ישראל מחזקת את המאבק בשוחד ושחיתות

 
​מעשי שחיתות ושוחד מהווים איום על מוסדות דמוקרטיים, יש בהם כדי לפגוע בשלטון החוק ולהביא לפגיעה בהתפתחות הכלכלית. מזה שנים מחוייבת ישראל למאבק בשחיתות ולקידום ערכים נורמטיביים של יושרה וטוהר מידות ויצירת מנגנונים למיגור תופעת השחיתות במינהל הציבורי ובסקטור הפרטי. המאבק בשחיתות ובשוחד נמצא בעדיפות גבוהה בעבודת משרד המשפטים.

 בשנים האחרונות מחזקת ישראל את מאמציה במאבק הבינלאומי בשוחד ובשחיתות:

  • בחודש מרץ 2009 הצטרפה ישראל לאמנה למאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות סחר בינלאומיות של ארגון ה-OECD (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions ) ולאמנת האו"ם נגד שחיתות (UN Convention against Corruption-UNCAC) אשר אליה הצטרפה ישראל בפברואר 2008. 
  • התפיסה העומדת בבסיס המחויבות של המדינות השונות להילחם בתופעת השחיתות, כולל שוחד של עוברי ציבור זרים, על היבטיה השונים היא כי השחיתות והשוחד הן תופעות חוצות גבולות החותרות תחת הממשל התקין והפיתוח הכלכלי ומעוותות תנאים תחרותיים בינלאומיים. לפיכך יש צורך בגישה מקיפה ורב-תחומית כדי למגר תופעות אלו ולהיאבק בהן ביעילות, תוך דגש על שיתוף פעולה בינלאומי.
  • עוד לפני ההצטרפות לשתי האמנות הללו, בחודש יולי 2008 הוספה חוק העונשין הישראלי עבירה של מתן שוחד לעובד ציבור של מדינה זרה או לעובד של ארגון ציבורי בינלאומי (ס' 291א לחוק העונשין, התשל"ז-1977).
 

תשלום שוחד לעובד ציבור זר מהווה עבירה פלילית בישראל:

  • העבירה, על פי סעיף 291א לחוק העונשין, אוסרת על הצעה או מתן שוחד לעובד ציבור זר במטרה לקדם פעילות עסקית, או להשיג יתרון הנוגע לפעילות כאמור. מטרתו של שוחד אסור יכולה להיות קידום עסקה או הקניית יתרון בקידומה באופן ישיר, למשל באמצעות תשלום לעובד הציבור הזר בעל השפעה על כך, או קידומם של עסקים באופן עקיף, למשל תשלום לעובד ציבור זר תמורת מידע שנמסר שלא כדין, במטרה להקנות לנותן השוחד יתרון בהשגת עסקה.
  • איש עסקים, ובכלל זאת יצואן ישראלי, או חברה ישראלית, המציעים שוחד או מנסים לשלם שוחד לעובד ציבור זר, גם אם באמצעות מתווכים, סוכנים או כל גורם שלישי, מסתכנים בהעמדה לדין פלילי בבית משפט בישראל בנוסף לחשיפתם להליכים פליליים במדינה זרה.

 

עובד ציבור זר הינו כל אחד מאלה:

  • עובד המדינה הזרה וכל מי שנושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם המדינה הזרה, ובכלל זה מי שנושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המחוקקת, ברשות המבצעת או ברשות השופטת של המדינה הזרה, בין בבחירה, בין במינוי ובין בהסכם.
  • נושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם גוף ציבורי שהוקם לפי חיקוק של מדינה זרה, או מטעם גוף הנמצא בשליטה ישירה או עקיפה של מדינה זרה. עובד של ארגון ציבורי בין-לאומי, וכל מי שנושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם ארגון כאמור; "ארגון ציבורי בין-לאומי" הוא ארגון שנוסד בידי שתי מדינות או יותר, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות או יותר.

 

העונש המרבי הקבוע לעבירה של מתן שוחד לעובד ציבור זר הינו שבע שנות מאסר וקנס בסכום של עד כ- 1,100,000₪ ליחיד או 2,200,000 ₪ לתאגיד, או פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהושגה או שהייתה כוונה להשיגה באמצעות מעשה העבירה - לפי הגבוה מביניהם. במקרה של תאגיד ניתן יהיה להרשיע גם את התאגיד וגם בעלי תפקידים בתאגיד.
 

מדינת ישראל שותפה למאבק ליצירתו של אקלים בינלאומי נקי משחיתות:

קביעת האיסור על מתן שוחד לעובד ציבור זר מהווה נדבך חשוב במאבק זה, וכן יש לו השלכה ישירה וחשיבות רבה גם במסגרת המאבק בשחיתות בתוך תחומי מדינת ישראל. עבירה זו משלימה את המסגרת החקיקתית הפנימית ותורמת לחיזוק השמירה על טוהר המידות גם בישראל פנימה.