קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 73 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7839| התשעז| תאריך פרסום: 18-07-2017
תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד) (תיקון), התשע"ז-2017 1370
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז - החלפת ספק גז) (תיקון), התשע"ז-2017 1371
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017 1372
חוברת 7838| התשעז| תאריך פרסום: 13-07-2017
תקנות האזרחות (סדרי הדין בבקשה לביטול אזרחות), התשע"ז-2017 1358
כללי נתוני אשראי (רישוי לשכות), התשע"ז-2017 1362
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשע"ז-2017 1365
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1366
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשע"ז-2017 1366
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשע"ז-2017 1367

חוברת 7837| התשעז| תאריך פרסום: 10-07-2017
תקנות הדרכונים (הוראת שעה), התשע"ז-2017 1350
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (חידוש תוקף הכרזות על מתחמים לפינוי לשם בינוי לתקופה שלישית במסלול רשויות מקומיות), התשע"ז-2017 1354
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הארכת תוקף הכרזות על מתחמים לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה במסלול רשויות מקומיות), התשע"ז-2017 1355
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (חידוש תוקף הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה במסלול רשויות מקומיות), התשע"ז-2017 1356

חוברת 7836| התשעז| תאריך פרסום: 10-07-2017
תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז-2017 1338
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי) (תיקון), התשע"ז-2017 1345
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שעניינם ייצוא של ציוד ביטחוני מחוץ למדינת ישראל) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 1347
חוברת 7835| התשעז| תאריך פרסום: 09-07-2017
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ב(הכרזה על מתחם מועדף לדיור - דיר אל אסד ­- מתחם מערבי), התשע"ז-2017 1334
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - עפולה- ניר העמק), התשע"ז-2017 1334
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול רשויות מקומיות), התשע"ז-2017 1335
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (מס' 4), התשע"ז-2017 1336
חוברת 7834| התשעז| תאריך פרסום: 04-07-2017
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר נתוני זיהוי לרשות חוקרת אחרת), התשע"ז-2017 1326
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת), התשע"ז-2017 1327
כללי הרשות לפיתוח הנגב (מיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים), התשע"ז-2017 1329
תיקון טעות
חוברת 7832| התשעז| תאריך פרסום: 29-06-2017
תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) (תיקון), התשע"ז-2017 1314
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (תיקון), התשע"ז-2017 1314
תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התשע"ז-2017 1315
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי) (תיקון), התשע"ז-2017 1315
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1316
כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי) (תיקון), התשע"ז-2017 1318
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כפר הרא"ה-המעפיל -להבות חביבה) (ביטול תחולת הפקודה), התשע"ז-2017 1318
חוברת 7831| התשעז| תאריך פרסום: 29-06-2017
צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ז-2017 1306
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (תיקון), התשע"ז-2017 1306
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018) (דחיית מועד תחילת פרק ב': לחוק התמרוקים), התשע"ז-2017 1306
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (מס' 2), התשע"ז-2017 1307
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (מס' 3), התשע"ז-2017 1307
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), התשע"ז-2017 1308
הודעת הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים), התשע"ז-2017 1308
חוברת 7830| התשעז| תאריך פרסום: 29-06-2017
כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה), התשע"ז-2017 1266
כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017 1277
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1279
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 1280
כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (מקורות) (תיקון), התשע"ז-2017 1286
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1287
כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 1295
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1300
כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 1301
כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1301
כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1302
הודעת ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשע"ז-2017 1304
חוברת 7829| התשעז| תאריך פרסום: 26-06-2017
תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים) (תיקון), התשע"ז-2017 1254
צו ההוצאה לפועל (סגירת לשכה), התשע"ז-2017 1258
צו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז-2017 1258
תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) (תיקון), התשע"ז-2017 1262
צו התכנון והבנייה (אזור), התשע"ז-2017 1262
צו התכנון והבנייה (אור יהודה), התשע"ז-2017 1263
אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי) (מס' 2), התשע"ז-2017 1263
אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי) (מס' 3), התשע"ז-2017 1264
אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער ביריה) (תיקון), התשע"ז-2017 1264
12345678