ריכוז תלונות הציבור בטיפול היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 612 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 612 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
15-10-2017מענה במועדמשרד הפניםפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה במועד לבקשה בעיניין התנהלות עמותה מסויימת לאחר הארכה. לאחר הגשת התלונה, נתן הנילון התייחסות ביניים והטיפול בתלונה הסתיים לאור בקשת המתלוננת.

  ​
הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
12-10-2017מענה במועדמשרד החינוךפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה במועד לבקשה אודות תמיכות והקצבות לעמותה מסויימת בשנים 2013-2017​

12-10-2017מענה במועדמשרד הפניםפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה במועד לבקשה לקבלת מידע אודות פיקוח, בקרה ודיווח בנושא פרוטוקולי ישיבות מועצות מקומיות​

02-10-2017מענה במועדהמשרד לשירותי דתפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בעניין קבורת יהודים יוצאי חבר העמים​

02-10-2017חוסר בהנמקהמשרד החינוךפרטי

תלונה כנגד תשובת הנילון לבקשה בעניין אחוז תמיכות ממוסדות תורניים. הבירור העלה כי נתנה ההנמקה המתבקשת.​

נמצא כי התלונה אינה מוצדקת
01-10-2017מענה במועדמשרד התחבורהפרטי
 
תלונה בגין אי מתן מענה במועד לארבע בקשות לקבלת מידע בנושא התחנה המרכזית, שדרוג ציר בר כוכבא ועוד.

​​

25-09-2017מענה במועדמשרד הבינוי והשיכוןפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה לבקשה לפרסום הגרלות מחיר למשתכן בהרצליה

17-09-2017מענה במועדהמרכז הרפואי זיופרטי

תלונה בגין אי מתן מענה לבקשה לקבלת תשובות שניתנו לפי חוק חופש המידע​

17-09-2017מענה במועדהמרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרוןפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה לבקשה לקבלת תשובות שניתנו לפי חוק חופש המידע. לאחר הגשת התלונה הודיע הנילון, כי אין בידיו את המידע המבוקש.​

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
17-09-2017מענה במועדבית חולים ברזיליפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה לבקשה לקבלת תשובות שניתנו לפי חוק חופש המידע

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי