הקרן למימון תובענות ייצוגיות

 
​הקרן למימון תובענות ייצוגיות הוקמה לפי סעיף 27 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. תפקידה של הקרן לסייע לתובעים מייצגים במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות, אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן. ​​​​​​​

  • לקהל הפונים- ישיבת הקרן למימון תובענות ייצוגיות שהייתה אמורה להתקיים ביום 04.05.2017 נדחתה. מועד חדש ייקבע ויעודכן בעמוד זה. 
  • המועד האחרון להגשת בקשות סיוע שיידונו בישיבה זו הינו.

 

להלן מועדי ישיבות הקרן למימון תובענות ייצוגיות לשנת 2017:  

  מועד הישיבה מועד אחרון להגשת בקשת סיוע
ינואר 25.01.2017 11.01.2017
יוני 28.06.2017 14.06.2017
יולי 26.07.2017 12.07.2017
אוקטובר 25.10.2017 11.10.2017
 
  • את הבקשות יש להגיש בטפסים ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), התש"ע-2010. את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני בצירוף כל המסמכים והטפסים הנדרשים לכתובת: ClassActionAid@justice.gov.il 
 

למידע נוסף והורדת הטפסים:

 

 דוחות שנתיים של הקרן:

 
 
לידיעת קהל הפונים, ייתכן כי מידע אודות בקשות הסיוע וההחלטות הניתנות בהן, יפורסם לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.​