מדריך לביצוע שינויים בפרטי פטנטים

 
​במדריך זה מפורטות הנחיות לפעולות האלה: שינויי בעלות, רישום רישיונות שיעבודים ועיקולים, שינויים בפרטי בעל הפטנט, שינוי בא כוח ומען למסירת הודעות מרשות הפטנטים ושינויים בבקשות PCT שנכנסו לשלב הלאומי.

עבור כל שינוי בפנקס הפטנטים ובבקשות לפטנטים עליכם לשלם אגרה

באתר שירות התשלומים הממשלתי מעודכנים תעריפי אגרות הפטנטים. בשירות התשלומים הממשלתי תוכלו לשלם את אגרת הבקשה לשינוי בפנקס הפטנטים באמצעות האתר. 

 
בכל בקשה לשינוי צרפו למסמכים הדרושים את נספח א – נוסח בקשה לשינויים בפנקס הפטנטים. נספח א' מצורף בסוף חוזר הרשם מ.נ. 55 בנושא שינויים בבקשות לפטנטים.
 
 • את כל המסמכים הדרושים לכל פעולה שילחו אל רשות הפטנטים, הסדנא 4, תלפיות, ירושלים 93420. 
 

העברת בעלות על פטנט

העברות בעלות נרשמות על פי דרישת הבעלים בלבד, אם ביצעו הסכם להעברת בעלות והם מעוניינים שיירשם בפנקס הפטנטים. אין חובה לדווח על שינויי בעלות לרשם הפטנטים.
 

אלה הם המסמכים הדרושים להעברת בעלת על פטנט לפי סעיף 169 לחוק הפטנטים:

 • שטר העברה מקורי או מסמך או הסכם אחר להעברה מקורי, הנושא את תאריך ההעברה, חתימת המעביר ומספר הבקשה לפטנט או מספר הפטנט הישראלי. אפשר להגיש שטר העברה אחד הנוגע לכמה פטנטים או בקשות לפטנטים.  
 • העתק נאמן למקור משטר ההעברה או מסמך או הסכם העברה.   
 • שוברי תשלום ששולמו עבור אגרת בקשה לרישום זכות בפטנט או שינוי בפנקס לכל אחד מן הפטנטים או בקשות הפטנטים. באתר שירות התשלומים הממשלתי מעודכנים תעריפי אגרות הפטנטים. בשירות התשלומים הממשלתי תוכלו לשלם את אגרת הבקשה לשינוי בפנקס הפטנטים באמצעות האתר.    
 • ייפוי כוח: אם תגישו בקשת רישום באמצעות בא כוח – עורך דין או עורך פטנטים – צרפו לה ייפוי כוח מטעם מקבל ההעברה לטובת בא הכוח. אם כבר הוגש ללשכה ייפוי כוח כללי בתיק אחר, ציינו את מספר התיק שאליו הוגש.      
 • מכתב לוואי המפרט את הצירופים והתשלום. בכותרת המכתב פרטו את סוג השינוי המבוקש ומספר הפטנט הישראלי שלגביו מבוקש השינוי.

 

שימו לב!

 • אם ההעברה מתבקשת עקב צו בית משפט מחו"ל או צוואה, יש להמציא החלטה, צו או פסק דין של בית משפט בארץ או של הרשם לענייני ירושה לביצוע השינוי. 
 • לא יירשמו זכויות מכל סוג בלא שיצוין במפורש במסמך המקורי מספר הבקשה או מספר הפטנט הישראלי.
 • שטר הערוך בשפה זרה יש להגיש בצירוף תרגום מאושר.

 

רישום רישיונות שיעבודים ועיקולים

בהתאם לסעיפים 90-84 לחוק הפטנטים אלה הם המסמכים הדרושים לרישום רישיונות שיעבודים ועיקולים:
 • שטר העברה מקורי או מסמך או הסכם אחר להעברה מקורי, הנושא את תאריך ההעברה, חתימת המעביר ומספר הבקשה לפטנט או מספר הפטנט הישראלי. אפשר להגיש שטר העברה אחד הנוגע לכמה פטנטים או בקשות לפטנטים.    
 • העתק נאמן למקור משטר ההעברה או מסמך או הסכם העברה.
 • שוברי תשלום ששולמו עבור אגרת בקשה לרישום זכות בפטנט או שינוי בפנקס לכל אחד מן הפטנטים או בקשות הפטנטים. באתר שירות התשלומים הממשלתי מעודכנים תעריפי אגרות הפטנטים. בשירות התשלומים הממשלתי תוכלו לשלם את אגרת הבקשה לשינוי בפנקס הפטנטים באמצעות האתר. 
 • ייפוי כוח: אם תגישו בקשת רישום באמצעות בא כוח – עורך דין או עורך פטנטים – צרפו לה ייפוי כוח מטעם מקבל ההעברה לטובת בא הכוח. אם כבר הוגש ללשכה ייפוי כוח כללי בתיק אחר, ציינו את מספר התיק שאליו הוגש.
 

שימו לב!

 • הקפידו שמספרי הבקשות או הפטנטים יופיעו בהגשת בקשות לבית המשפט להוצאת צווים כדי שיוכלו להירשם.
 • רישום שיעבוד ייעשה לפי סעיף 90 לחוק תוך 21 יום מיום שנעשה, כלומר שלחו את כל המסמכים הנדרשים והבקשה לרישום בתוך 21 יום.

 

שינוי מיופה הכוח ושינוי מען למסירת הודעות

המסמכים הדרושים לשינוי מען מיופה כוח או שינוי מיופה כוח לפי תקנות 146(א) ו-149(א) לתקנות הפטנטים: 
 • כדי לשנות מיופה כוח, צרפו הודעה על ביטול ייפוי הכוח הקודם והעברה למיופה כוח חדש.    
 • אם מפנים לייפוי כוח כללי בתיק אחר בלשכה, שלחו העתק וגם הודעה על ביטול ייפוי הכוח הישן.    
 • שחרור מייצוג לפי תקנה 18 ייעשה ביוזמת הלקוח או באישור הרשם. אישור זה יינתן מן הטעמים המקובלים בדין הכללי לשחרור מייצוג.  
 • שובר תשלום עבור כל שינוי בא כוח לכל פטנט רשום בפנקס הפטנטים. באתר שירות התשלומים הממשלתי מעודכן פירוט תעריפי אגרות הפטנטים המעודכנים. בשירות התשלומים הממשלתי תוכלו לשלם את אגרת הבקשה לשינוי בפנקס הפטנטים באמצעות האתר. 
 • מכתב לוואי המפרט את הצירופים והתשלום.

 

שינוי שם או כתובת של בעל הפטנט

לצורך שינוי שם חברה או שינוי השם בעקבות פעולת מיזוג דרוש אחד מן המסמכים הבאים: 
 • אישור רשמי מרשם החברות או גוף ממשלתי אחר הרושם את השינוי במדינת ההתאגדות.     
 • העתק מפרסום רשמי של רשם החברות הו גוף ממשלתי אחר המאשר כי השינוי בוצע.
 • אישור נוטריוני המאשר את ביצוע השינוי וכי השינוי נרשם אצל הרשויות המוסמכות.


למסמכים המוכיחים את המיזוג צרפו ייפוי כוח מטעם הבעלים החדשים. אם הדברים אמורים בשינוי שם בלבד אין צורך בייפוי כוח חדש.

עבור שינוי שם בפנקס הפטנטים צרפו שובר תשלום אגרה לגבי כל רישום ורישום. באתר שירות התשלומים הממשלתי מעודכן פירוט תעריפי אגרות הפטנטים המעודכנים. בשירות התשלומים הממשלתי תוכלו לשלם את אגרת הבקשה לשינוי בפנקס הפטנטים באמצעות האתר.

בקשות PCT שנכנסו לשלב הלאומי

 • שינויים בבקשות PCT כגון שינוי שם המבקשת, כתובת והעברת בעלות שאושרו בלשכה הבין-לאומית של ארגון לקניין רוחני WIPO בשלב הבין-לאומי – אין צורך להגיש לרשות הפטנטים בישראל ולא נדרש תשלום בעבורם.
 • אם השינויים נרשמו בלשכה הבין-לאומית ב-wipo לאחר הגשת הבקשה בישראל מסיבות שאינן תלויות במבקש, יש להגיש טופס PCT/IB/306 המעיד על כך שהמבקש מילא אחר דרישות סעיף bis 92 לאמנת PCT, כלומר הבקשה לרישום השינויים הוגשה במועד בתוך 30 חודשים מתאריך דין קדימה.

 

פרסום השינויים ביומן הפטנטים

פרסום השינויים ביומן הפטנטים נעשה רק על פי בקשה. צרפו למסמכים בקשת פרסום לשינוי ואישור תשלום אגרה. באתר שירות התשלומים הממשלתי מעודכן פירוט תעריפי אגרות הפטנטים המעודכנים. בשירות התשלומים הממשלתי תוכלו לשלם את אגרת הבקשה לשינוי בפנקס הפטנטים באמצעות האתר.
 •  פרסום אחד ביומן הפטנטים יכול לכלול כמה פטנטים ובקשות לפטנטים שלגביהם נעשה אותו שינוי.  
 

שימו לב!

 • יש לשלם אגרה עבור כל בקשה לרישום שינוי בפטנט או בבקשה לפטנט. בשירות התשלומים הממשלתי תוכלו לשלם את אגרת הבקשה לשינוי בפנקס הפטנטים באמצעות האתר.
 • אין צורך להגיש טופס בקשה מתוקן כנהוג בעבר.
 • בכל פנייה הגישו דף המבהיר את בקשתכם ומפרט את המסמכים המצורפים. הקפידו שכל מסמך המוגש ללשכה ידון בנושא אחד בלבד.
 • בכל בקשה לשינוי צרפו למסמכים הדרושים את נספח א – נוסח בקשה לשינויים בפנקס הפטנטים. נספח א' מצורף בסוף חוזר הרשם מ.נ. 55 בנושא שינויים בבקשות לפטנטים. 
   

מידע נוסף

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה