממשלה: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (היתרים לכרייה וחציבה); משרד התחבורה (4 הסכמים); המשרד לאזרחים ותיקים (4 הסכמים); משרד התרבות והספורט (2 הסכמים) ; משרד המשפטים (4 הסכמים); ורשות התעופה האזרחית (הסכם 1).
מרבית הרשויות (43) כלל לא השיבו לפניות היחידה בנושא זה; 17 רשויות השיבו כי אין בידן הסכמים או היתרים המחייבים פרסום; 8 רשויות ציינו כי הנושא בבחינה ושתי רשויות שהודיעו כי אותרו התקשרויות אולם הם טרם פורסמו (מצ"ב דו"ח מפורט).

בדברי ההסבר להחלטת הממשלה נכתב כי הרציונל בבסיס הבקשה הוא: "זרימה חופשית של מידע הנוגע לרשויות הציבוריות, במיוחד במקום בו הרשויות מעבירות את אחריותן או משאבי הציבור לידי ידיים פרטיות, מאפשרת בקרה על פעילותן, ומתמרצת את הגורמים הציבוריים לפעול ביעילות ובנאמנות, לטובת הציבור" וזאת מתוך הבנה כי מידע כאמור צריך להתפרסם מלכתחילה ולא כתלות בבקשת מידע מסוימת.

היחידה תמשיך לעקוב אחר יישום ההחלטה.

על מנת להגביר את המידע המפורסם, מוזמן הציבור ליידע את היחידה הממשלתית לחופש המידע על כל הסכם או היתר שנחתם לאחר ה-1.6.2014, ואשר מחויב בפרסום בהתאם להחלטת הממשלה 1116.

עו"ד שלומי בילבסקי, סגן ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע: "הטמעת החלטת הממשלה נוגעת לאימוץ דפוסים מחודשים של שקיפות. הסכמים והיתרים מסוג זה ראוי שיונחו בפני הציבור מראש ומבלי שיידרש ממנו להגיש בקשה לחשיפתם. עם זאת, נדרשת עוד הטמעה של הדפוס החדש ברשויות המדינה. אנו, ביחידה הממשלתית, נמשיך ללוות, לדרבן ולדווח על רמת היישום של הוראה חשובה זו".

היחידה הממשלתית לחופש המידע הוקמה בפועל ביוני 2012 מכח החלטת ממשלה, וזאת על מנת להגביר את יישומו של חוק חופש המידע בפרט ואת השקיפות השלטונית בכלל.
היחידה מהווה מוקד ידע מקצועי בתחומי חופש המידע ופועלת מתוך השירות הציבורי, להנחיה, להדרכה, לבקרה ולהגברת הפצת המידע היזום.
ליחידה ניתנה הסמכות לברר תלונות אודות משרדי הממשלה ויחידות הסמך בעניינים מסוימים (אי פרסום דו"ח שנתי, אי פרסום מידע יזום, אי מתן מענה, דחיית בקשה ללא נימוק ודרך חישוב אגרות חופש מידע) ולהורות על תיקון ליקויים שעלו בפעילותם של משרדי ממשלה ויחידות סמך.