מדריך למבקש מדגם

 
אדם הטוען שהינו בעליו של מדגם חדש או מקורי שלא התפרסם בישראל קודם לכן רשאי להגיש בקשה לרישום מדגם.

 • ​רישום מדגם מתנהל על פי פקודת הפטנטים והמדגמים 1926(הסעיפים הנוגעים לפטנטים בוטלו בשנת 1967 עם חקיקת חוק הפטנטים התשכ"ז 1967) ועל פי תקנות המדגמים 1925. בקשה חדשה לרישום מדגם תוגש לרשות הפטנטים באמצעות הדואר או במסירה ידנית באמצעות התיבה המוצבת בכניסה למשרדי הרשות (הגישה לתיבה המוצבת בכניסה למשרדי הרשות ניתנת עד השעה 24:00 בין הימים א'-ה').  
 • בעל המדגם יכול להגיש את הבקשה בעצמו או בעזרת סוכן שיגישה מטעמו. על הסוכן, דהיינו עורך פטנטים או עורך דין שלו משרד בישראל, לקבל ייפוי כח בכתב מאת בעל המדגם ולהגישו לרשות הפטנטים. בין אם מונה סוכן ובין אם לאו, על המבקש להמציא לרשות כתובת למסירת הודעות בישראל.
 • לפני הגשת בקשה לרישום מדגם ניתן לערוך, בשעות הקבלה, חיפוש במאגר הנתונים הממוחשב של מחלקת מדגמים על מנת לברר אם נרשם מדגם דומה או זהה.
 

בקשה חדשה לרישום מדגם צריכה לכלול את המסמכים כדלקמן:

 1. טופס הגשה מודפס בשני עותקים זהים, לכל בקשת מדגם. ניתן לראות טופס הגשה בקישור זה. לא יתקבלו טפסים שמולאו בכתב יד.
 2. תמונות החפץ נשוא הבקשה (תצלומים, שרטוטים או הדמיות מחשב) ממס' זוויות המתארות את כל פרטי העיצוב. יש להגיש את התמונות על גבי דף/דפים בגודל A4. יש להכין שתי מערכות זהות של תמונות ולציין ליד כל תמונה או מתחת לה את נקודת המבט (מבט פרספקטיבי, מבט מלמעלה, מבט מהצד וכד'). אין לרשום על דפי התמונות דבר מלבד נקודות המבט. ראו הנחיות נוספות באשר לתקינות התמונות בסעיף שלמטה הנוגע לבחינת הבקשה.
 3. קבלה המעידה על תשלום אגרת הגשת הבקשה. את האגרה ניתן לשלם באמצעות שירות התשלומים הממשלתי או בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום. לתשומת לבכם, האגרה משתנה מעת לעת. אנא בדקו באתר שרת התשלומים את הסכום העדכני בסמוך להגשת הבקשה.
 4. מכתב המציין כי הבקשה המוגשת הינה בקשה חדשה למדגם. יש לציין פרטי התקשרות נוספים מלבד אלו המופיעים בטופס ההגשה, אם ישנם, כגון: מס' טלפון, מס' טלפון נייד, מס' פקס, כתובת דוא"ל שברשותכם. בנוסף יש לציין ממתי החפץ נשוא בקשת המדגם מפורסם/משווק בישראל.
 • בכל בקשה לרישום מדגם יש לכלול חפץ אחד בלבד, אלא אם כן מדובר במערכת חפצים. "מערכת" היא קבוצה של חפצים בעלי אופי דומה, שנוהגים למכרם יחד או המיועדים לשימוש ביחד כשכולם נושאים את אותו דגם עיצובי. דוגמאות למערכת הן סכו"ם, כלי שחמט וכד'. לתשומת לבכם, האגרה עבור הגשת בקשה למערכת שונה מהאגרה להגשת בקשה למדגם. אנא בדקו באתר שירות התשלומים את הסכום העדכני בסמוך להגשת הבקשה.
 • כל בקשה חדשה למדגם תקבל מספר המזהה אותה ברשות הפטנטים. מספר המדגם והתאריך בו התקבלה הבקשה במשרדנו יוטבעו על גבי טופסי ההגשה. טופס אחד ישלח ללקוח וישמש כאישור הגשת הבקשה. יש לשמור טופס זה הכולל את מס' המדגם ואת תאריך ההגשה יחד עם העתק מהתמונות ששלחתם למשרדנו לשם מעקב.
 • אם ישנם ליקויים בהגשת הבקשה ישלח ללקוח תוך מס' ימים דו"ח המודיע לו על הליקויים ודורש ממנו לתקנם. הבחינה תחל מס' חודשים לאחר הגשת הבקשה.
 • בכל פניה אלינו יש לכלול מכתב מודפס הנושא את תאריך כתיבתו, הנדון - הכולל את מס' בקשת המדגם אליה הפנייה מתייחסת, הסבר קצר בגוף המכתב המבהיר את סיבת הפנייה ומפרט אילו מסמכים המכתב מכיל.

 

פרטי התקשרות:

 • כתובת - רשות הפטנטים – מחלקת מדגמים, רח' אגודת ספורט הפועל 1, הגן הטכנולוגי 96951 ירושלים.
 • שעות הקבלה -  ימים א'-ה' בין השעות 8:30-13:30.

 • טלפון - 02-5651658
 • פקס - 02-5651677
 

בחינת הבקשה:

בחינת הבקשה מתחילה מספר חודשים לאחר הגשתה ונעשית על ידי בוחני המדגמים. במהלך הבחינה יבדוק הבוחן האם הבקשה כשירה לרישום על פי דרישות הפקודה והתקנות ויודיע למבקש אם ישנם ליקויים. הבוחן עשוי להעלות השגות כגון אלו:
 • תקינות התמונות – הבוחן יבדוק את התמונות המתארות את החפץ נשוא הבקשה. על התמונות (תצלומים, שרטוטים, הדמיות מחשב) המתארות את החפץ להיות מובנות: יש להקפיד להגיש מס' זוויות המתארות יחדיו את כל פרטי העיצוב של החפץ. על התמונות להיות ברורות ולא מטושטשות. במקרה שהוגשו שרטוטים יש להקפיד להימנע מטעויות בשרטוט. לא יתקבלו שרטוטים המתארים את חתך החפץ או שרטוטים הכוללים את מידותיו. בנוסף, לא יתקבלו תמונות תקריב (קלוז אפ). על התמונות החדשות להתאים לתמונות שנשלחו עם הגשת הבקשה מאחר שלא ניתן לקבל הגנה על מוצר שעיצובו שונה לאחר הגשתו.
 • סיווג – הבוחן יבדוק את הסיווג המבוקש עבור בקשת המדגם או יסווג אותה בהתאם לרשימת סיווג הסחורות עבור בקשות למדגמים עפ"י התוספת השלישית לתקנות (תקנה 6). הסיווג נקבע לפי ייעודו של החפץ וקובע את גבולות המונופולין, כלומר את היקף ההגנה אם תינתן.
 • פרסום קודם – ייבדק האם המדגם התפרסם בישראל קודם לכן. כלומר, האם לציבור הרחב בישראל הייתה נגישות למדגם לפני תאריך הגשתו.
 • חידוש או מקוריות – בזמן הבחינה הבוחן יערוך חיפוש במסגרתו ייבדק האם החפץ חדש או מקורי.
 • דין קדימה – הבוחן עשוי שלא להיענות לדרישת המבקש לדין קדימה. בהתאם לאמנת פריס יכול מבקש שהגיש בקשה לרישום מדגם במדינה החתומה על האמנה, לדרוש תאריך בכורה ביחס לאותו מדגם המתבקש בישראל. כדי ליהנות מתאריך הבכורה יש להגיש את בקשת המדגם בישראל תוך שישה חודשים מהתאריך בו הוגשה בקשת המדגם במדינה החברה באמנה. בקשה הטוענת לתאריך בכורה כנ"ל צריך שתוגש תוך חודשיים מיום הגשת בקשת המדגם בישראל ועל אותו המדגם שהוגש בחו"ל. התאריך הקובע לצורך בדיקת החידוש או המקוריות של המדגם יהיה תאריך הבקשה הראשונה.
 • הצהרת חידוש – ניתן לרשום בבקשה הערה קצרה באשר לחידוש העיצובי שהמבקש תובע למדגם. במקרים מסוימים יתכן והבוחן ידרוש מהמבקש להמציא הצהרת חידוש כאמור. יש להקפיד שהצהרת החידוש תעסוק בחידוש העיצובי ולא באופן תפקוד המוצר. השגות בוחן עשויות לעלות בנוגע לנוסח הצהרת החידוש או בנוגע לנחיצות ההצהרה. הצהרת החידוש תופיע על תעודת המדגם, אם תינתן.
 • הצהרת הסתלקות – ניתן להוסיף לבקשת המדגם הצהרת הסתלקות אשר נועדה להדגיש שמבקש הבקשה מסתלק מעיצוב אלמנטים מסוימים במדגם. יתכן ובמקרים מסוימים המבקש יידרש ע"י הבוחן להוסיף הצהרת הסתלקות כאמור. הצהרת ההסתלקות תופיע על תעודת המדגם, אם תינתן.

 

הזמן הקצוב לסיום בחינה:

 • בהתאם לתקנה 31(1) לתקנות המדגמים יש להשלים את הטיפול בבקשה תוך 12 חודשים ממועד תחילת הבחינה. במקרים בהם בחינת הבקשה לא הושלמה, באשמת המבקש, בתוך הזמן הקצוב בתקנות המדגמים ייחשב המבקש כמי שהסתלק מן הבקשה ולכן התיק ייסגר.
 • 12 חודשים לאחר תחילת הבחינה הרשות תבדוק האם המבקש השיב על כל השגות הבוחן והאם בחינת הבקשה הסתיימה. אם לא נסתיימה, תשלח למבקש המדגם או לבא כוחו, הודעה על כך שלא השיב להשגות הבוחן ולא ניתן היה לסיים את הבחינה במועד (להלן מכתב תזכורת).
 • מכתב התזכורת יכלול דרישה להשלמת הפרטים שנדרשו וידרשו, במקרה שיהיו השגות נוספות, כך שניתן יהיה לסיים את הבחינה תוך 14 יום ממועד הוצאתו.
 • בנוסף תינתן למבקש אפשרות להאריך את המועד להשלמת הטיפול בבקשה למשך שלושה חודשים לכל היותר מהיום בו חלפו 12 חודשים ממועד תחילת הבחינה, בכפוף לתשלום אגרת פיגור. אגרת פיגור תגבה עבור חודש אחד או חלק ממנו, וכך בהתאמה עד שלושה חודשים.
 • אם הטיפול בתיק לא יסתיים בתוך התקופה האמורה לעיל ייסגר תיק הבחינה והודעה על כך תשלח למבקש.
 • בקשה נוספת להארכת מועד, לפני סגירת תיק ובמקרים מיוחדים, ניתן להגיש לראש רשות הפטנטים/פוסק בצרוף תצהיר ותשלום אגרה מתאימה. הבקשה תבחן על פי הנימוקים שיצוינו במסגרתה.

 

קיבול מדגם ופרסומו:

 • מדגם שנרשם תקף ממועד הגשת הבקשה לרישומו, דהיינו מתאריך קבלת הבקשה ברשות. אם אין לבוחן השגות באשר לבקשת המדגם או לחלופין לאחר תיקון הבקשה וסיום הבחינה, תקובל הבקשה והמבקש יידרש (באמצעות מיופה כוחו, אם קיים) לשלם את האגרה הדרושה עבור פרסומה.
 • לאחר תשלום אגרת הפרסום קבועה בתקנות תינתן לבעל המדגם הרשום תעודת מדגם. רישום המדגם יפורסם ביומן הפטנטים והמדגמים אשר יוצא אחת לחודש. ההודעה תכלול את שם המדגם, מס' הבקשה, סיווג, תאריך הגשה, שם מבקש ותאריך דין קדימה אם רלוונטי. הרשות אינה מפרסמת את צורת המדגם והוא נשאר סודי במשך שנתיים ממועד הגשת הבקשה.

 

חידוש תוקף מדגם:

 • תוקפו של מדגם רשום הינו עד 15 שנים מיום הגשתו, בכפוף לתשלום אגרות חידוש כפי שיפורט מטה.
 • על פי פקודת הפטנטים והמדגמים תוקפו של מדגם שנרשם הינו לחמש שנים מיום הגשתו, ניתן להאריך את התוקף לחמש שנים נוספות בכפוף לתשלום אגרת חידוש ולעוד חמש שנים בכפוף לתשלום אגרה נוספת.
 • לנוחות המבקשים, שלושה חודשים לפני מועד כל אחד מהחידושים הנ"ל תשלח תזכורת לחידוש המדגם לחמש שנים נוספות, למרות שהאחריות באשר לביצוע המעקב אחר חידושו של המדגם והתשלום עבורו במועד חלה על המבקש.
 • באם שולמה אגרת חידוש במועד, תונפק תעודת חידוש.
 • אם לא שולמה אגרת החידוש במועד, ניתן להגיש בקשה לחידוש תוקף המדגם במשך 6 חודשים נוספים, כאשר עבור כל חודש איחור או חלק ממנו יש לשלם אגרת פיגור.
 • אם לא הוגשה בקשה לחידוש תוקף המדגם והתשלום עבורו לא התקבל במועד או בתקופת ששת חודשי החסד הנוספים, יפקע תוקף המדגם והודעה על כך תתפרסם ביומן הפטנטים והמדגמים.

 

בקשה לביטול מדגם:

כל אדם רשאי לבקש את ביטולו של מדגם רשום, בטענה שהמדגם לא היה חדש בישראל לפני תאריך הגשתו.

 

 • ניתן לשלם את האגרות באמצעות שרת התשלומים המקוון של משרדי הממשלה או בחשבון בנק הדואר 0-24145-2 באמצעות שובר תשלום שניתן להשיג במזכירות המחלקה.
 • לתשומת לבכם: יש לצרף את העתק הקבלה/השובר לחומר המועבר ללשכה ובנוסף מכתב מודפס המבהיר את סיבת תשלום האגרה ומס' המדגם עבורו נועד התשלום.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה