תזכיר חוק החברות (תיקון מס'...) (הסמכה למתן הקלות), התשע"ה-2015

 
|10/09/2015 |

תזכיר חוק החברות מוגש לעיון הציבור.

​משרד המשפטים מתכוון להציע הקלות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק). להקלות שתי מטרות מרכזיות. הראשונה היא לייצר "מדרג רגולציה", בדומה לנעשה בשווקים רבים, תוך הבחנה בין חברות קטנות וגדולות. השניה היא לעודד הנפקות בבורסה בדרך של הקלות במימשל התאגידי, שיאפשרו לחברות המנפיקות לראשונה מניות (IPO –Initial Public Offering ) תקופת מעבר הדרגתית לרגולציה לאחר ההנפקה. הקלות נוספות יוצעו לכלל החברות, במקרים מתאימים.
ההקלות המוצעות נבחנו ונבחרו במסגרת עבודת מטה של משרד המשפטים ורשות ניירות ערך. המהלך נועד ליצור רגולציה מאוזנת וגמישה המביאה בחשבון את העלויות היחסיות של הרגולציה על חברות קטנות ואת הצורך בהסרת חסמים ועידוד הכניסה לשוק ההון. ההקלות מכוונות למצבים שבהם מתן ההקלה לא יביא לפגיעה בעקרונות הקיימים בחוק ובאיכות הממשל התאגידי שהוא קובע. מדובר בהקלות שיאפשרו לחברה לחסוך במשאבים המופנים לעמידה בדרישות החוק מבלי לפגוע בעקרונות החוק. 
בדרך כלל המסגרת המשפטית למתן הקלות היא בתקנות מכח החוק. אולם לגבי חלק מההקלות שנבחנו התברר שנדרש תיקון חקיקה או שאין הסמכה מתאימה בחוק למתן ההקלה בתקנות. התיקונים המוצעים בתזכיר נועדו לאפשר  את ההקלות הטעונות חקיקה ולהסמיך את שר המשפטים ליתן הקלות נוספות בתקנות באמצעות קביעת סעיפים מסמיכים.

 

הציבור מוזמן להגיש את הערותיו עד ליום כ"ה בתשרי התשע"ו (08/10/2015).