אודות המנהלת הכללית

 

​המנהלת הכללית של משרד המשפטים מופקדת על ניהול המשרד ונושאת באחריות ניהולית ומקצועית כוללת לעבודתו ולביצוע תפקידיו, בהתאם למדיניות הממשלה, ובאמצעות מנהלי הרשויות, האגפים והיחידות במשרד, תוך שמירה על עצמאותם המקצועית של בעלי התפקידים בהפעלת סמכויותיהם לפי דין.


המנהלת הכללית מתמנה על-ידי הממשלה על-פי הצעת שר המשפטים בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, והיא כפופה לשר המשפטים.

 

המנהלת הכללית, כדרג הניהולי הבכיר ביותר במשרד ובאמצעות מטה הנהלת המשרד, נושאת באחריות הכוללת:

  • תכנון האסטרטגי של עבודת המשרד.
  • הכשרת ולפיתוח המשאב האנושי, תוך שימת דגש על פיתוח הדרג הניהולי והכשרת העתודה הניהולית.
  • פיתוח כלים לשיפור תהליכי העבודה, המינהל והשירות לציבור בכל יחידות המשרד, ובכלל זה לשיפור מערכות המידע והכלים הטכנולוגיים.
  • טיפוח קשרי החוץ של המשרד עם גורמים שונים, ממשלתיים ושאינם ממשלתיים, בארץ ובחוץ לארץ.
 

נוסף על תפקידיה אלה, ובשים לב לתפקידו המרכזי של משרד המשפטים כמשרד מטה של הממשלה, מובילה המנהלת הכללית את עבודתן של ועדות מגוונות הפועלות בממשלה ועומדת בראשן, ובהן:

  •  הוועדותלבחירת מועמדים לכהונת דיינים של בית הדין לביקורת משמורת ושל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952
  • הוועדה לאישור כשירותו של מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.

 

עוד משמשת המנהלת הכללית, לפי חוק, כחברת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין והוועדה לאישור סניגורים צבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

כמו כן, מכהנת המנהלת הכללית כיו"ר ועדות בין-משרדיות שונות, ובהן:

הצוות הבין-משרדי להסרת חסמים לשילובם של בני האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה, הוועדה לאישור העסקתם של יועצים משפטיים חיצוניים במשרדי הממשלה, הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה, הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות במדינות זרות, הוועדה לעניין ההסכם  בין ממשלת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמי, ועדת המנכ"לים הקבועה לתיאום המאבק בסחר בבני-אדם, והוועדה המשפטית המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית.
 
  • כן משמשת המנהלת הכללית כחברת הוועדה העליונה למשק לשעת חירום, ומעת לעת היא חברה בוועדות איתור למשרות בכירות בשירות הציבורי.
  • נוסף על כך, מכהנת המנהלת הכללית בוועדות שמתמנות ע"י הממשלה לבחינת עניינים שונים ולהמלצה על מדיניות. בין אלה, ניתן למנות את הצוות לגיבוש תכנית אופרטיבית לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה ("ועדת המשילות") וועדת ההיגוי לשיפור וייעול תהליכי עשיית עסקים בישראל.
  • נוסף על ועדות אלה שבהן מכהנת המנהלת הכללית של משרד המשפטים מכוח תפקידה (ex officio), משמשת המנהלת הכללית כיו"ר מועצת רואי חשבון, וכיו"ר ועדת הרישיונות לנוטריונים הפועלות במשרד המשפטים, וכן כחברת המועצה הארצית לתכנון ובניה ומועצת מקרקעי ישראל.
 
החל מיום א' באדר א' תשע"ד (01 בפברואר 2014) מכהנת כמנהלת הכללית של המשרד עו"ד אמי פלמור.