מדריך להחייאת עמותה

 
​כדי להחיות עמותה שנמחקה מפנקס רשם העמותות מאחר שלא הגישה את המסמכים הנדרשים, יש למלא אחר ההנחיות הבאות:

 1. הציגו את כל המסמכים הדרושים המפורטים להלן.
 2. לאחר שתקבלו אישור מרשם העמותות שכל המסמכים הוגשו, הגישו בקשה להחייאת עמותה לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו רשומה כתובת העמותה, ושילחו עותק מן הבקשה לרשם העמותות.
 3. לאחר שיתקבל עותק מן הבקשה אצל רשם העמותות, ימסור הרשם את תגובתו לבית המשפט כי משהוגשו כל המסמכים החסרים לתיק העמותה, אין מניעה מצדו להשיב את העמותה לפנקס העמותות.

 

מהם המסמכים הדרושים?

 1. דו"חות כספיים שעוד לא הוגשו, בחתימה שני חברי ועד או תצהיר בדבר היעדר פעילות כספית בחתימת עורך דין.
 2. המלצות ועדת ביקורת לעניין הדו"חות הכספיים.
 3. פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים את הדו"חות הכספיים בחתימת שני חברי ועד.
 4. פרוטוקול אסיפה כללית עדכני של מינוי מוסדות העמותה: יושב ראש, חברי ועד, ועדת ביקורת ומורשי חתימה.
 5. רשימה המפרטת מי הם חמישה מקבלי המשכורות או המלגות הגבוהות ביותר או תצהיר לפיו לא משולמות משכורות ומלגות.
 6. הודעה על תובענה כנגד העמותה או כנגד אחד מחברי הוועד בתוקף היותו ככזה, או הצהרה כי לא עומדת כל תובענה כנגד העמותה או כנגד אחד מחברי הועד בתוקף היותו ככזה.
 7. שובר תשלום אגרה שנתית, או הגשת פטור מתשלום אגרה, לעמותות אשר עומדות בתנאים לקבלת פטור מתשלום אגרה.

 

מה כולל תצהיר בדבר היעדר פעילות כספית?

אם לעמותה לא הייתה פעילות כספית, על שניים מחברי הוועד להביא תצהיר בחתימת עורך דין. על התצהיר לכלול:
 • באיזו תקופה לא הייתה פעילות כספית או אם הייתה סיבה אחרת שבעטיה לא הוגש הדו"ח הכספי.
 • בפירוט יש להתייחס לסעיפים האלה: הוצאות והכנסות, חובות והתחייבות, נכסים ורכוש, האם נפתח חשבון בנק ומה מספר החשבון.
 • על התצהיר יחתמו שניים מחברי הוועד בחתימות מקוריות בלבד, ועורך דין יאשר את חתימותיהם.
 • את התצהיר יש להביא לאישור האספה הכללית, ולהודיע לרשם העמותות בפרוטוקול חתום במקור בחתימת שני חברי ועד העמותה, כי האסיפה הכללית  מאשרת את תוכן התצהיר.

המצהירים צריכים לקבל על עצמם את כל חובות העמותה אם יתברר שאכן היו כאלה.

 

 

יצירת קשר עם רשם העמותות:

 • תא דואר לשליחת המסמכים ועותק מן הבקשה - רשם העמותות, רחוב כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071 , ירושלים 91340
 • טלפון - 02-6546600
 • דואר אלקטרוני - rashama@justice.gov.il
 • קבלת קהל - ימים א-ה בשעות 12:00-8:00, ביום ב' בשעות 15:00-13:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה