קול קורא קבוצות רכישה

 
|21/07/2016 |

​לאור בחינת נושא קבוצות הרכישה הפעילות בתחום הנדל"ן הנעשית במשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) מזמינה את הציבור להשמיע את טענותיו ולהעביר הערות והצעות הנוגעות להסדרת התחום על היבטיו השונים.

ידיים מחזיקות בית

​בשנים האחרונות גדל היקפן של עסקאות באמצעות "קבוצות רכישה" – התארגנות של קבוצת יחידים לרכישת זכויות בקרקע ורכישת שירותי בניה כאשר בסופו של הליך כל יחיד מקבל את חלקו בפרויקט בדרך של דירת מגורים אחת או יותר.

ההתקשרות באמצעות קבוצת רכישה אינה מוסדרת בדין הישראלי באופן מיוחד וזאת על אף מאפייניה הייחודיים, לרבות הסיכון אותו נוטלים המתקשרים בעסקאות אלה. כיוון שאין המדובר ברכישת "דירה" מגורם מסוים, אלא ברכישת קרקע ובניה עצמית, הדינים הייחודיים החלים על מוכרי דירות (כגון חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 וחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974), אינם חלים, על פניו, במקרים מעין אלו. לאור ריבוי העסקאות וכן מקרים שהתעוררו בעת האחרונה, עלה הצורך לבחון האם נדרשת הסדרה ייחודית לסוג זה של עסקאות, ואם כן – מהי ההסדרה הראויה לכך. זאת כדי לאפשר את המשך פעילותן של קבוצות הרכישה, תוך הגנה על ציבור המתקשרים בהן.

לשם בחינה זו הקימה שרת המשפטים צוות בין-משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), אשר דן בסוגיות שונות הנוגעות לנושא, לרבות: הגדרת קבוצת רכישה שאליה תתייחס ההסדרה הנבחנת, תוך התייחסות למספר משתתפיה, מאפייני העסקה הנוגעת אליה ולהיבטים אחרים, אופן הפרסום והשיווק של קבוצות רכישה והאפשרות להטיל חובות גילוי על מארגנים של קבוצות אלו, הבטחת כספי המשתתפים בקבוצות רכישה, הבטחת זכויותיהם של המתקשרים בכל הנוגע למועד מסירת הדירות וטיב הבניה, טיב הזכויות בקרקע של המתקשרים בהסכם עד להשלמת הרישום, התשלום למארגן ושלביו בהתאם להתקדמות הפרויקט, ועוד.

משרד המשפטים מזמין את הציבור להעביר הערות והצעות לדרכי הסדרה של תחום קבוצות הרכישה, על שלביו והיבטיו השונים, החל משלב הפרסום והשיווק ועד לתום הפרויקט. 

  • הציבור מוזמן להעביר הערות והצעות עד ליום 31.8.2016 למחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים בדואר אלקטרוני לכתובת  estib@justice.gov.il  או בדואר לכתובת: רח' צלאח א דין 29, ירושלים - 2992009 (לידי עו"ד אסתי ורהפטיג-בס).