תשלומים ואגרות

חיפוש אגרות
תוצאות 10-1 מתוך 241 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 241 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
הפיכת אגודה עותומנית לעמותהרשם העמותות

932 ש"ח​

תשלום מקוון

​על האגודה העותומנית שטרם הפכה לעמותה, להגיש טפסים לרישום האגודה כעמותה ולציין כי היא אגודה עותומנית, את מספר האגודה ושם האגודה. 

יש לשלוח באמצעות הדואר את המסמכים הבאים:
בקשה לרישום אגודה כעמותה. פרוטוקול אסיפה כללית בה התקבלה ההחלטה. תקנון האגודה כשהוא מותאם לחוק העמותות.
אגרת רישום האגודה כעמותה: 934 ש"ח. 

ניתן לשלם בשובר תשלום בבנק הדואר לחשבון 0021844 

הסבר בדבר אגרת רישום מופחתת ופטור מתשלום אגרה שנתית

הגשת הצעת מיזוגרשם העמותות

866 ש"ח​

תשלום מקוון
​הגשת הצעת מיזוג לתאגידים כמשמעותה בפרק 23 לחוק, לכל עמותה מתמזגת.
קבלת העתק תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרתרשם השותפויות

10 ש"ח​

תשלום מקוון
אגרת בקשה חדשה לפטנט מחלקת פטנטים

2,010 ש"ח​

בנק הדואר
אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק מחלקת פטנטים

2,010 ₪​

בנק הדואר
בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה מחלקת פטנטים

201 ₪​

בנק הדואר
בקשה לשינוי פנקס הפטנטים מחלקת פטנטים
234 ₪​

בנק הדואר
בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף 69 לחוק מחלקת פטנטים
234 ₪​

בנק הדואר
הגשת מסמך מתוקן הגורם לדחיית תאריך הבקשה לפי סעיף 23 לחוק מחלקת פטנטים
234 ₪​

בנק הדואר
בקשה לרשום זכות בפטנט או בבקשה לפטנט לפי סעיף 169 לחוק מחלקת פטנטים

234 ₪​

בנק הדואר