אודות המשרד

 
​משרד המשפטים הוא משרד מטה מרכזי של ממשלת ישראל הפועל לעשיית צדק ולשירות הציבור בתחום המשפט בהתאם למדיניות הממשלה, תוך הגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שבה הכול שווים בפני החוק.

המשרד אמון על שורה ארוכה של נושאים ותחומי פעילות משפטיים ומקצועיים שונים, ובין תפקידיו העיקריים:

  • ארגון מערכות בתי המשפט, בתי הדין וההוצאה לפועל.

  • הכנת נוסח החקיקה הממשלתית, ליווי החקיקה הפרטית ופרסום הרשומות.
  • ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדיה.
  • אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית.
  • ייצוג המדינה בפני ערכאות שיפוטיות ומעיין שיפוטיות.
  • ביצוע חוקים ששר המשפטים ממונה על ביצועם, ובכלל זה מתן שירותים משפטיים ואסדרה בתחומים משפטיים ומקצועיים מגוונים.

 

במשרד המשפטים נכללים, בין היתר, היחידות והמערכים הבאים:

הייעוץ המשפטי לממשלה ומחלקת ייעוץ וחקיקה, פרקליטות המדינה, האגף לסיוע משפטי אזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, האגף לרישום והסדר מקרקעין, אגף שומת מקרקעין, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, רשות הפטנטים, רשות התאגידים, נציבות תלונות הציבור על שופטים, בתי הדין השרעיים, בתי הדין הדתיים הדרוזיים, מחלקת החנינות, מערכת 'רשומות', בתי הדין לביקורת משמורת, מינהל הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה, היחידה לענייני העדות הנוצריות, המרות דת וברית הזוגיות, היחידה הממשלתית לחופש המידע, יחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם, יחידת הממונה על העזרה המשפטית מול המועצה הפלסטינית וכן יחידות מטה הנהלת המשרד.

  • המשרד אמון על אסדרה ורישוי מקצועות בתחומים משפטיים ומקצועיים שונים ובהם רואי חשבון, מתווכים במקרקעין, שמאי מקרקעין, חוקרים פרטיים, שירותי שמירה, נוטריונים, עורכי פטנטים וטוענים שרעיים.

 

  • שרת המשפטים אחראית על-פי חוק על מינהל בתי המשפט באמצעות הנהלת בתי המשפט וכן על רשות האכיפה והגביה הפועלת כיחידת סמך במסגרתה פועלת מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

 

  • משרד המשפטים נמנה עם משרדי הממשלה הראשונים שהוקמו עם קום המדינה וכיהנו בו מאז 25 שרים. החל מיום כה' אייר, תשע"ה, ה-14 במאי 2015, מכהנת בתפקיד שרת המשפטים חברת הכנסת, איילת שקד.