מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 678 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 678 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
04-01-2018מענה במועדמשרד החינוךעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה בעניין קבלת לו"ז סגן השר.​

04-01-2018מענה במועדמשרד הביטחוןעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין קבלת לו"ז סגן השר.​

04-01-2018מענה במועדמשרד הבינוי והשיכוןעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין לשכות שרים ופגישות שרים.​

01-01-2018מענה במועדנציבות שירות המדינהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין שילוב סטודנטים חרדים בשירות המדינה.​

31-12-2017מענה במועדמשרד האוצרפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין העברת נכס הקדש מוסלמי ע"י האפוטרופוס לנכסי נפקדים.​

31-12-2017דין וחשבון שנתימשרד ראש הממשלהפרטי

תלונה בטענה לאי פרסום דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע.​

27-12-2017מענה במועדמשרד החקלאות והכפרפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין תוצאות יעילות קליטת אבץ בלימון.​

24-12-2017מענה במועדמשרד הבינוי והשיכוןפרטי
תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד אישור עלויות פיתוח יישוב מסויים. לאחר הגשת התלונה הנילון הודיע, כי כל החומר הועבר.

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
21-12-2017מענה במועדהמשרד לקליטת עליהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין נתונים של מרכזי קליטה.​

18-12-2017מענה במועדמשרד הבריאותפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין ניהול מידע אודות תסמונות נדירות.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי