אודות אגף שומת מקרקעין

 
אגף שומת מקרקעין הוא יחידה מקצועית עצמאית ובלתי תלויה בהחלטותיה, בעלת ניסיון רב בכל הנוגע לענף המקרקעין. לשומות האגף יש השפעה והשלכה על כל הפעילות הכלכלית הנובעת מעסקי מקרקעין ובנייה במדינה. 
בראש האגף עומד השמאי הממשלתי הראשי, ולהנהלת האגף בירושלים כפופות שלוש לשכות מחוזיות: תל אביב, חיפה וירושלים. הלשכה בירושלים ממונה גם על הפעילות בבאר שבע וביהודה ושומרון. לכל לשכה מנהל, סגן מנהל, שמאים מחוזיים ומתמחים.

חלוקת תחומי העבודה בין הלשכות הינה על בסיס חלוקה גיאוגרפית

תפקידי האגף לשומת מקרקעין

אגף שומת מקרקעין עוסק בעריכה של שומות לנכסי  מקרקעין שלמדינה או מוסדותיה עניין בהן, ובבקרה על שומות אלו. חובת הזיקה של משרדי הממשלה לשירותיו של השמאי הממשלתי נקבעה בהחלטת ממשלה שעל פיה השמאי הממשלתי מוסמך להעריך את שווי הקרקעות שמשרד ממשלתי מתכוון לרכוש, להחכיר, להפקיע, למכור, להשכיר או לשכור.
 
השומות נערכות למטרות שונות, כגון מכרזי קרקע, אמדן פיצויים בגין הפקעות מקרקעין או ירידת ערך של המקרקעין, מכירת ורכישת נכסים, רכישת זכויות בדירות מוגנות, תשלומים למינהל – כמו דמי הסכמה ודמי היוון, והשכרת נכסים לדיור הממשלתי. 
 
השמאי הממשלתי הראשי ומנהלי הלשכות מייעצים בניהול מקרקעין ובפעולות פינויים, רכישה והפקעה. עובדי האגף משתתפים בוועדות מטעם משרדי ממשלה, כחברים, משקיפים ויועצים.
 

אלה הם הגופים העיקריים שהאגף עובד עמם:

 

שמאי המקרקעין: תפקידים ודרישות

שומת מקרקעין היא אמדן כספי של שווי זכויות במקרקעין לתאריך נתון. תחום השמאות משלב תחומים רבים כגון כלכלה, משפט, הנדסת בניין, מדידות, מיסוי ומימון. שמאי המקרקעין מבקר בנכס נשוא השומה, ועורך תחשיב ודו"ח שומה המוגש למזמין השומה. 
 
דו"ח השומה כולל:
  • פרטי זיהוי של הנכס
  • פרטי המבקר בו
  • המועד הקובע לעריכת השומה
  • מטרת השומה
  • תיאור הנכס וסביבתו
  • נתוני תכנון
  • מצב משפטי
  • עקרונות וגישות השומה
  • תחשיב הערכת השווי

 

על פי חוק שמאי המקרקעין 2001, יכול לעסוק בשומת מקרקעין מי שרשום בפנקס שמאי המקרקעין. רשאים להירשם בפנקס בעלי תואר מוכר להשכלה גבוהה, שעמדו בבחינות מועצת השמאים וסיימו התמחות של שנה.
נוסף על הסדרת המקצוע בחוק שמאי המקרקעין, המקצוע מפוקח על ידי מועצת שמאי המקרקעין. את המועצה ממנה שר המשפטים והיא כוללת אחד-עשר נציגים שהם עובדי מדינה, שמאים מהמגזר הפרטי ונציגי ציבור.