מדריך לקבלת רישיון חוקר פרטי

 
​במדריך מפורטים התנאים לקבלת רישיון חוקר פרטי, שני המסלולים האפשריים לקבלת רישיון, השלבים בהגשת בקשה לרישיון וקישורים למידע רלוונטי נוסף.

התנאים לקבלת רישיון חוקר פרטי:

התנאים להענקת רישיון חוקר פרטי קבועים בחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב-1972, ובתקנות שהותקנו על פיו. לפי החוק לא יעסוק אדם כחוקר פרטי, אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה.

 

ועדת הרישוי תעניק רישיון חוקר פרטי למבקש אם הוא עומד בכל התנאים האלה:

 1. עליו להיות אזרח ישראל ותושב קבע או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, לפי חוק הכניסה לישראל.
 2. מלאו לו 18 שנים.
 3. סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר או בעל השכלה שוות ערך לדעת ועדת הרישוי.
 4. עבר את הבחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.
 5. לדעת ועדת הרישוי אין מניעה מטעמים של ביטחון הציבור, תכונותיו או התנהגותו של המבקש בעבר ובהווה להעניק לו רישיון.
 6. בתוך שש השנים שקדמו לבקשה התנסה שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסירוגין, באחד מאלה:

 

 • חקירות במשרד לחקירות פרטיות בפיקוח והדרכה ישירים של מנהל המשרד.
 • חקירות בשירות ציבורי שלדעת ועדת הרישוי מעניקות לו פטור מהתאמנות.

 

מסלולים לקבלת רישיון חוקר פרטי

לפי האמור בסעיף ד' לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה מוצעים שני מסלולים לקבלת רישיון חוקר פרטי:
 1. מסלול לבעלי ניסיון בחקירות בשירות הציבורי, המבקשים מוועדת הרישוי הענקת פטור מהתאמנות בחקירות פרטיות, על יסוד ניסיונם בחקירות. לפי החוק, נדרש ניסיון בחקירות במשך שלוש שנים, ברציפות או לסירוגין, בתוך שש השנים שקדמו להגשת הבקשה. אם ועדת הרישוי מחליטה להעניק פטור לתקופה קצרה משלוש שנים או מסרבת לבקשה, על המבקש רישיון להתאמן בחקירות פרטיות בתקופה שנקבעה בפיקוחו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן מתאמן.
 2. מסלול המיועד למבקשים להירשם כמתאמנים בחקירות פרטיות, בפיקוח של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן תאמן. תקופת ההתאמנות אורכת שלוש שנים.

 

הגשת בקשה לרישיון חוקר פרטי

 

בחינה בדיני ישראל ואתיקה מקצועית

 • כל המבקשים רישיון חוקר פרטי נדרשים לעבור בחינה בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.
 • לבחינה רשאי לגשת מי שהשלים לפחות מחצית מתקופת ההתאמנות (18 חודשים מתוך תקופה של 36 חודשים) או מי שפטרה אותו ועדת הרישוי לפחות ממחצית תקופת ההתאמנות.
 • בחינות הרישוי נערכות פעמיים בשנה.