אינדקס פסיקה

 
היחידה הממשלתית לחופש המידע מבצעת מעקב אחר פסקי דין הניתנים בסוגיות של חופש מידע ושקיפות בבתי המשפט השונים לרבות בית המשפט העליון, בית הדין הארצי לעבודה ובתי המשפט לעניינים מנהליים.
 
בטבלה תוכלו למצוא נתונים תמציתיים אודות פסקי הדין וקישור לפסקי הדין המלאים, שניתנו בבית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה בעניינים הנ"ל לאחר חקיקת חוק חופש המידע וכן לפסקי דין שניתנו בערכאות אחרות החל מינואר 2012.  

לתשומת לבכם: עקב שינויים באתר בתי המשפט, למעט תיקים שנדונו בבית המשפט העליון, לא ניתן לצפות בפסקי דין דרך קישורים. ניתן לעיין בתיקים באתר נט המשפט על פי מספר תיק.  
 
איתור פסיקה
תאריך
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 299 תוצאות
תאריךמספר הליךערכאהשם העותרשם המשיב
11/06/2017עת"מ 45942-03-17בית משפט מחוזישלמה תחבורה (2007) בע"מרשות האכיפה והגביה - המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
נושא העתירה:

בעתירה התבקש מידע לפי חוק חופש המידע לגבי עיקולים שהטילה המשיבה על נכסי העותרת במסגרת תיק הוצאה לפועל. המשיבה טענה, כי יש לסלק את העתירה על הסף משום שהעותרת לא פנתה למשיבה באמצעות הממונה על חופש מידע ולכן הוראות חוק חופש המידע לא חלות. בנוסף, נטען, כי לא מדובר בעתירה שתוקפת החלטה של גוף המנוי בתוספת הראשונה בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים. לגופו של עניין, המשיבה טענה, כי אין לה התנגדות למסירת המידע ולדבריה חלקו אף הועבר לעותרת לפני הגשת העתירה.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש דחה את העתירה על הסף וחייב את העותרת בהוצאות בסך 1,000 ₪. בין היתר נקבע: (1) הפניה לקבלת מידע מוענה ל-מרכז לגביית קנסות" ולא לממונה על חופש המידע ברשות האכיפה והגבייה. (2) בפסיקה כבר נקבע, כי לפי סעיף 7(א) לחוק חופש המידע, בקשה לקבלת מידע תוגש לממונה או מי שהסמיכו לכך, וכי רק לאחר מכן ועל בסיס החלטת הממונה ניתן להגיש עתירה מנהלית. כך לא נעשה במקרה זה, ומשלא נעשתה פניה לרשות בהתאם לחוק, לא ניתן לעתור על הפרת הוראותיו.
סעיפי החוק:
סעיף 7

22/05/2017עת"מ 71595-09-16בית משפט מחוזיי. מירון ושות' עו"דהמשרד להגנת הסביבה ואח'
נושא העתירה:

העתירה הוגשה לאחר שהעותרת לא קיבלה מענה מהמשיב לבקשתה לקבלת כל החומר, ההתכבויות, הבדיקות, המדידות הסביבתיות וההליכים המנהליים או המשפטיים, בנוגע למפגעי ריח באזור בית עובד פוריה ובית חולים פוריה, שנגרמו על פי הטענה על ידי המשיבה 2 קיבוץ אלומות אגודה שיתופית. לאחר הגשת העתירה התקיים דין ודברים בין הצדדים והסתבר שחלק מהמידע המבוקש מהווה חומר חקירה שחוק חופש המידע אינו חל עליו והוסכם שתינתן התייחסות המשיב לחומרים האחרים בעוד שהעותרת תגיש הנמקה לקבלת חומר החקירה בהתאם להנחיית פרקליט המדינה והעניין יישקל בהתאם. לאחר שהמשיב החליט בעניין החומרים לפי חוק חופש המידע, ביקש למחוק את העתירה ואילו לגבי חומרי החקירה הודיע שהעניין יישקל בהתאם לאחר שהוגשו הנימוקים על ידי העותר. מנגד העותר התנגד למחיקת העתירה וביקש תחילה לקבל החלטת המשיב לגבי חומרי החקירה. לאחר מכן ניתנה ביום 17/5/2017 החלטת המשיב בעניין חומרי החקירה.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש מחק את העתירה ללא צו להוצאות וציין, כי סעיף 14(א)(8) לחוק חופש המידע קובע כי הוראות החוק לא יחולו על "כל גוף או רשות שיש להם סמכות חקירה על פי דין, לגבי מידע שנאסף או שנוצר לצורכי חקירה ולגבי מידע מודיעני". החלטת המשיב מיום 17/5/2017 המתייחסת לעיקר החומר נשוא העתירה אינה החלטה לפי חוק חופש המידע. זאת ועוד, מדובר בהחלטה חדשה, אשר הדיון בה מחייב הנחת תשתית וטיעון, החורגים מגדרי העתירה הנוכחית שמיצתה את עצמה. מלוא טענות העותרת נגד החלטת המשיב החדשה שמורות לה מבלי לחוות דעה בעניינן.
סעיפי החוק:
סעיף 14(א)

22/05/2017עת"מ 38838-01-17בית משפט מחוזידליה רובינשטיין ואח'משרד האוצר ואח'
נושא העתירה:

העותרות ביקשו לקבל מסמכים שעל יסודם שוחרר נכס ע"י האפוטרופוס לנכסי נפקדים במשרד האוצר ושנרשם לאחר מכן על ידי פקיד ההסדר בבעלות המשיבים 2-3. העותרות שיש להן סכסוך עם המשיבים 2-3 בנוגע לירושה, סבורות שהעברת הנכס על שמם של המשיבים 2-3 נעשתה שלא כדין. האפוטרופוס לנכסי נפקדים סירב למסור מסמכים אלה לאור התנגדות המשיבים 2-3 ומתוך חובתו להגן את פרטיותם.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש דחה את העתירה וחייב את העותרות בהוצאות בסך 5,000 ש"ח לטובת המשיב 1 וסכום זהה לטובת המשיבים 2-3. בין היתר נקבע: (1) נקודת המוצא היא שאין הרשות רשאית למסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (סעיף 9(א)(3) לחוק חופש המידע) אלא אם הגילוי מותר על פי דין (2) המסמכים המבוקשים נוגעים באופן מובהק לענייניהם הפרטיים של משיבים 2-3 ואלה לא הסכימו למסירתו. (3) העותרות לא הצביעו על כל עניין ציבורי בחשיפת המידע וכל תכלית בקשתן היא "דיג" של מידע שהמשיבים 2-3 הציגו לאפוטורופוס על מנת לשכנעו לשחרר את הנכס שהיה בניהולו (4) להבדיל מהתקשרות בעלת היבטים ציבוריים מובהקים בין אדם פרטי לבין המדינה, כאן מדובר על פניה של אזרח לרשות שנאלץ לעשות כן על מנת לשכנעה לעשות שימוש בסמכויותיה ופניה זו אינה הופכת את מסמכיו של הפרט לנחלת הכלל. (5) צדק האפוטרופוס עת הפנה לתקנה 93 לתקנות המקרקעין (רישום וניהול) כמקור השראה לעניינו, שלפיה תנאי לעיון במסמכים על יסודם בוצע רישום הוא הוכחת קשר ישיר לאוסף התעודות שבמרשם.
סעיפי החוק:
סעיף 9(א)(3)

10/05/2017עת"מ 43794-05-16, עת"מ 31335-05-16בית משפט מחוזיעורכי דין לקידום מנהל תקין (ע"ר)המעוצה המקומית אבו סנאן ואח'
נושא העתירה:

המשיבות הודיעו כי יפעלו למינוי תובע עירוני בכל אחת מהן. לאחר העברת המידע שהתבקש ולאור הודעת המשיבות הודיעה העותרת, כי אין מקום בהמשך ההליכים בעתירה.​


ההחלטה:
בנסיבות אלה, ביהמ"ש הורה לפעול על פי הודעתן למינוי התובעים ולשלוח עדכון מתאים לעותר ולביהמ"ש בעניין זה. בהינתן שרק לאחר ההליך המשפטי הושגו ההסכמות ונעתרו לבקשות, ביהמ"ש חייב כל אחת מהמשיבות לשלם לעותרת הוצאות בסך 12,000 ₪.​
סעיפי החוק:

26/04/2017עת"מ 54678-01-17בית משפט מחוזיהתנועה למען איכות השלטון בישראלרשות ניירות ערך
נושא העתירה:

העותרת ביקשה לקבל מהמשיבה, בין היתר, חוות דעת משפטית פנימית העוסקת בשינוי הבעלות בבורסה לניירות ערך שהיוותה בסיס לקידום תיקון בחוק ניירות ערך. המשיבה סירבה לכך בהסתמך על הוראות סעיף 9(ב)(4) לחוק חופש המידע וטענה שחשיפתה תגרום לאפקט מצנן בקרב עובדיה וירתיעם מקיום דיונים כנים ובאיזון הכולל בין השיקולים הצריכים לעניין החלטתה סבירה. העותרת טענה שקיים אינטרס ציבורי בחשיפת חוות היות ועל בסיסה מקודמת חקיקה המתבססת על ההנחה לפיה חברי הבורסה עם הזכאים היחידים לזכויות ההוניות שיווצרו בה עם השינוי המבני ולטענתה יש לציבור זיקה לזכויות אלה.בנוסף העותרת טענה, כי מדובר בחוות הכוללת טענות משפטיות בלבד. ​


ההחלטה:
​ביהמ"ש דחה את העתירה וחייב את העותרת בהוצאות של 10,000 ש"ח. בין היתר, נקבע: (1) לשון החוק קובעת, כי חוות דעת שניתנה לשם קבלת החלטה נכללת בגדר הסייג. אין לקבל, שחוות דעת פנימיות מאבדות מאופיין הפנימי מקום שהתקבלה החלטה והתגבשה מדיניות. (2) המשיבה חשפה פרוטוקול הדיון שהתקיים במליאת הרשות ובו סקירה מפורטת של עמדת הרשות בכל הנוגע לתשתית המשפטית לשינוי המבני בבורסה וכך גם במכתב ששלח ראש הרשות לח"כ שנחשף גם הוא. כך, שנחשפו בפני הציבור השיקולים שהנחו את הרשות בניסוח הצעת החוק. (3) גם מעיון בחווה"ד במעמד צד אחד, לא נמצא שיש בה כדי לשנות את התמונה שצוירה בדיון במליאה ובמכתב האמור ולא הובהר מה התכלית שבחשיפתה בהינתן שעמדתו המשפטית ואופן הנמקתו של כותב חוות הדעת הפנימית אינה נושא לדיון. (4) חוות הדעת נשחפה בצורה מידתית לפי רוח סעיף 11 לחוק חופש המידע בדרך של פרפרזה - ארוכה ומפורטת - המשרתת את האפשרות של קיום דיון ציבורי ממצה בנכונותה על עמדת הרשות תוך הגנה על תפקודה היעיל ותוך מניעת הפגיעה הבלתי מידתית בחופש הדיון הפנימי וממילא באיכותו. 
סעיפי החוק:
סעיף 9(ב)(4); סעיף 9(ב)(1); סעיף 10; סעיף 11; סעיף 17

20/03/2017עת"מ 10447-09-16בית משפט מחוזיעורכי דין לקידום מנהל תקין (ע"ר)המועצה המקומית ערערה בנגב
נושא העתירה:

העתירה נמחקה לאחר שהעותרת קיבלה מענה לבקשתה מהמשיבה בעניין שכר בכירים. נותרה להכרעה בקשת העותרת לחיוב המשיבה בהוצאות. העותרת טענה, כי הבקשה נשלחה ביום 27/6/2016 וההמחאה בגין אגרת הבקשה נפרעה על ידי המשיבה ביום 18/7/2016 ושלחה שתי תזכורות לאחר מכן עד שביום 6/9/2016 הגישה את העתירה. המשיבה טענה, כי הבקשה הגיעה במהלך חופשת הקיץ וכי עם שובם של העובדים מחופשת הקיץ היה בכוונתם למלא אחר בקשת העותרת, אך העתירה הוגשה עוד בטרם הספיקו להשיב לבקשה ובנוסף נטען כי היענות לבקשה לפסיקת הוצאות תפגע בתושביה שתקציבה נועד לרווחתם.​


ההחלטה:
ביהמ"ש דחה את הבקשה לחיוב בהוצאות. בין היתר הנימוקים להחלטה: (1) אין ספק כי על המשיבים היה לקיים את הוראות חוק חופש המידע ככתבן וכלשונן, אך בשל הנסיבות המיוחדות בענייננו לא יוטלו הוצאות. (2) ממועד ששולמה האגרה בפועל ועד להגשת העתירה חלפו פחות מחודשיים, ולטענת המשיבה עובדיה היו בחופשת קיץ. (3) המידע המבוקש הומצא לעותרת עוד בטרם התקיים דיון בעתירה.​
סעיפי החוק:

16/03/2017עת"מ 11287-05-16בית משפט מחוזיגלעד קופרברגעיריית תל אביב
נושא העתירה:

עתירה לקבלת מידע בעניין היקף גביה שבוצעה בהתאם לכתבי התחייבות שנדרשו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. המשיבה דחתה את הבקשה בטענה שהטיפול בבקשה יהיה כרוך בהקצאת משאבים בלתי סבירה.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש נתן תוקף של פס"ד להסכמות הצדדים ולפיהן, הוסכם בין היתר, כי : (1) המשיבה תבחן כלל החיובים שבהם שולם היטל השבחה באוזר לב העיר במהלך השנים 2014-2016 (3 שנים). (2) מתוך התיקים שייבחנו, תמסור העירייה לעותרים מידע אודות החיובים ששולמו מכוח כתב התחייבות בלבד. המידע שיימסר יהיה כמות התיקים, מועדי התשלום וגובה הסכומים ששולמו בכל אחד מהם (3) העירייה תציג בפני העותרים את רשימת השימושים (לפי נושא) שנעשו בסכומים שנגבו כהיטל השבחה בשנים 2014-2015. (4) המידע האמור יימסר לעותרים בתוך 60 יום. (5) העתירה תימחק.
סעיפי החוק:

15/03/2017עת"מ 10624-01-17בית משפט מחוזיצחי צורי עו"ד ואח' משרד המשפטים
נושא העתירה:

העותרים ביקשו לקבל פריטי מידע שונים בעניין פעילות מתנדבים במחלקה לחקירות שוטרים (להלן - מח"ש). זאת, על רקע טענותיהם כנגד חוקיות ביצוע חקירות בידי מתנדבים במח"ש, שהועלו בהליך משמעתי המתנהל נגד העותר מס' 2 בבית הדין המשטרתי למשמעת. בין היתר, התבקש מידע בעניין נהלים להעסקת מתנדבים ככלל וכחוקרים בפרט, הבסיס החוקי להעסקה כאמור, כמות מתנדבים מועסקים, כמות הודעות שנגבו בתיקי חקירה ע"י מתנדבים וכמות הודעות שנגבו על ידי שני מתנדבים מסוימים. בתשובתו לבקשה, הפנה משרד המשפטים לפרק 16.6 בתקשי"ר שבו מוסדרת העסקת מתנדבים בשירות המדינה, ודחה את הבקשה בעניין זה לפי סעיף 8(4) לחוק חופש המידע. בנוסף, מסר את המספר של המתנדבים המועסקים במח"ש ובהתייחס להודעות שנגבו ע"י מתנדבים הודיע, כי מח"ש אינה מתעדת את ההודעות הנגבות בפילוח לפי זהות החוקרים, ולכן דחה את הבקשה בעניין זה לפי סעיף 8(3) לחוק חופש המידע. מכאן, הוגשה העתירה כנגד תשובה זו.​


ההחלטה:
ביהמ"ש דחה את העתירה וחייב את העותרים בהוצאות בסך 5,000 ש"ח. בין היתר, נקבע: (1) אין חולק, כי התקשי"ר הוא מידע העומד לרשות הציבור. בכך, מתקיים הסייג שבסעיף 8(4) לחוק חופש המידע הדן במצב שבו המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו. מעבר לכך, משרד המשפטים הודיע לביהמ"ש, כי אין נוהל נוסף או החלטה אחרת המסדירים את פעילות המתנדבים. עתירת חופש מידע זו, אינה האכסניה המתאימה לטענות העותרים בעניין היעדרו של נוהל או החלטה כאמור. (2) בעניין הודעות שנגבו על ידי המתנדבים, התקבלה עמדת משרד המשפטים לפיה המידע המבוקש חוסה תחת סעיף 8(3) לחוק חופש המידע, המאפשר לרשות לדחות בקשה אם "לאחר נקיטת אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה". זאת, משהצהיר משרד המשפטים, כי אינו מחזיק במידע האמור ואינו מבצע פילוח של ההודעות שנגבות במסגרת החקירות. נקבע, כי עמדה זו סבירה, היות ולא ברור לביהמ"ש מדוע תצטרך רשות חקירה לפלח, באופן ממוחשב, את כלל ההודעות הנגבות על ידי חוקריה לפי זהותם.
סעיפי החוק:
סעיף 8(3); סעיף 8(4)

06/03/2017עע"מ 6542/15בית משפט עליוןמועצה מקומית דבוריהעורכי דין לקידום מנהל תקין
נושא העתירה:

ערעור על ביהמ"ש לעניינים מנהליים בנצרת בעת"מ עת"מ 30204-11-14 שבו חויבה המועצה המקומית דבוריה להעביר לעמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין את תלושי השכר וטפסי 106 של יו"ר הוועדות הממונות והגזבר שכיהנו בין השנים 2007-2013, תוך השחרת מידע אישי אשר עלול לפגוע בפרטיות העובדים והדגיש שהפרטים שלא יושחרו הינם השם המלא של העובדים, תפקידם במועצה והשכר. יצויין, כי במהלך הדיון בערעור, בית המשפט העליון ביקש עמדת היועץ המשפטי לממשלה בסוגיית חשיפת שכר עובדי הציבור האמורים. ​


ההחלטה:
בעקבות הודעת היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שיג ושיח עם הצדדים, סוכם כי המערערת תיתן למשיבה לתקופה הרלוונטית לבקשה פירוט הכולל שם, תעודת זהות, תפקיד ושכר ברוטו, לגבי כל אחד מהחודשים מושא הבקשה ולאור הסכמה זה התסיים ההליך ללא צו להוצאות.​
סעיפי החוק:

23/02/2017עת"מ 39417-11-16בית משפט מחוזיי. מירון ושות עו"דהמשרד להגנת הסביבה ואח'
נושא העתירה:

העתירה הוגשה לאחר שבקשת העותר לקבלת מידע בעניין מפגעי ריח שאירעו בתחום המועצה האזורית בני שמעון שלכאורה מקורם במפעל המשיבה 3, לא זכתה למענה מהמשרד להגנת הסביבה. לאחר הגשת העתירה גובשה במסגרת כתב התגובה תשובת המשרד, ולפיה יימסר לעותר מידע מסוים בתנאים וביחס למידע אחר תישלח פניה לצד ג' לפי סעיף 13 לחוק חופש המידע.​


ההחלטה:
לאחר שביהמ"ש מצא, כי העתירה ככל שנועדה להביא למתן החלטה התייתרה הורה על מחיקתה, תוך שמירת זכות העותר להגיש עתירה לאחר שתתקבל תשובה סופית ומנומקת של המשרד להגנת הסביבה. עם זאת, נוכח התנהלות המשרד להגנת הסביבה, שלא השיב לפניה, יש מקום לחייבו בהוצאות העותר. נקבע, כי הגידול במספר הבקשות אינו יכול להצדיק שיהוי כה ניכר במתן מענה לפניות. לאור זאת, חויב בהוצאות העותר בסך 5,000 ש"ח.​
סעיפי החוק: