קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

הפרסומים המובאים בדף זה מוגבלים ל- 100 תוצאות לחיפוש. 


 
חיפוש בקובץ התקנות
תאריך פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 20-1 מתוך 100 תוצאות
תוצאות 20-1 מתוך 100 תוצאות
להרחבהמספר חוברתממויין לפי מספר חוברת בסדר יורדשנהממויין לפי שנה בסדר יורדתאריך פרסוםממויין לפי תאריך פרסום בסדר יורדקובץממויין לפי קובץ בסדר יורד
7738התשע"ז07-12-2016
תקנות המדגמים (תיקון), התשע"ז-2016 238
תקנות הקרינה הבלתי מייננת (תיקון), התשע"ז-2016 247
7737התשע"ז05-12-2016
תקנות המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (שכרו של שמאי פינוי ובינוי), התשע"ז-2016 230
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התשע"ז-2016 232
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות) (תיקון), התשע"ז-2016 233
תקנות בתי הסוהר (פעילות פנאי או חינוך), התשע"ז-2016 234
צו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2017), התשע"ז-2016 236
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) (תיקון), התשע"ז-2016 236
7736התשע"ז30-11-2016
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ז-2016 222
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 223
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ז-2016 223
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 224
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ז-2016 224
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח), התשע"ז-2016 225
צו הגז (בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)(3) לחוק) (תיקון), התשע"ז-2016 226
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 227
הוראות בנק ישראל (ריבית על גירעונות בנזילות) (תיקון), התשע"ז-2016 227
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשע"ז-2016 228
7735התשע"ז28-11-2016
צו התכנון והבנייה (הארכת תוקף הכרזה לתקופה שלישית על מתחמי פינוי ובינוי), התשע"ז-2016 206
צו התכנון והבנייה (חידוש תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"ז-2016 207
צו התכנון והבנייה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"ז-2016 207
תקנות היערות (רישיון כריתה לעצי הדר ועצי אבוקדו) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 208
תקנות היערות (עצים שהובלתם טעונה רישיון - הובלת עצי הדר ועצי אבוקדו או חלקיהם) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 212
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער הר הארבעים) (תיקון), התשע"ז-2016 216
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער כוכב א') (תיקון), התשע"ז-2016 217
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער מנדא) (תיקון), התשע"ז-2016 217
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער שפרעם) (תיקון), התשע"ז-2016 217
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער שפרעם א') (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016 218
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער לימונים) (תיקון), התשע"ז-2016 218
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער גבעת עוז) (תיקון), התשע"ז-2016 219
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער פלגי מים) (תיקון), התשע"ז-2016 219
אכרזת היערות (סייג לתחולה - שמורת יער קפין), התשע"ז-2016 220
7734התשע"ז27-11-2016
צו כביש ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסוימים), התשע"ז-2016 202
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון), התשע"ז-2016 203
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון), התשע"ז-2016 204
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשע"ז-2016 204
7733התשע"ז24-11-2016
תקנות משק הגז הטבעי (תכנית עבודה לרשת חלוקה), התשע"ז-2016 194
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת אישור לתוכן שידורים נוסף על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשע"ז-2016 199
7732התשע"ז22-11-2016
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית), התשע"ז-2016 182
תקנות הנמלים (מניעת התנגשויות בים) (תיקון), התשע"ז-2016 189 ;
7731התשע"ז21-11-2016
צו העונשין (הכרזה על עניין סודי) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 174
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - שכונת אבן עזרא מ-7 דרום), התשע"ז -2016 175
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - אכסאל מערב) , התשע"ז-2016 176
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - אשקלון מ-6), התשע"ז-2016 177
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור לוד- ניר צבי), התשע"ז-2016 179
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור בן שמן-לוד), התשע"ז-2016 179
7730התשע"ז21-11-2016
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (תיקון), התשע"ז-2016 170
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 171
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) (תיקון), התשע"ז-2016 171
צו לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו (אי–תחולה של החוק ותקנותיו), התשע"ז-2016 172
7729התשע"ז17-11-2016
תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) (תיקון), התשע"ז-2016 158
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איסוף, גישה ובקרה בעת איחוד חשבונות) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 160
צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 162
צו התכנון והבנייה (אי–תחולת סעיף 157א(ח) לחוק) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 164
אכרזת היערות (סייג לתחולה), התשע"ז-2016 168
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער מע'ר) (תיקון), התשע"ז-2016 168
7728התשע"ז15-11-2016
תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים), התשע"ז-2016 142
7727התשע"ז14-11-2016
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ז-2016 130
תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד), התשע"ז-2016 135
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (תיקון), התשע"ז-2016 140
הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקון), התשע"ז-2016 140
7726התשע"ז09-11-2016
תקנות התכנון והבנייה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד) (תיקון), התשע"ז-2016 118
תקנות התכנון והבנייה (רישוי מיתקני גז טבעי) (תיקון), התשע"ז-2016 122
כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז-2016 127
7725התשע"ז06-11-2016
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 106
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"ז-2016 107
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית עכו), התשע"ז-2016 107
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע וגן לאומי - נחל תנינים) (תיקון), התשע"ז-2016 109
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ברכת תמסח הרחבה, לפי תכנית מס' חכ/409) (תיקון), התשע"ז-2016 109
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי הר הכרמל) (תיקון), התשע"ז-2016 110
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ושמורת טבע הר הכרמל) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016 111
אכרזה על גן לאומי (נחל אלכסנדר) (תיקון), התשע"ז-2016 112
הודעת שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), התשע"ז-2016 116
7724התשע"ז03-11-2016
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים שמטיל המשרד להגנת הסביבה), התשע"ז-2016 54
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשע"ז-2016 56
הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית), התשע"ז-2016 104
7723התשע"ז01-11-2016
צו התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (דחיית יום התחילה המאוחר של החוק), התשע"ז-2016 50
צו התכנון והבנייה (זבולון) (תיקון), התשע"ז-2016 50
תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016 51
כללי מדידת מים (מדי מים) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 51
7722התשע"ז31-10-2016
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבנייה), התשע"ז-2016 46;תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע) (תיקון), התשע"ז-2016 47
7721התשע"ז30-10-2016
צו השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשע"ז-2016 38
צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ז-2016 38
צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ז-2016 39
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - דלק), התשע"ז-2016 39
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות גפ"מ) (תיקון), התשע"ז-2016 40
תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשע"ז-2016 41
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל) (הוראת שעה), התשס"ג-2003) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 43
תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ז-2016 43
תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים) (תיקון), התשע"ז-2016 44
7720התשע"ז13-10-2016
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון), התשע"ז-2016 26
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשע"ז-2016 36
7719התשע"ז13-10-2016
תקנות רישוי שירותי ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי), התשע"ז-2016 10
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016 18
תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (גמול) (תיקון), התשע"ז-2016 23
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - עילוט), התשע"ז-2016 24
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ז-2016 24
 
הבא לדף אחרון