הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט)


סיכונים ודרכי התגוננות ברשת

  • הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע פועלת לקידום המודעות של הפרט לנושאי פרטיות והגנת המידע האישי ברשת. 

איתור מסמכים

טופס עדכון המאגר

על מנת לעדכן את פרטי הרישום של מאגר המידע בפנקס מאגרי המידע, יש למלא את טופס עדכון פרטי מאגר מידע (באמצעות טופס במילוי ידני או באמצעות טופס מקוון​).

במסגרת עדכון הרישום בפנקס מאגרי המידע, יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס בקשת העדכון (אין למלא רק את הפרטים אותם מעונין בעל המאגר לעדכן אלא יש למלא את הטופס בשלמותו).