אינדקס פסיקה

 
היחידה הממשלתית לחופש המידע מבצעת מעקב אחר פסקי דין הניתנים בסוגיות של חופש מידע ושקיפות בבתי המשפט השונים לרבות בית המשפט העליון, בית הדין הארצי לעבודה ובתי המשפט לעניינים מנהליים.
 
בטבלה תוכלו למצוא נתונים תמציתיים אודות פסקי הדין וקישור לפסקי הדין המלאים, שניתנו בבית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה בעניינים הנ"ל לאחר חקיקת חוק חופש המידע וכן לפסקי דין שניתנו בערכאות אחרות החל מינואר 2012.  

לתשומת לבכם: עקב שינויים באתר בתי המשפט, למעט תיקים שנדונו בבית המשפט העליון, לא ניתן לצפות בפסקי דין דרך קישורים. ניתן לעיין בתיקים באתר נט המשפט על פי מספר תיק.  
 
איתור פסיקה
תאריך
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 293 תוצאות
תאריךמספר הליךערכאהשם העותרשם המשיב
20/03/2017עת"מ 10447-09-16בית משפט מחוזיעורכי דין לקידום מנהל תקין (ע"ר)המועצה המקומית ערערה בנגב
נושא העתירה:

העתירה נמחקה לאחר שהעותרת קיבלה מענה לבקשתה מהמשיבה בעניין שכר בכירים. נותרה להכרעה בקשת העותרת לחיוב המשיבה בהוצאות. העותרת טענה, כי הבקשה נשלחה ביום 27/6/2016 וההמחאה בגין אגרת הבקשה נפרעה על ידי המשיבה ביום 18/7/2016 ושלחה שתי תזכורות לאחר מכן עד שביום 6/9/2016 הגישה את העתירה. המשיבה טענה, כי הבקשה הגיעה במהלך חופשת הקיץ וכי עם שובם של העובדים מחופשת הקיץ היה בכוונתם למלא אחר בקשת העותרת, אך העתירה הוגשה עוד בטרם הספיקו להשיב לבקשה ובנוסף נטען כי היענות לבקשה לפסיקת הוצאות תפגע בתושביה שתקציבה נועד לרווחתם.​


ההחלטה:
ביהמ"ש דחה את הבקשה לחיוב בהוצאות. בין היתר הנימוקים להחלטה: (1) אין ספק כי על המשיבים היה לקיים את הוראות חוק חופש המידע ככתבן וכלשונן, אך בשל הנסיבות המיוחדות בענייננו לא יוטלו הוצאות. (2) ממועד ששולמה האגרה בפועל ועד להגשת העתירה חלפו פחות מחודשיים, ולטענת המשיבה עובדיה היו בחופשת קיץ. (3) המידע המבוקש הומצא לעותרת עוד בטרם התקיים דיון בעתירה.​
סעיפי החוק:

16/03/2017עת"מ 11287-05-16בית משפט מחוזיגלעד קופרברגעיריית תל אביב
נושא העתירה:

עתירה לקבלת מידע בעניין היקף גביה שבוצעה בהתאם לכתבי התחייבות שנדרשו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. המשיבה דחתה את הבקשה בטענה שהטיפול בבקשה יהיה כרוך בהקצאת משאבים בלתי סבירה.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש נתן תוקף של פס"ד להסכמות הצדדים ולפיהן, הוסכם בין היתר, כי : (1) המשיבה תבחן כלל החיובים שבהם שולם היטל השבחה באוזר לב העיר במהלך השנים 2014-2016 (3 שנים). (2) מתוך התיקים שייבחנו, תמסור העירייה לעותרים מידע אודות החיובים ששולמו מכוח כתב התחייבות בלבד. המידע שיימסר יהיה כמות התיקים, מועדי התשלום וגובה הסכומים ששולמו בכל אחד מהם (3) העירייה תציג בפני העותרים את רשימת השימושים (לפי נושא) שנעשו בסכומים שנגבו כהיטל השבחה בשנים 2014-2015. (4) המידע האמור יימסר לעותרים בתוך 60 יום. (5) העתירה תימחק.
סעיפי החוק:

15/03/2017עת"מ 10624-01-17בית משפט מחוזיצחי צורי עו"ד ואח' משרד המשפטים
נושא העתירה:

העותרים ביקשו לקבל פריטי מידע שונים בעניין פעילות מתנדבים במחלקה לחקירות שוטרים (להלן - מח"ש). זאת, על רקע טענותיהם כנגד חוקיות ביצוע חקירות בידי מתנדבים במח"ש, שהועלו בהליך משמעתי המתנהל נגד העותר מס' 2 בבית הדין המשטרתי למשמעת. בין היתר, התבקש מידע בעניין נהלים להעסקת מתנדבים ככלל וכחוקרים בפרט, הבסיס החוקי להעסקה כאמור, כמות מתנדבים מועסקים, כמות הודעות שנגבו בתיקי חקירה ע"י מתנדבים וכמות הודעות שנגבו על ידי שני מתנדבים מסוימים. בתשובתו לבקשה, הפנה משרד המשפטים לפרק 16.6 בתקשי"ר שבו מוסדרת העסקת מתנדבים בשירות המדינה, ודחה את הבקשה בעניין זה לפי סעיף 8(4) לחוק חופש המידע. בנוסף, מסר את המספר של המתנדבים המועסקים במח"ש ובהתייחס להודעות שנגבו ע"י מתנדבים הודיע, כי מח"ש אינה מתעדת את ההודעות הנגבות בפילוח לפי זהות החוקרים, ולכן דחה את הבקשה בעניין זה לפי סעיף 8(3) לחוק חופש המידע. מכאן, הוגשה העתירה כנגד תשובה זו.​


ההחלטה:
ביהמ"ש דחה את העתירה וחייב את העותרים בהוצאות בסך 5,000 ש"ח. בין היתר, נקבע: (1) אין חולק, כי התקשי"ר הוא מידע העומד לרשות הציבור. בכך, מתקיים הסייג שבסעיף 8(4) לחוק חופש המידע הדן במצב שבו המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו. מעבר לכך, משרד המשפטים הודיע לביהמ"ש, כי אין נוהל נוסף או החלטה אחרת המסדירים את פעילות המתנדבים. עתירת חופש מידע זו, אינה האכסניה המתאימה לטענות העותרים בעניין היעדרו של נוהל או החלטה כאמור. (2) בעניין הודעות שנגבו על ידי המתנדבים, התקבלה עמדת משרד המשפטים לפיה המידע המבוקש חוסה תחת סעיף 8(3) לחוק חופש המידע, המאפשר לרשות לדחות בקשה אם "לאחר נקיטת אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה". זאת, משהצהיר משרד המשפטים, כי אינו מחזיק במידע האמור ואינו מבצע פילוח של ההודעות שנגבות במסגרת החקירות. נקבע, כי עמדה זו סבירה, היות ולא ברור לביהמ"ש מדוע תצטרך רשות חקירה לפלח, באופן ממוחשב, את כלל ההודעות הנגבות על ידי חוקריה לפי זהותם.
סעיפי החוק:
סעיף 8(3); סעיף 8(4)

23/02/2017עת"מ 39417-11-16בית משפט מחוזיי. מירון ושות עו"דהמשרד להגנת הסביבה ואח'
נושא העתירה:

העתירה הוגשה לאחר שבקשת העותר לקבלת מידע בעניין מפגעי ריח שאירעו בתחום המועצה האזורית בני שמעון שלכאורה מקורם במפעל המשיבה 3, לא זכתה למענה מהמשרד להגנת הסביבה. לאחר הגשת העתירה גובשה במסגרת כתב התגובה תשובת המשרד, ולפיה יימסר לעותר מידע מסוים בתנאים וביחס למידע אחר תישלח פניה לצד ג' לפי סעיף 13 לחוק חופש המידע.​


ההחלטה:
לאחר שביהמ"ש מצא, כי העתירה ככל שנועדה להביא למתן החלטה התייתרה הורה על מחיקתה, תוך שמירת זכות העותר להגיש עתירה לאחר שתתקבל תשובה סופית ומנומקת של המשרד להגנת הסביבה. עם זאת, נוכח התנהלות המשרד להגנת הסביבה, שלא השיב לפניה, יש מקום לחייבו בהוצאות העותר. נקבע, כי הגידול במספר הבקשות אינו יכול להצדיק שיהוי כה ניכר במתן מענה לפניות. לאור זאת, חויב בהוצאות העותר בסך 5,000 ש"ח.​
סעיפי החוק:

16/02/2017עת"מ 8042-04-16בית משפט מחוזיתעשיות מזון תנובה - אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ ואח'עיריית רחובות
נושא העתירה:

העותרות ביקשו מספר פריטי מידע לצורך בחינת תקפותם ונכונותם של חיובים שהושתו עליהן בגין היטלי פיתוח המסתכמים בכ- 13 מליון ₪. לאחר הגשת העתירה נמסר חלק מהמידע המבוקש והעותרות וויתרו על קבלת חלק אחר, וכך נותרו במחלוקת ארבעה פריטי מידע: (1) כרטסות מפורטות של כלל התב"רים וקרנות הפיתוח למים, ביוב, תיעול וסלילה שהוגשו בעשרים השנים האחרונות עד לאישור חוק העזר הרלוונטי ע"י משרד הפנים, (2) החלטות מועצת המשיבה על ביצוע תשתיות הקשורות בחיובים שהושתו על העותרות (3) כל המסכת ההסכמית הנוגעת להקמת תאגיד המים והביוב (4) העתק כל החיובים שנשלחו לכל דירות המגורים ביחס לכל אחד מהשצ"פים ברובע א' ורובע ב'. טענות המשיבה העיקריות היו שמסירת המידע תהיה כרוכה בהקצאת משאבים בלתי סבירה ותפגע בפרטיות בכל הנוגע לחיובים שנשלחו לאחרים.​


ההחלטה:
לאחר ביצוע איזון בין הצורך בשקיפות שלטונית והזכות לחופש מידע לבין הכבדה על פעילות המשיבה כמו גם הפגיעה בזכות לפרטיות, ביהמ"ש קיבל את העתירה באופן חלקי. בין היתר נקבע, כי (1) כרטסות תב"רים: המשיבה לא עמדה בפירוט הנדרש בדבר היקף המשאבים לצורך שימוש בסייג שבסעיף 8(1) לחוק. עם זאת, די בכמות כרטסת התב"רים הנפרסת על פני כ-20 שנה, כדי ללמוד על היקף המשאבים וההכבדה הכרוכה בהם. בשים לב להוראות סעיף 8(2) לחוק ולפיו הרשות לא תמסור מידע שנוצר לפני למעלה משבע שנים, אם הדבר יהיה כרוך בקושי של ממש כבמקרה דנן, יימסרו כרטסות בשבע השנים האחרונות בלבד. (2) החלטות המועצה: התקבלה עמדת העירייה שלא חלה עליה חובה להעמיד כוח אדם לאיתור ההחלטות שפורסמו על ידה באתר האינטרנט של העירייה הפתוח בפני העותרות. (3) מסמכי הקמת התאגיד: נדחתה דרישת העותרות לקבלת מידע זה. בין היתר נקבע, כי המידע נוצר בידי התאגיד עצמו ולפיכך לא חלה חובה על המשיבה לספק את המידע לפי סעיף 8(5) לחוק (4) כלל החיובים שנשלחו לדירות מגורים: התקבלה טענת המשיבה שהטיפול יהיה כרוך בהכבדה ובמשאבים בלתי סבירים, בהינתן שמדובר בדירות מגורים הפרוסות על פני שטחי קרקע נרחבים והשמטת פרטי בעלי הדירות כדי לא לפגוע בפרטיותם תחייב ימי עבודה רבים וכמות משאבים בלתי סבירה בנסיבות העניין. זאת, אף מבלי שהוגש תצהיר להוכחת המשאבים שיידרשו.​
סעיפי החוק:

14/02/2017עת"מ 52442-11-16בית משפט מחוזיעמית ורדמשרד החקלאות
נושא העתירה:

העתירה הוגשה לאחר שהעותר לא קיבל מענה מהמשיב לבקשתו מיום 25/8/2016 לפי חוק חופש המידע לקבלת מידע בעניין מקדמי הקצאת עובדים שנקבעו לגידולים השונים ב-10 השנים האחרונות. לאחר הגשת העתירה ובעקבות מגעים שהתקיימו, נמסר לעותר המידע המבוקש לאחר שצימצם את בקשתו. בשל כך נמחקה העתירה. נותרה להכרעה בקשת העותר לחיוב המשיב בהוצאות.​


ההחלטה:
ביהמ"ש קבע שיש לפסוק הוצאות לטובת העותר, אם כי בשיעור שאינו גבוה. ביהמ"ש מצא, כי חרף שתי תזכורות ששלח העותר, לא קיבל העותר מענה מהמשיב ובנסיבות אלה, העותר לא נחפז בהגשת העתירה וגם לא השתהה בהגשתה. עוד נקבע, כי המו"מ שהתנהל לאחר הגשת העתירה, מעיד כי העתירה היא שהניעה את המשיב לטפל באופן חיובי בבקשת העותר. בשים לב לנסיבות העניין, חויב המשיב בהוצאות בסך 5,000 ש"ח.​
סעיפי החוק:

12/02/2017עת"מ 21636-12-16בית משפט מחוזישי אזולאי ואח'משרד הבינוי והשיכון
נושא העתירה:

העתירה הוגשה לאחר שהעותרים לא קיבלו מענה מהמשיב לבקשתם לפי חוק חופש המידע לקבלת מידע הנוגע לועדת חריגים שדחתה בקשתם לפטור אותם מפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין מכירת דירה שרכשו במסגרת "מחיר למשתכן". לאחר הגשת העתירה, נמסר לעותרים כל המידע המבוקש למעט פרוטוקולים בעניינם של אחרים שבהם התקבלה בקשתם לפטור. ובעקבות דיון מקדמי נמסרה פראפראזה על החלטות אלה וביהמ"ש קבע שהפראפראזה מספקת ואין הצדקה למסירת פרטים נוספים מהפרוטוקולים האמורים. בשל כך התייתרה העתירה בנוגע למרבית פרטי המידע שהתבקשו ונדחתה בנוגע להיקף המידע הנמסר מתוך הפרוטוקולים האמורים. נותרה להכרעה שאלת החיוב בהוצאות.​


ההחלטה:
בנסיבות העניין ביהמ"ש חייב את המשיב בהוצאות בסך 8,000 ₪. בין היתר נקבע כי: התנהלות המשיב עומדת בסתירה להוראות החוק ולרוחו. רק בעקבות הגשת העתירה טרח המשיב להמציא מידע, שאין חולק, כי היה עליו למסור לעותרים זמן רב לפני כן וללא צורך בנקיטת בהליכים משפטיים. המשיב לא עמד במועדים הקבועים בסעיף 7 לחוק - לא סיפק מידע בתוך שלושים יום ולא האריך את המועד בשלושים יום נוספים כנדרש. אילוץ פונים לפנות לערכאות כדי לקבל מידע, עומד בסתירה לתפיסת העולם שבבסיס החוק, ולפיה הרשות מחזיקה במידע כ"נאמן של הציבור" ולפיכך עליה להעמיד את המידע לרשות הציבור באופן שיקל על נגישתו. הכבדה מיותרת על מימוש זכות לקבלת המידע אינה מתיישבת עם תפיסה זו.​
סעיפי החוק:
סעיף 7

09/02/2017עת"מ 68189-12-14בית משפט מחוזיגישההמנהל האזרחי
נושא העתירה:

בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט שהתייחסה להתחייבות המשיב שקיבלה תוקף של פס"ד לפרסם באתר האינטרנט נהלים ותרגומם בערבית. ​


ההחלטה:
ביהמ"ש דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בימ"ש, בין היתר, משמצא שהמשיב פירסם כבר רוב הנהלים, אף אם באיחור, וסה"כ חסרים כ- 5% בלבד. לצד זאת, ביהמ"ש חייב את המשיב להשלים את מלאכת הפרסום עד ליום 12/3/2017 וחייב את המשיב בהוצאות הבקשה בסך 10,000 ₪.​
סעיפי החוק:

01/02/2017עת"מ 17652-10-13בית משפט מחוזיהתנועה לחופש המידעמשרד ראש הממשלה
נושא העתירה:
העותרת ביקשה לקבל ממשרד ראש הממשלה מידע בעניין השכר הממוצע בשנים 2002-2012 של ראש השב"כ, ראש המוסד ועובדי השב"כ והומוסד לפי חתכי ותק ותפקיד. משלא קיבלה מענה לבקשתה, הוגשה העתירה לביהמ"ש. בתגובה לעתירה, הודיע המשיב, כי המידע המבוקש מצוי בידי השב"כ והמוסד ומשכך מוחרג מתחולת חוק חופש המידע כאמור בסעיפים 14(א)(2) ו- (3) בו. בעקבות הליכים שונים שהתקיימו בעתירה, הודיע המשיב, כי המידע אינו מצוי בידיו וגם לא בידי משרד ממשלתי אחר (למעט שכר ראשי השירות שהוא מידע גלוי). נוכח הבהרות אלה, ביקשה העותרת למחוק את העתירה ולחייב את המשיב בהוצאות.

ההחלטה:
​ביהמ"ש הורה על מחיקת העתירה וחיוב המשיב בהוצאות בסך 12,000 ₪. בין היתר שיקולים שהובילו לחיוב בהוצאות: (1) הימנעות המשיב למשך כתשעה חודשים ממתן מענה לבקשה גם לאחר שלוש תזכורות ששלחה העותרת, זאת בשעה שהחוק מחייב מסירת מענה בתוך 30 יום. (2) גם לאחר הגשת העתירה נמנע המשיב במשך תקופה ארוכה ממתן תשובה ברורה ושלמה לטענה העובדתית הבסיסית של העותרת בדבר הימצאות המידע בידו או בידי משרד ממשלתי אחר. טענת המשיב שהדין אינו מחייבו למסור את המידע המבוקש גם אם הוא מוחזק בידיו לא לובנה בהליך, אך גם אם יונח לצורך הדיון שטענה זו נכונה, אין בכך כדי לפטור אותו ממתן התייחסות עובדתית קונקרטית וחד משמעית לשאלת הימצאות המידע.
סעיפי החוק:

26/01/2017עת"מ 23463-12-16בית משפט מחוזיצחור - צדק, חופש, חינוך ורווחה בירושלים (ע"ר)ניר ברקת, עיריית ירושלים
נושא העתירה:

המשיבים דחו בקשת העותרת לקבלת יומן הפגישות והפעילות של ראש העיריה בין התאריכים 3/4/2016 ועד 18/9/2016. זאת, בנימוק שבבקשה קודמת נמסר היומן לתקופה של שנה שקדמה לתאריך המבוקש, ובכך ראו המשיבים בבקשה העוקבת ביחד עם הבקשה הקודמת  כפניה לקבלת מידע לתקופה העולה על שנה ועל כן מצאו שהיא מצריכה הקצאת משאבים בלתי סבירה. כנגד תשובה זו הוגשה העתירה. לאחר הגשת העתירה הודיעו המשיבים, כי יאפשרו עיון ביומן לשנה החל מחודש 3/2016 ועד לחודש 3/2017, כך שהעותרת תקבל את היומן המתייחס לשנת 2016 בחודש 3/2017. העותרת הביעה נכונות לקבלת המידע לתקופה שהוצעה, אך בכפוף למספר תנאים ובעיקרם חיוב המשיבים בהוצאות. מנגד טענו המשיבים, כי הסכמתם לתת את המידע אינה בהכרח תוצר של העתירה ולכן ביקשו לדחות את העתירה ולחייב את העותרת בהוצאות.​


ההחלטה:
​ביהמ"ש מחק את העתירה משראה, כי היא מיצתה את עצמה עת נמצא פתרון מעשי המקובל של שני הצדדים ולפיו יתאפשר עיון ביומן בחודש 3/2017. זאת, מבלי להתייחס לשאלות העלות, המחיקות, ההסברים וכו' בקשר למידע שיימסר, שאז בירור מחלוקת כזו אם תתעורר, יהיה במסגרת עתירה נפרדת. ביהמ"ש מצא שהאזיון הראוי בנסיבות העניין הוא באי פסיקת הוצאות לטובת מי מהצדדים וקבע, כי מדובר בעניין לא סבוך שנפתר בדרך מעשית ועניינית בתוך פרק זמן קצר תוך חסכון בזמנם של הצדדים וללא עיסוק מיותר בשאלות המשפטיות שמתעוררות.
סעיפי החוק: