ועדת ההשגות על החלטות ועדות קבלה לישובים בנגב ובגליל

 
|11/05/2014 |

​הסבר על הועדה
ועדת ההשגות על החלטות ועדות הקבלה לישובים בנגב ובגליל, הוקמה בהתאם לחוק תיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א – 2011. המבקש/מועמד לרכוש זכות במקרקעין בישוב בנגב ובגליל, יוקצו לו המקרקעין רק ע"פ המלצת ועדת קבלה (הכל בהתאם להגדרות בתיקון). מועמד שועדת הקבלה דחתה את קבלתו לישוב או ישוב שמעוניין להשיג על החלטת ועדת הקבלה לקבל מועמד לישוב, רשאים להגיש השגה על החלטת ועדת הקבלה בפני "ועדת ההשגות על החלטות ועדות הקבלה לישובים בנגב ובגליל".

סדרי עבודת ועדת ההשגות על החלטות ועדות קבלה לישובים בנגב ובגליל

סדרי העבודה נקבעו בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות סעיף 6ב (ז).

 

 1. השיקולים אותם רשאית ועדת הקבלה לשקול בבואה לתת החלטה, האם לסרב או לקבל מועמד ליישוב הקהילתי, יכולים להתבסס על אחד או יותר משיקולים אלה בלבד:
  1.1. המועמד הוא קטין;
  1.2. המועמד נעדר יכולת כלכלית להקים בית ביישוב הקהילתי בתוך פרק זמן הקבוע בהסכם הקצאת המקרקעין;
  1.3. אין למועמד כוונה לקבוע את מרכז חייו ביישוב הקהילתי;
  1.4. המועמד אינו מתאים לחיי חברה בקהילה; החלטת ועדת קבלה לסרב לקבל מועמד בשל שיקול זה, תהיה על סמך חוות דעת מקצועית של מי שהתמחותו באבחון התאמה כאמור.
  1.5. חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי, שיש יסוד להניח כי יהיה בו כדי לפגוע במרקם זה;
  1.6. מאפיינים ייחודיים של היישוב הקהילתי או תנאי קבלה הקבועים בתקנות האגודה, אם ישנם כאלה, ובלבד שקיבלו את אישור הרשם.
  1.6.1 בשוקלה את השיקולים האמורים בסעיף 2, תיתן ועדת הקבלה את דעתה לגודל היישוב הקהילתי, לוותקו, לחוסנו ולאופי  האוכלוסייה בו.
  1.6.2 ועדת הקבלה לא תסרב לקבל מועמד מטעמי גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית-פוליטית.
 2. אם וועדת ההשגות סבורה שנפל פגם בהליך קבלת ההחלטה על ידי ועדת הקבלה, רשאית ועדת ההשגות להשיב את ההשגה לדיון נוסף ומתן החלטה חדשה על ידי ועדת הקבלה.
 3. מניין חוקי לקיום דיון בוועדת ההשגות הוא שלושה חברי ועדה ובלבד שנכח בה יו"ר הוועדה. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות. נכחו בישיבת ועדת ההשגות מספר זוגי של משתתפים, יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף. 
 4. לדיוני ועדת ההשגות ייערך פרוטוקול, שיתאר את מהלך הדיון וההחלטות שהתקבלו.
 5. ועדת ההשגות רשאית לבקש כל מסמך, חוות דעת וכל מידע באשר הוא נראה לה דרוש לצורך קבלת החלטתה הן מהמועמד והן מוועדת הקבלה והן מכל גורם רלוונטי אחר, ובכלל זה היא רשאית לבקש מוועדת הקבלה חוות דעת מקצועיות בכל עניין הנוגע להליך הקבלה, לרבות בנושא שוועדת הקבלה כבר ביקשה בו חוות דעת.
 6. את ההשגה יש להעביר, תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה, לכתובת:
       רשות מקרקעי ישראל,
       האגף לשימושים חקלאיים ,
       רח' הצבי 15, ת.ד. 2600,
       ירושלים 9438622.
 7. להשגה יש לצרף את המסמכים הבאים (אלו מהם המצויים בידי המשיג):
  • השגה בהודעה בכתב אשר תפרט את כל טענות המשיג כנגד החלטת ועדת הקבלה.
  • פירוט תאריכים של הליך הקבלה ליישוב (פניה ליישוב, ועדת קבלה, מיונים, וכו').
  • עותק ההחלטה המנומקת של ועדת הקבלה לסרב/לקבל את המועמד.
  • "כתב ויתור סודיות להליך השגה" המופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל .
  • כל חומר רלבנטי שיכול לסייע לוועדת ההשגות לקבל החלטה בהשגה. 
 8. עם השלמת המצאת כל המסמכים הנדרשים ע"י מגיש ההשגה לוועדת ההשגות, יועבר העתק ההשגה וכל הצרופות לה לוועדת הקבלה, אשר תעביר לוועדת ההשגות תוך 30 יום את המסמכים הבאים (אם מצויים בידיה ולא הועברו ע"י מגיש ההשגה:
  •  תגובתה בכתב להשגה.
  • כל החומר אשר היה בפניה עת דנה בבקשת המועמד.
  •  החלטת ועדת הקבלה מנומקת.
  • פירוט נימוקי ההחלטה.
  •  חוות דעת מקצועית של מכון מיון פסיכולוגי אליו הופנו המועמדים על ידי ועדת הקבלה אשר בחנה  את התאמתם לחיי הקהילה ביישוב, אם בוצעה כזו ולא מצויה בידי המשיג.
  •  כל חומר רלבנטי שיכול לסייע לוועדת ההשגות לקבל החלטה בהשגה.
    

   בנוסף, ועדת הקבלה תיידע את ועדת ההשגות:

  • האם מתקיים הליך מכרזי בהקצאת המגרשים ביישוב.
  • מהו מספר בתי האב ביישוב או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד, לפי העניין.
  • האם הוגבל המספר המרבי של בתי האב ביישוב או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד, בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית או תכנית מתאר מחוזית, כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.
  • האם קיים חשש כי עד לבירור הליך ההשגה, עלול להיווצר מצב בו לא יוותרו מגרשים פנויים ביישוב. במקום בו הליכי הקבלה התייחסו למגרש ספציפי, הודעת ועדת הקבלה תתייחס למגרש הספציפי. 
 9. ועדת ההשגות תעביר למגיש ההשגה את תגובת ועדת הקבלה בצירוף כל החומר שצורף לתגובה. מגיש ההשגה יוכל לעדכן השגתו לא יאוחר מארבעה עשר ימים לפני מועד הדיון בהשגה.
 10. ועדת ההשגות רשאית לתת עדיפות, מבחינת לוחות זמנים לבירור השגות של מועמדים לרכישת זכויות בדרך של העברת זכויות.
 11. אם קיים חשש כי עד לבירור הליך ההשגה עלול להיווצר מצב בו לא יוותרו מגרשים פנויים ביישוב, יודיע מרכז ועדת ההשגות למרחב הרלוונטי ברמ"י, על הקפאת מגרש אחד מתוך המגרשים הנותרים עד לבירור הליך ההשגה. אם הליכי הקבלה התייחסו למגרש ספציפי, יודיע מרכז ועדת ההשגות על הקפאת שיווקו של אותו מגרש.
 12. ביישוב בו הקצאת המגרשים מתבצעת בדרך של מכרז, הדיון בוועדת הקבלה יתקיים בטרם יוגשו ההצעות במסגרת המכרז. באם ידחה המועמד, יהא רשאי להגיש הצעתו במסגרת המכרז בצירוף השגה על החלטת ועדת הקבלה. אם הצעתו תזכה, תהא הזכייה מותנית בקבלת ההשגה שצורפה להצעה. מובהר כי האמור מותנה בקיום כפל מציעים ביחס למספר המגרשים המוצעים במכרז, אחרת יבוטל המכרז. אם מתקיים הליך מכרזי, הדיון בהשגה יתקיים רק לאחר סיומו של הליך זה, והזכייה תהיה מותנית בקבלת ההשגה.
 13. ועדת ההשגות תזמין את מגיש ההשגה ואת נציגי ועדת הקבלה היישובית לדיון בו יוכלו להשמיע בפניה את טענותיהם. הצדדים רשאים להיות מיוצגים בדיון על ידי עורכי דין, זאת מבלי ליתר את חובת נוכחותם האישית בדיון, במידה והמשיגים הם בני זוג (ולא יחיד) חובת הנוכחות בדיון חלה על שני בני הזוג.
  בלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת ההשגות רשאית, על פי שיקול דעתה, להורות על העמדת מגיש ההשגה לבדיקת מכון מיון פסיכולוגי לפני שתגבש החלטתה בהשגה.
 14. אם בחינת נתוני ההשגה תראה כי ההשגה אינה עונה על תנאי "תיקון מס' 8" או על תנאי סדרי עבודה אלו, יישלח אל המשיג מכתב, המנמק מדוע לא ניתן לקיים דיון בהשגה בפני ועדת ההשגות.
 15. ועדת ההשגות רשאית לבטל את החלטת ועדת הקבלה, לאשרה, להחזיר את הנושא לדיון מחודש בוועדת הקבלה עם הוראות ככל שתמצא לנכון, או לקבל החלטה אחרת במקומה.
 16. ועדת ההשגות תבחן את החלטת ועדת הקבלה לסרב או לקבל מועמד ליישוב הקהילתי בהתבסס על אחד או יותר מהשיקולים אותם על ועדת הקבלה לשקול בבואה לתת החלטה בדבר קבלה או סרוב קבלת המועמד לרכישת זכויות מקרקעין ביישוב הקהילתי כמפורט בס' 2 לעיל, ובהתאם להוראות "תיקון מס' 8" ולהוראות סדרי עבודה אלו.
 17.  החלטת ועדת ההשגות תינתן לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד השלמת הליכי ההשגה. במידה והחלטת ועדת ההשגות תינתן מאוחר יותר מ-60 ימים לאחר השלמת הליכי ההשגה, מחוייבת ועדת ההשגות לציין בהחלטתה את הטעמים המיוחדים שבגינם נדחה מתן ההחלטה על ידה.
 18. ניתן להשיג על החלטת ועדת ההשגות בדרך של עתירה מנהלית לביהמ"ש לעניינים מנהליים.
 19. אין בהוראות סדרי עבודה אלו כדי לגרוע משיקול דעתה של הוועדה לקבוע סדר דין לקבלת החלטה דחופה בהתאם לשיקול דעתה ולנסיבות העניין.
  ​ טבלת מועדים​ ​ ​
  השלב בהליך ההשגה​ משך זמן לביצוע
  התחלת מועד
  ספירת הימים
  הערות
  הגשת השגה​ 30 יום​ מתן ההחלטה ע"י ועדת הקבלה​
  הארכת מועד להגשת בקשה​ 30 יום​ מתן החלטת ועדת הקבלה​ ע"י מרכז הועדה מעבר ל-30 יום ע"י ועדת ההשגות​
  הודעת ועדת הקבלה על שריון מגרש​ 3 ימים​ הודעת ועדת ההשגות לועדת הקבלה על הגשת ההשגה​ לא ניתנה הודעה ע"י ועדת הקבלה כנדרש, יודיע מרכז ועדת ההשגות למרחב בו נמצא המגרש על שריון מגרש​
  תשובת ועדת הקבלה לועדת ההשגות​ 30 ימים​ העברת החומר המלא של ההשגה מועדת ההשגות
  לועדת הקבלה
  תיקון ההשגה ע"י המשיג​ 7 ימים​ העברת תשובת ועדת הקבלה ע"י ועדת ההשגות למגיש ההשגה​ לא יאוחר מ-14 ימים
  לפני מועד הדיון בהשגה
  החלטת ועדת ההשגות​ 60 ימים​ הדיון בהשגה​ במידה וועדת ההשגות תראה לנכון לקיים מס' דיונים בהשגה, תחל ספירת הימים ממועד הדיון האחרון.
  במתן החלטה לאחר 60 הימים, תציין הועדה בהחלטתה את הסיבות לעיכוב מתן ההחלטה
   
