מדריך למשתמש

 
מדריך זה מכוון להסביר למעיין באתר תחום התמיכות את אופן השימוש באפשרויות החיפוש הקיימות במסגרתו. זאת, במטרה להקל על איתורו של מבחן תמיכה מסוים. ​

רקע

 • באתר תחום התמיכות פורטו מבחני התמיכה התקפים לפי משרדי הממשלה השונים המעניקים את התמיכות השונות למוסדות הציבור.
 • כמו כן, באמצעות האתר ניתן לעקוב אחר השינויים שנעשו במבחני התמיכה, אשר נקבעו ופורסמו ברשומות  החל משנת 1992, מאז נחקק סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985, בו הוסדרה מחדש תמיכת המדינה במוסדות ציבור.

 

איתור המשרד הממשלתי

 • המחפש מבחן תמיכה בנושא מסוים, יכול לאתרו דרך פניה למשרד הממשלתי המופקד על תחום התמיכה הרלוונטי ברשימת משרדי הממשלה, המסודרת לפי האלף-בית. לחלופין, אם המשרד הממשלתי שבאחריותו מבחן התמיכה אינו ידוע, ניתן לבצע חיפוש באמצעות מנוע-חיפוש המותקן באתר משרד המשפטים, כדלקמן:
 1. מנוע-החיפוש ממוקם בפינה הימנית-עליונה של דף האינטרנט באתר משרד המשפטים.
 2. ניתן לבצע חיפוש באמצעות מילת נושא או טקסט, אשר אמור להופיע במבחן התמיכה והמתאר את הפעילות הנתמכת.
 3. החיפוש יתבצע באופן הבא:
  הקלדת המילה המבוקשת או הטקסט המבוקש -> חפש.
 4. כך, למשל, כדי לדעת איזה משרד ממשלתי תומך בקידום שיטת פטו בישראל, ניתן להקליד את המילה "פטו" (יופיע "משרד החינוך התרבות והספורט").
 5. מנוע חיפוש זה מכוון לאפשר איתור המשרד הממשלתי שבאחריותו מבחן התמיכה, כל אימת שהמבחן תקף (בהתאם לפרסום ברשומות). זאת, בין אם ניתנת על ידי המשרד תמיכה לנושא הפעילות ובין אם לא קיימת כלל תקנה תקציבית לנושא. יצוין עם זאת, כי תקפות הפרסום של מבחן התמיכה ברשומות אינה מעידה בהכרח על כך שבכל עת מוקצים על ידי המשרד כספים לחלוקת התמיכה למוסדות הציבור הפועלים באותו תחום. הקצאת כספים הינה פררוגטיבה של הממשלה המאושרת על ידי הכנסת במסגרת חוק התקציב השנתי. 

 

איתור מבחן תמיכה

 • תחת כל משרד ממשלתי קיימת באתר אפשרות בחירה בין הצגתה של "רשימת מבחני התמיכה" העדכנית לבין הצגתו של "מפתח הסטורי".

 

"רשימת מבחני התמיכה"

 • מכילה את נושאי הפעילות הנתמכת לפי מבחני התמיכה התקפים של המשרד הממשלתי הרלוונטי. זאת, באופן שכל מבחן תמיכה מופיע כקובץ P.D.F, ערוך בנוסח משולב.
 • נוסחו של קובץ מבחן התמיכה המשולב המופיע באתר תואם, בתוכנו ובצורתו, את נוסח פרסומו של מבחן התמיכה המקורי על עדכוניו (אם נעשו כאלה), כפי שפורסמו ברשומות (ילקוט הפרסומים).
 • כמוסבר לעיל, המידע המפורט באתר תחום התמיכות (המסתמך על הפרסום ברשומות) מוגש כשירות לציבור ואינו מחייב את המשרד הממשלתי להקצות כספים לשם כך – בשנה מסויימת או בכלל. לכן, יתכן מצב- דברים בו מופיע באתר מבחן תמיכה תקף המצוין ב"רשימת מבחני התמיכה" אך, למעשה, מבחן תמיכה זה אינו מופעל על ידי המשרד הממשלתי הרלוונטי באותה עת (למשל, בהעדר הקצאת כספים לשם כך). 

