דו"חות היחידה

 

כחלק מפעילותה השוטפת, מבצעת היחידה מעקב אחר יישום הוראות חוק חופש המידע במשרדי ממשלה ויחידות סמך.

נתוני הדו"חות בנושא זה מובאים לפניכם.