הגשת עמדות היועץ המשפטי לממשלה בדבר החפיפה בין דיני זכות יוצרים לבין דיני המדגמים ובדבר הלכת א.ש.י.ר

 
|24/08/2016 |

​בחודש מאי ובחודש יוני 2016 הוגשו לבית המשפט העליון שתי עמדות יועץ בענייני ליבה הקשורים לדיני הקניין הרוחני, במסגרת ע"א 1248/15 פישר פרייס נ' דוורון.

היועץ המשפטי

​שתי העמדות הוגשו ביוזמת היועץ המשפטי לממשלה ואשכול קניין רוחני במחלקת ייעוץ וחקיקה, לאחר שהסוגיות המשפטיות בתיק זה זוהו כשאלות חשובות וכבדות משקל, ומתוך מגמה לקדם ולתרום לוודאות המשפטית בתחום חשוב זה. זאת, בין היתר על רקע הליכי החקיקה של הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015 שנכתבה במחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי), והנדונה בימים אלה בפני ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה המצורפת מטה עוסקת בחפיפה בין דיני זכות יוצרים לבין דיני מדגמים; ההתייחסות המשלימה מטעם היועץ המשפטי לממשלה מכילה התייחסות למשפט משווה בעניין חפיפה זו לבקשת בית המשפט העליון, וכן את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הלכת א.ש.י.ר., העוסקת בתחולת דיני עשיית עושר ולא במשפט מקום שדיני הקניין הרוחני אינם חלים (ר' בעמ' 7 ואילך למסמך ההתייחסות המשלימה)