 

"מפתח הסטורי"

 • מכוון לאפשר חיפוש נוח ויעיל של כלל מבחני התמיכה והנהלים (כולל עדכונים, אם נעשו), שפורסמו החל משנת תשנ"ב ועד היום על ידי המשרד הממשלתי הרלוונטי.
 • קובץ "מפתח תבחינים הסטורי" של המשרד הממשלתי מכיל טבלה המתארת את השתלשלות הפרסומים והעדכונים שבוצעו (תיקון, הוספה, ביטול וכיו"ב) במבחני התמיכה השונים, המסודרים לפי מועד פרסומם ברשומות, מהמוקדם למאוחר. בטבלה כאמור מופיע שם מבחן התמיכה, מהות הפרסום, מועד הפרסום (שנה עברית, מספר ילקוט הפרסומים והעמוד) והערות.
 • "מפתח תבחינים הסטורי" מופיע כקובץ P.D.F ומאפשר לבצע חיפוש באמצעות מנוע החיפוש שבתוכנת Acrobat Reader, כדלקמן:
 1. ניתן לבצע חיפוש באמצעות מילת מפתח או טקסט חופשי, אשר אמור להופיע בכותרת מבחן התמיכה והמתאר את הפעילות הנתמכת.
 2. החיפוש יתבצע באופן הבא: 
       עריכה -> EDIT חיפוש -> SEARCH הקלדת המילה המבוקשת או הטקסט המבוקש -> חפש.
 3. לאיתור שינויים שנעשו במבחן מסוים, המצוינים בטבלה על-ידי אותיות שונות, הן סומנו באופן הבא:
       (פ) - פרסום - פרסום מבחן תמיכה חדש (הערה: לעיתים פרסום מבחן חדש משמעו גם ביטול מבחן קודם).
       (ת) - תיקון - תיקון מבחן תמיכה קיים (התיקון יכול להיות גם החלפה של מבחן, החלפת כותרת מבחן וכד'). 
       (ה) - הוספה - הוספת פרק, סעיף וכדומה למבחן תמיכה קיים. 
       (ב) - ביטול -  ביטול מבחן אשר פורסם בעבר.
 4. כך, למשל, מעיון ב"מפתח התבחינים ההסטורי" של משרד הרווחה, עולה כי בשנת תשס"ה פורסם ברשומות (י"פ 5330, עמ' 4) תיקון במבחן התמיכה למטרות בניה, שיפוצים והצטיידות במעונות יום לילדים (מהות התיקון: העברת האחריות לנושא זה למשרד התעשייה מסחר ותעסוקה). 
 5. אם נקבע במבחן התמיכה תוקף לתחולה או בתיקון למבחן התמיכה מצוין כי תחילתו במועד מאוחר ממועד הפרסום ברשומות וכדומה, פורט העניין בעמודה "הערה". במשרדי ממשלה שקבעו נהלים שונים הנוגעים לתמיכת-המדינה, יופיע גם "מפתח נהלים הסטורי", המתאר את השתלשלות הפרסומים והעדכונים שנעשו בהם (תיקון, הוספה, ביטול וכיו"ב).

 

"מבחן התמיכה"

 • בכל מבחן תמיכה, בשוליו השמאליים של העמוד הראשון, מצויה הפניה המציינת את כל העדכונים שבוצעו במבחן התמיכה. הפניה זו כוללת את מספרי ילקוטי הפרסומים בהם בוצעו העדכונים, מועד פרסומם והעמוד הרלוונטי.
 • אם בוצע תיקון לסעיף כלשהו במבחן התמיכה, מצוינת בסוגריים בסמוך לו הַפְנָיָה לפרסומים הרלוונטיים שנעשו ברשומות.
 • בחלקו האחרון של מבחן התמיכה, מובאת רשימה של המועדים בהם אישר השר שכיהן במועד שלענין את המבחן או העדכון, לרבות שמו ותוארו אז, לפי הסדר הכרונולוגי של הפרסומים.
 • מבחן תמיכה או עדכון למבחן, שפורסמו ברשומות ובהם הוראה כי סעיף מסוים יכנס לתוקפו במועד מאוחר, יוצגו באתר בנוסח שאינו כולל את הסעיף האמור. במועד כניסתו לתוקף של הסעיף, יופיע באתר קובץ מעודכן בהתאם.
 

לתשומת-לב המשתמש

 • נוסחם של מבחני התמיכה המתפרסמים במסגרת אתר זה אינו רשמי. לכן, במקרה של שוני או סתירה בין הנוסח המוצע באתר זה לנוסח שפורסם ברשומות – הפרסום ברשומות גובר.
 • המידע המובא באתר זה מוגש כשירות לציבור בלבד, אינו מהווה פרסום רשמי כלשהו ואינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 

עדכון האתר

 • המידע המופיע באתר תחום תמיכות יעודכן כל אימת שייעשה עדכון במבחן תמיכה זה או אחר, וכן אם יקבע מבחן תמיכה חדש או יבוטל מבחן קיים.
 • יחד עם זאת, אם נפלה טעות באתר התמיכות, אנו מתנצלים על כך. נשמח לקבל הערות מתקנות וכן בכל היבט אחר הנוגע לאתר התמיכות.

 

 

הערות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל הבאה: eranas@justice.gov.il 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה