קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 75 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7872| התשעח| תאריך פרסום: 15-10-2017
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017 100
כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017 101
צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 103
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן–גוריון), התשע"ח-2017 104
חוברת 7871| התשעח| תאריך פרסום: 03-10-2017
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחולה לגבי אגרות רישיון שנתיות של רואי חשבון שמוטלות מכוח חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955), התשע"ח-2017 92
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות חושית באוטובוסים בין–עירוניים), התשע"ח-2017 92
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הארכת תוקף הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שלישית במסלול רשויות מקומיות), התשע"ח-2017 95
תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד) (תיקון), התשע"ח-2017 96
כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) (תיקון), התשע"ח-2017 96
חוברת 7870| התשעח| תאריך פרסום: 28-09-2017
תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי) (תיקון), התשע"ח-2017 90
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת הייבוא והייצוא), התשע"ח-2017 90
חוברת 7869| התשעח| תאריך פרסום: 28-09-2017
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין–לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה) (ערכי טבע מוגנים) (תיקון), התשע"ח-2017 14
כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017 88
תיקון טעות

חוברת 7870| התשעז| תאריך פרסום: 28-09-2017
תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי) (תיקון), התשע"ח-2017 90
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת הייבוא והייצוא), התשע"ח-2017 90
חוברת 7869| התשעז| תאריך פרסום: 28-09-2017
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין–לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה) (ערכי טבע מוגנים) (תיקון), התשע"ח-2017 14
כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017 88
תיקון טעות
חוברת 7868| התשעח| תאריך פרסום: 26-09-2017
תקנות שירות ביטחון (תנאים נוספים לדחיית שירות לתלמידי ישיבות והוראות שונות), התשע"ח-2017 2
תקנות שירות ביטחון (אמות מידה לגיבוש רשימה של ישיבות), התשע"ח-2017 5
החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה), התשע"ח-2017 11
החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה), התשע"ח-2017 11
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה), התשע"ח-2017 12
חוברת 7868| התשעח| תאריך פרסום: 26-09-2017
תקנות שירות ביטחון (תנאים נוספים לדחיית שירות לתלמידי ישיבות והוראות שונות), התשע"ח-2017 2
תקנות שירות ביטחון (אמות מידה לגיבוש רשימה של ישיבות), התשע"ח-2017 5
החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה), התשע"ח-2017 11
החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה), התשע"ח-2017 11
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה), התשע"ח-2017 12
חוברת 7867| התשעז| תאריך פרסום: 19-09-2017
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1764
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 1764
חוברת 7866| התשעז| תאריך פרסום: 19-09-2017
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים שמטילה רשות המים), התשע"ז-2017 1760
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים שמטילה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) , התשע"ז-2017 1760
צו עסקאות גופים ציבוריים (שינוי התוספת לחוק), התשע"ז-2017 1761
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1762
תיקון טעות
12345678