תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'...) (סמכות בית המשפט שלערעור), תשע"ה- 2015

 
|02/09/2015 |

תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'...) (סמכות בית המשפט שלערעור), תשע"ה-2015, שהוכן במשרד המשפטים​ מוגש לעיון הציבור. 

מטרת התיקון המוצע היא להבהיר כי אין בסעיף 71א כדי לגרוע מסמכותו הכללית של בית המשפט שלערעור לפי סעיף 213, ובכלל זאת הסמכות להטיל עונש מאסר בפועל במקום צו שירות לתועלת הציבור שהטיל בית המשפט קמא ואותו החל או סיים לרצות הנאשם. כן מוצע, ליתר בטחון בלבד, להבהיר סמכות זאת גם ביחס לשתי דרכי ענישה נוספות – צו מבחן לפי סעיף 1 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 ומאסר לריצוי בעבודת שירות שהטיל בית המשפט קמא לפי סעיף 51ב(א) לחוק.​ 

 
הציבור מוזמן להגיש את הערותיו עד ליום י' בתשרי התשע"ו (23/09/2015)​.