 20. הגדרות

"תיקון מס' 8"  חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א - 2011, ועדת ההשגות הוקמה ע"פ תיקון זה.

 

הגליל כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993 : "מחוז הצפון כפי שנקבעו גבולותיו   בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, שבתוקף מזמן לזמן לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948".

 

הנגב בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991 :"שטח המדינה שמדרום לקו 115, ברשת ישראל, שיטת קסיני-סולדנר" (רשת קורדינטות מישורית ישרת זוית).

 

יישוב קהילתי כהגדרתו בפקודת האגודות השיתופיות  (סעיף 2):
"יישוב קהילתי בגליל או בנגב המאוגד כאגודה שיתופית, שהרשם סיווג אותה כיישוב קהילתי כפרי או כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית (בהגדרה זו – "יישוב"), או הרחבה של קיבוץ, של מושב שיתופי, של מושב עובדים, או של כפר שיתופי (בהגדרה זו – "יישוב מקורי"), המאוגדת כאגודה שיתופית, שהרשם סיווג אותה כיישוב קהילתי כפרי או כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית, ומתקיימים כל אלה:

 • מספר בתי האב ביישוב, או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד, אינו עולה על 400.
 • המספר המרבי של בתי האב ביישוב, או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד, הוגבל בהתאם להוראות תכנית מיתאר ארצית או תכנית מיתאר מחוזית, כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965.

ועדת קבלה בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות סעיף 6ב(ב).

 

הגשת השגה מועמד שההליך לבחינת מועמדותו בוועדת הקבלה  החל 29.4.2011 ואילך, יכולים הוא או היישוב הקהילתי אליו הגיש את מועמדותו, להגיש השגה לוועדת ההשגות על החלטת ועדת הקבלה, וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה של ועדת הקבלה בגינו. בסמכות מרכז ועדת ההשגות להאריך מועד זה ב-30 יום נוספים. הודעה על ההארכה תועבר לחברי ועדת ההשגות. כל הארכה מעבר לכך טעונה אישור ועדת ההשגות בלבד.

ועדת ההשגות/הוועדה בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות ס' 6ב(ה).
 
מרכז הוועדה עובד רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י).