משפט משווה

 
מפקידה לפקידה היחידה הממשלתית עורכת השוואה לגבי המצב המשפטי בתחום מסוים אל מול מדינות אחרות.

יש לציין כי לדברים יש להתייחס כמשקפים את המצב נכון למועד ביצוע המחקר המשווה.

כמו כן, אנו מודעים לכך כי בתחומי המשפט קיים פער בין המצוי לרצוי. 

ההשוואות שעורכת היחידה, בדרך כלל, הן מול הנורמות המחייבות (חקיקה ונהלים) ולאו דווקא מול רמת היישום בפועל.
 
אנו מקווים שתמצאו עניין במחקרים אלו, ונשמח להארות, ככל שישנן.