נוסח מעודכן של אמות מידה ומתכונת מוצעת לעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים

 
|13/05/2015 |

​לקראת כינונה של הממשלה החדשה מעביר היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה וינשטיין, אל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך הממשלתיות נוסח מעודכן של אמות מידה ומתכונת מוצעת לעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים שגובשו במחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ) בראשותה של הגב' דינה זילבר.

יהודה וינשטיין

​העיקרון האוסר על עובד ציבור להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בעבודתו הציבורית הוא עיקרון יסוד במשפט הישראלי. יחד עם זאת, כלל זה הינו בגדר עיקרון מופשט שיש לקבוע הנחיות לגבי יישומו בחיי המעשה. בהמשך להנחיית היועץ המשפטי לממשלה המפרטת את השלבים בעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה, פרסם בשנת 2008 היועץ המשפטי לממשלה טבלה המפרטת אמות מידה לעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים.

לקראת כינונה של הממשלה החדשה וסבב המינויים הנרחב הצפוי לאחר מכן, במסגרתו תידרש הכנת הסדרי ניגוד עניינים לכל בעלי התפקידים הבכירים שימונו, נערכה במחלקת ייעוץ וחקיקה (ייעוץ), בראשותה של הגב' דינה זילבר, עבודת מטה לבחינה מחודשת של אמות המידה, נוכח הניסיון המצטבר, ומתוך מטרה להתאים את אמות המידה להכרעות המקובלות ובהתייחס גם לסיטואציות חדשות שלא ניתן להן מענה בנוסח הקודם. הנוסח המעודכן נועד לסייע ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה בגיבוש הסדרים למניעת ניגוד עניינים, והוא כולל התייחסות למצבים אופייניים ופתרונות מוצעים.

 

לחצו לעיון בנוסח המעודכן של אמות מידה ומתכונת מוצעת לעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים.