תזכיר חוק החברות (ביטול האפשרות להקצות ניירות ערך למוכ"ז), התשע"ה-2015

 
|01/07/2015 |

​תזכיר חוק החברות (תיקון), שהוכן במשרד המשפטים, מובא לבחינת הציבור.

טבלת מספרים ועליה חץ אדום המורה מעלה

​מניה למוכ"ז (למוסר כתב זה), בניגוד למניה על-שם, הינה מניה שזהות בעליה אינה ידועה בהכרח לחברה, והחברה אינה עוקבת אחרי זהות בעל המניה במרשם בעלי המניות. על פי הסטנדרטים של הפורום הגלובלי לשקיפות וחילופי מידע לצרכי המס וכן על פי הסטנדרטים של ה-OECD, שני ארגונים בהם מדינת ישראל חברה, נדרשת מדינת ישראל לשנות את המצב המשפטי הקיים לגבי מניות למוכ"ז.

 

תמציתו של תזכיר חוק זה:

  • מוצע לקבוע בחוק העיקרי איסור מפורש על הנפקה של ניירות ערך למוכ"ז ומוצע לבטל את ההוראות בחוק העיקרי שהסדירו את ההנפקה של מניות וניירות ערך למוכ"ז ואת הרישום של מניות למוכ"ז בספרי החברה.
  • מוצע לקבוע כי התיקון המוצע ייכנס לתוקפו בתוך 6 חודשים. עוד מוצע לקבוע כי  הוראת מעבר לפיה ניירות ערך למוכ"ז שהונפקו ערב התיקון לא יקנו זכויות כלשהן כלפי החברה (הרדמה) כל עוד לא הומרו לניירות ערך על-שם.
  • מוצע להבהיר את סמכות שר המשפטים לקבוע בתקנות עניינים שיש לפרטם בהודעה על אסיפה כללית.

 

לעיון בתזכיר החוק המלא לחצו כאן.

למעבר לאתר קשרי ממשל לחצו כאן.