אינדקס פסיקה

 
היחידה הממשלתית לחופש המידע מבצעת מעקב אחר פסקי דין הניתנים בסוגיות של חופש מידע ושקיפות בבתי המשפט השונים לרבות בית המשפט העליון, בית הדין הארצי לעבודה ובתי המשפט לעניינים מנהליים.
 
בטבלה תוכלו למצוא נתונים תמציתיים אודות פסקי הדין וקישור לפסקי הדין המלאים, שניתנו בבית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה בעניינים הנ"ל לאחר חקיקת חוק חופש המידע וכן לפסקי דין שניתנו בערכאות אחרות החל מינואר 2012.  

לתשומת לבכם: עקב שינויים באתר בתי המשפט, למעט תיקים שנדונו בבית המשפט העליון, לא ניתן לצפות בפסקי דין דרך קישורים. ניתן לעיין בתיקים באתר נט המשפט על פי מספר תיק.  
 
איתור פסיקה
תאריך
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 325 תוצאות
תאריךמספר הליךערכאהשם העותרשם המשיב
19/02/2018עע"מ 9164/16בית משפט עליוןבר עידן יצור ופיתוח בע"מהמשרד להגנת הסביבה ואח'
נושא העתירה:

ערעור על פסק הדין שניתן ע"י ביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים בעת"מ 59643-11-15 שבו התקבלה באופן חלקי בלבד עתירת המערערת כנגד החלטת המשרד להגנת הסביבה למסור מסמכים שונים לחברת מי ק. גת בע"מ וזאת לפי חוק חופש המידע. במהלך הדיונים בערעור הודיעה חברת מ. ק. גת, כי המסמכים שנתבקשו על ידה ובית המשפט הורה על מסירתם חרף התנגדות המערערת אינם דרושים לה עוד ולכן הסכימו בעלי הדין כי פסק הדין יבוטל ותישאר להכרעתו סוגיית ההוצאות שבאותו פסק דין.​


ההחלטה:
​בית המשפט העליון נתן תוקף של פס"ד להסכמת הצדדים ולפיה פסה"ד בעת"מ 59643-11-15 יבוטל. לא נמצא כי יש מקום לשנות את קביעת בית המשפט לעניינים מינהליים, שלפיה בשים לב לתוצאות הדיון יישא כל צד בהוצאותיו.
סעיפי החוק:

13/02/2018עת"מ 6115-03-17בית משפט מחוזיחני בריגעמועצה מקומית ירוחם
נושא העתירה:

העותרת היא פעילה חברתית לטענתה. המשיבה דחתה את בקשתה לפי חוק חופש המידע לקבלת פרוטוקולים של ועדת המכרזים החל משנת 2012. זאת, לאור חובת הסודיות הקבועה בצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950. מכאן הוגשה עתירה זו.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש דחה את העתירה וחייב את העותרת בהוצאות בסך 7,500 ₪. בין היתר נקבע: (1) לפי סעיף 9(א)(4) לחוק חופש המידע,אין למסור מידע אשר אין לגלותו על פי דין. במקרה זה, מדובר על סעיף 6 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות אשר קובע חובת סודיות על ביחס לעבודת ועדת המכרזים. סעיף 6, חל גם לאחר שהמכרז הוכרע (2) סעיף 22(ט) לתוספת האמורה, מייחד את זכות העיון בהחלטה ובהצעה הזוכה, ל"כל משתתף במכרז" ובכלל סעיף זה אינו מציין את הפרוטוקול של ועדת המכרזים כמי שהמשתתף רשאי לעיין בו. (3) הטעם שהציגה העותרת בדמות "מיגור מעשי שחיתות", אינו מחייב את הרשות לשקול סירובה למסור את המידע, לפי סעיף 10 לחוק חופש המידע בהינתן שהסעיף מוגבל לטעמים של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו, או שמירה על איכות הסביבה (4) צו הרשויות המקומיות הוא חיקוק האוסר על גילוי המידע ואין בחוק חופש המידע כדי לגרוע מתוקפו לפי שמירת הדינים שבחוק חופש המידע. (5) אף אם תופעל נוסחת איזון ויימסר מידע שאינו פוגע בפרטיות של צדדים שלישיים, הטיפול בבקשה יהיה כרוך בהקצאת משאבים בלתי סבירה בשים לב להיקף הפרוטוקולים שהתבקש (5) הצעת משרד הפנים לפיה ביהמ"ש יעשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 17(ד) לחוק חופש המידע, נוכח הפער בין הוראות הגילוי בדיני המכרזים שבשלטון המרכזי לבין דיני המכרזים שבשלטון המקומי, אינה ניתנת ליישום. זאת, מאחר וגילוי המידע אסור על פי סעיף 6 לתוספת האמורה.
סעיפי החוק:
סעיף 9(א)(4); סעיף 20; סעיף 8(1); סעיף 1; סעיף 10; סעיף 13; סעיף 17

30/01/2018עת"מ 37964-01-17בית משפט מחוזיריאד אבו ערישהמועצה מקומית פרדיס
נושא העתירה:

המועצה טענה בין היתר, כי אופן חישוב ההוצאות, האומדנים ודפי החישובים הם בגדר סוד וכי גילוי המידע עלול לשבש את פעילותה התקינה ולפגוע בהליך מכרז תקין כאשר מדובר באומדן ראשוני בלבד של מכרז לשיווק 526 יח"ד, שחלק מהן עדיין לא שווקו וכי הפרסום יפגע בהליך המכרז ועלול לשמש גורמים אינטרסנטיים ובשלב זה לא ניתן לאמוד את העלויות הסופיות.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש דחה את העתירה וחייב את העותרים בהוצאות בסך 8,190 ₪. בין היתר נקבע: (1) המידע המבוקש כלול במסמכים פנימיים הנדסאיים, מקצועיים שנערכו על ידי יועצים מטעם המועצה המקומית, לשם קביעת גובה הוצאות הפיתוח עבור פרויקט של 526 יח"ד שחלק גדול מהם טרם שווקו. כך, שהחומר המבוקש הוא בגדר סוד מסחרי, מקצועי, בעל ערך כלכלי וחשיפתו בטרם שיווק כל המגרשים, עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס הרשות עצמה ובאינטרס הציבורי לרבות האינטרס הכלכלי שלה. (2) בהינתן שמדובר במידע בעל ערך כלכלי שחשיפתו עלולה לפגוע במשיבה העותרים לא הצביעו על כל עניין ציבורי המצידק גילויו כאמור בסעיף 10 לחוק. (3) לא מה התועלת שתצמח לעותרים מקבלת המידע, היות ורכשו כבר מגרש בפרויקט וכן חשיפת המידע עלולה לשבש הליכי מכרז עתידיים ביחס לפרויקט ולהביא ליתרון משמעותי למציע פוטנציאלי.
סעיפי החוק:
סעיף 9(ב)(6); סעיף 9(ב)(2); סעיף 10; סעיף 1

10/01/2018עת"מ 25706-09-16בית משפט מחוזיהוט מערכות תקשורת בע"ממשרד התקשורת
נושא העתירה:

משרד התקשורת החליט להיענות בחיוב לבקשת המשיב 3 לפי חוק חופש המידע לקבלת רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורי העותרות ודחה התנגדות העותרות למסירת מידע זה. יצוין, כי בהיענתו לבקשה, משרד התקשורת החליט למסור נספחים ז' ו-ח' לדו"ח הוועדה המייעצת בהתאם לתקנה 2 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת)(הוראת שעה) והרשימה משנת 2014 הופיעה בנספח ז' האמור ושהוגשו במסגרת בקשה לפטור מחובת ביצוע פריסה אוניברסלית של השירותים. מכאן, הגישו העותרות עתירה זו כנגד החלטת משרד התקשורת ובה טענו בין היתר, כי אין למסור את המידע מכוח הוראת הסודיות שבתקנה 9 לתקנות הבזק (פיקוח על פעולותיו של בעל רשיון) וסעיף 125 לתנאי הרשיון שגם בו נקבעה הוראת סודיות.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש דחה את העתירה. נקבע, בין היתר, כי: (1) היה מקום לחשוף את מהות הבקשה לפטור והיקפה בהתאם לרשימת היישובים והשכונות ששירותי העותרת אינם מגיעים אליהם. יש אינטרס ציבורי בקבלת מידע זה נוכח אי החלת כלל האוניבסרליות. (2) נדחתה טענת העותרות שאין למסור את המידע לפי החריג שבסעיף 9(ב)(6) לחוק. לא הובהר מדוע מדובר בסוד מסחרי שהוא בעל ערך כלכלי ופרסומו עלול לפגועה פגיעה ממשית בו ובפרט לא ברור מה התועלת שיפיקו מהמידע המתחרים העסקיים וממילא אין מדובר במידע שאינו יכול להגיע לידעת הכלל הואיל והעותרת 2 אמורה למסור לכל פונה שמבקש לקבל שירות ביישובים או בשכונות האמורים את העובדה כי היא לא מעניקה שירותים שם. (3) המידע המצוי ברשימת היישובים משנת 2014 לא נמסר מכוח תקנות הפיקוח ומשכך לא חלה עליה הוראת החסיון שבתקנות הפיקוח. הרשימה, נמסרה בהליך שנקטו העותרת עת פנו לוועדה המייעצת בהתאם לתקנות הוועדה המייעצת.
סעיפי החוק:
סעיף 9(א)(4); סעיף 9(ב)(6); סעיף 9(ב)(7); סעיף 1; סעיף 7; סעיף 8; סעיף 9; סעיף 17; סעיף 10; סעיף 11

25/12/2017עת"מ 56928-05-17בית משפט מחוזיחדו"ש - לחופש דת ושוויוןהנהלת בתי הדין הרבניים
נושא העתירה:

העותרת ביקשה לקבל רשימת תיקים שבהם נתנו בתי הדין הרבניים פס"ד של כפיית גט בשנת 2012-2016 ומתוך תיקים אלה את המידע הבא: בית הדין שבו ניתן הצו; האם ניתן הצו כנגד גבר או אישה; מועד הגשת תביעת הגירושין; מועד החלטת בית הדין על חיוב גט; מועד מתן פסק הדין על כפיית גט וכן כל פסה"ד שניתנו בשנתיים האחרונות כאמור לאחר מחיקת פרטים מזהים. המשיבה דחתה באופן חלקי את הבקשה כשקבעה כי מידע העוסקת ברשימת תיקים מהווה משום פגיעה בפרטיות , כמו תאריכים של אירועים מסוימים בתיקים ומסרה את הנתונים המבוקשים למעט מועדי הגשת תביעות הגירושין, מועדי ההחלטות על חיוב גט ומועדי פסקי הדין ובעניין קבלת עותק מפסקי הדין הודיעה כי המידע מצוי באתרים המשפטיים.​


ההחלטה:
ביהמ"ש דחה את העתירה בלי צו להוצאות. בין היתר נקבע: (1) אין חולק על העניין הציבורי שיש בנושא סרבות גט ועל החשיבות הציבורית בליבון סוגיה זו. בקשת העתורת המבקשת לקיים דיון ציבורי בנושא זה ראויה להישקל בחיוב על ידי המשיבה (2) עם זאת, סעיף 1א לחוק בתי דין דתיים קובע, כי ככלל בית הדין יקיים את דיוניו בדלתיים סגורות וכי על דיוניו יחול איסור פרסום. ההחלטה על הסרת איסור פרסום היא הכרעה שיפוטית בידי בתי הדין ולא בידי המשיבה. לכן, חוק חופש המידע אינו חל על מידע שהוא תוצר של דיונים המתקיימים בבית הדין וזאת נוכח סעיף 9(א) לחוק המחריג מתחולתו "מידע שאין לגלותו על פי כל דין" (3) כדי לאפשר לעותרת לפנות אל בתי הדין בכל אחד מהתיקים לשם התרת פרסום, הסכימה המשיבה למסור את מספרי התיקים ובכך נפתחה הדרך בפני העותרת להביא את בקשתה להכרעת בתי הדין הנוגעים בדבר.​
סעיפי החוק:
סעיף 9(א)(4)

25/12/2017דנ"מ 6492/17בית משפט עליוןהעמותה למען מדע מוסריהאוניברסיטה העברית
נושא העתירה:

בעע"מ 1704/15 האוניברסיטה העברית נ' העמותה למדע מוסרי, התקבל הערעור ונקבע, בין היתר, כי אין למסור שמות חברות ומסודות מחקר שעורכים ניסויים בבעלי חיים וזאת ביחס לכל אחד מהניסויים שאושרו לביצוע לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים). המבקשת הגישה בקשה לקיים דיון נוסף בפסק דין זה.​


ההחלטה:
​בית המשפט העליון דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין. בין היתר נקבע, כי אין בפסק הדין חידוש או קביעת הלכה חדשה וקשה המצדיקים קיום דיון נוסף ובסה"כ הוא יישם הלכות קודמות הנוגעות לשאלת האיזון הנדרש בין הוראות חוק חופש המידע ובין הוראת חוק פרטנית שעניינה מסירה או גילוי של מידע, כשבמקרה זה מדובר בהוראת הסודיות שבסעיף 22 לחוק צער בעלי חיים (ניוסיים בבעלי חיים) שאינה קובעת איסור מוחלט על מסירת מידע אלא מעניקה שיקול דעת ליו"ר המועצה לניסויים בבעלי חיים.
סעיפי החוק:
סעיף 20; סעיף 9(ב)(7); סעיף 13

12/12/2017עע"מ 4727/17בית משפט עליוןהתנועה למען איכות השלטון בישראלרשות ניירות ערך
נושא העתירה:

ערעור כנגד פסק הדין של ביהמ"ש לעניינים מנהליים בעת"מ 54678-01-17 שבו נדחתה בקשת המערערת לקבלת חוות דעת משפטית פנימית העוסקת בשינוי הבעלות בבורסה לניירות ערך שהיוותה בסיס לקידום תיקון בחוק ניירות ערך.​


ההחלטה:
​לבקשת הצדדים הערעור נמחק לאחר שהודיעו, כי הגיעו להסכמה בדבר מחיקתו, וזאת לאחר שהמערערת עיינה בחוות הדעת שבמוקד ההליך; התחייבה לשמור בסודיות את תוכנה; ועוד הוסכם כי המשיבים ישיבו למערערת את הסכום ששילמה בהתאם לפסק-הדין קמא (סך של 10,000 ש"ח).
סעיפי החוק:

07/12/2017עע"מ 9811/16בית משפט עליוןהעמותה למען מדע מוסריהמועצה לניסויים בבעלי חיים
נושא העתירה:

ערעור על פסק הדין שניתן ע"י ביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים בעת"מ 67654-12-15 שבו נדחתה העתירה ונקבע כי המועצה לניסויים בבעלי חיים אינה רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע ובכך אינה חייבת בפרסום דו"ח שנתי לפי הוראות סעיף 5 שבאותו חוק.​


ההחלטה:
ביהמ"ש העליון דחה את הערעור וקבע, כי המשיבה אינה חייבת לפרסם דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע. בין היתר נקבע, כי: (1) לעניין חוק חופש המידע וככלל, השילוב בין המונחים "רשות ציבורית" ו"תאגיד שהוקם בחוק" המופיע בסעיף 2(8) לחוק מוביל למסקנה, כי הכוונה היא לסוג של תאגיד ציבורי. תאגיד ציבורי מאופיין בהיותו אישיות משפטית המוסמכת לפעול לא רק בתחום המשפט הציבורי, אלא אף בתחום המשפט הפרטי. בדרך זו ניתן ביטוי לשילוב שבין רשות ציבורית ותאגיד שהוקם בחוק. (2) המשיבה אינה מוגדרת כתאגיד בחוק הרלוונטי, בניגוד לגופים אחרים המוגדרים כך כדוגמת מד"א, המל"ל והמל"ג. (3) אף במבחן גמיש יותר - על פי מאפייני המשיבה ולא על פי הגדרה שבחוק, מוקשה לראותה כגוף נפרד העומד ברשות עצמו. היא אינה פועלת בתחום המשפט הפרטי, אינה מעסיקה עובדים ואין לה תקציב משלה. עולה, כי היא חלק ממשרד הבריאות. (4) המגמה שנוקטת המשיבה ולפיה בוחנת לפרסם מידע בעניין ניסויים בבעלי חיים מעבר למידע שמפרסמת אותו היום, רצויה וראויה. אך, אין בכך כדי לשנות מהמסקנה בדבר דחיית הערעור שנבחן לפי הוראות חוק חופש המידע.​
סעיפי החוק:
סעיף 5; סעיף 2

06/12/2017עע"מ 2238/16בית משפט עליוןעיריית קריית גתהצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
נושא העתירה:

ערעור כנגד פסק הדין של ביהמ"ש לעניינים מנהליים בעת"מ 58317-07-15 שבו חויבו המערערים להמציא לעותרת את יומן ראש העירייה בשנים 2013-2014.​


ההחלטה:
​המערערים קיבלו המלצת בית המשפט העליון ומשכו את הערעור ובהתאם לכך הוא נדחה תוך חיובם בהוצאות בסך 15,000 ש"ח. בהתייחס לטענות המערערים במישור יישום פסק הדין, קבע ביהמ"ש העליון, כי: (1) באשר למידת הדיוק ואמינות המידע המופיע ביומנים, ניתן להוסיף לחומר שיימסר למשיבה, הערה כללית לפיה האמור ביומנים אינו משקף בהכרח את שאירע בפועל, לאור שינויים שחלו ופגישות שבוטלו וכו'. חלופה אחרת היא, להוסיף הערות שוליים או במסמך נפרד, התייחסות ספציפית לכל שינוי שחל ביומן, לרבות דיונים או פגישות שנדחו או בוטלו (2) בהקשר לצדדי ג' העלולים להיפגע כתוצאה מהאמור ביומן, יש לפעול בהתאם לאמור בחוק חופש המידע ולכללים שנקבעו בפסיקה ובנהלים (3) היומנים יימסרו למשיבים עד ליום 6/3/2018.
סעיפי החוק:

06/12/2017עת"מ 29791-03-17בית משפט מחוזיהתנועה למשילות ודמוקרטיההנהלת בתי המשפט
נושא העתירה:

העותרת ביקשה לקבל לפי חוק חופש המידע מידע הקשור ב-"ועדת השתיים" שהיא ועדה שבה חברות שתי שופטות בדימוס ולהגדרת העותרת "מקבלת החלטות בנוגע לקידום שופטים". המשיבה הבהירה שמדובר בועדה מייעצת בעניין מועמדים המכהנים בבימ"ש שלום ומעבירה המלצותיה לנשיאת ביהמ"ש העליון בנושא קידומם לשפיטה בבימ"ש מחוזי ולאחרונה הוסכם כי תמצית ההמלצות של הועדה המייעצת תצורף לחומר המועבר לחברי הועדה לבחירת שופטים וכך הוחלט על ידי האחרונה. הבקשה נדחתה בנימוק שדיוני הועדה המייעצת הם דיונים פנימיים החסויים מעצם טיבם והפנתה להוראות סעיף 15 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) ולהוראות סעיף 9(ב)(4) -- 9(א)(3) לחוק חופש המידע. בתשובה לעתירה הודיעה המשיבה, כי חוק חופש המידע אינו במישרין על ועדת הבחירה ועל חבירה ומכאן שאינו חל על נשיאת בית המשפט העליון בתפקידה כחברת הוועדה וכן החוק אינו על היועצים של חברי ועדת הבחירה לרבות ועדת השתיים, שכן הם אינם בגדר רשות ציבורית במובנה בחוק.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש דחה את העתירה, ללא צו להוצאות. בין היתר נקבע: (1) לא ניתן לשייך את המידע המבוקש - חוות הדעת של ועדת השתיים, שנמסרת לנשיאת ביהמ"ש העליון - להנהלת בתי המשפט, בכובעה כמעסיקה של השופטים המבקשים להתקדם, וזאת אף אם התיוק הפיזי של חוות הדעת נעשה במשכנה של הנהלת בתי המשפט ולא בלשכת נשיאת ביהמ"ש העליון. נקודת המבט היא מהותית ולא טכנית (2) מדובר בפניה לקבלת מידע מאחד משני גורמים: האחד - נשיאת ביהמ"ש העליון, שההמלצה מועברת לעיונה, השני - ועדת השתיים, שעורכת את חוות הדעת ומעבירה אותה. חוק חופש המידע אינו חל על שני אלה. (3) מסירת חוות הדעת לידי נשיאת ביהמ"ש העליון נעשית מכוח ובמסגרת תפקידה כחברה בוועדת הבחירה ולא מכל סיבה אחרת. כמו כן, אין חולק כי וועדת הבחירה ואף ועדת השתיים אינן נכללות בהגדרת רשות ציבורית שבחוק חופש המידע. (4) בשים לב, לתוצאה האמורה, לא נדונו יתר טענות הצדדים.
סעיפי החוק:
סעיף 2; סעיף 9(ב)(4); סעיף 9(א)(3); סעיף 10; סעיף 17