אודות

 
משנת 1992 מוסדרת תמיכת המדינה במוסדות ציבור בהתאם להוראת סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, שתוקן אז בכנסת. על פי הוראת חוק זה, חייבת תמיכת המדינה להינתן על פי מבחנים שוויוניים, הנקבעים על ידי השרים הממונים בתחומי משרדיהם, ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. 

העלאת המבחנים, בנוסחם המשולב והמעודכן, מכוונת לאפשר לציבור לדעת בכל עת באילו תחומים מסייעת המדינה לגופים השונים ועל פי אילו אמות מידה. כך יתממש יפה יותר רצון המחוקק להבטיח את פומביותם של המבחנים, ובכך, כך מקווים, תהיה תרומה להסדרת נגישותם לכל. אף על פי שנוסח הפרסום באתר האינטרנט אינו רשמי, וממילא, במקרה סתירה בינו ובין הנוסח המתפרסם ברשומות, גובר הנוסח האחרון, נעשה ביחידת התמיכות במשרד מאמץ ניכר להתקין נוסח מדויק של המבחנים המעודכנים, התואם בצורתו ובתוכנו את הפרסום בילקוט הפרסומים.

מכל מקום, מסגרת הפרסום כוללת גם הפניה לפרסום הרשמי בילקוט הפרסומים (שנת הפרסום והעמוד בו התפרסם המבחן או תיקונו).

 

  • המחפש מבחן תמיכה בנושא מסוים, יוכל לאתרו דרך ההפניה למשרד הממשלתי המופקד על תחום התמיכה או באמצעות מנוע חיפוש המותקן באתר האינטרנט, והמאפשר איתור מבחן תמיכה לפי מילת נושא.
  • מאגר מבחני התמיכה מתוכנן להתעדכן כל אימת שייעשה שינוי במבחן זה או אחר, וכן אם יקבע מבחן תמיכה חדש או יבוטל מבחן קיים. בכל עת, ניתן יהיה לדעת מהו תאריך העדכון האחרון שנעשה בנושא המבחנים באתר האינטרנט של המשרד.
  • מלבד מבחני תמיכה בנוסח משולבו מעודכן, ניתן למצוא באתר גם טבלה היסוטורית בה מופיעים כלל השינויים במבחני התמיכה, וכן חדשות ועדכוני מידע שוטפים, וקישורים לדברי חקיקה ולחומרים ואתרים רלוונטיים.