קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
נמצאו 75 תוצאות
 
חוברת 7766| התשעז| תאריך פרסום: 19-01-2017
תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 596; הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר), התשע"ז-2017 596; הודעת החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשע"ז-7102 597;;
חוברת 7765| התשעז| תאריך פרסום: 19-01-2017
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 592; הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 594;;
חוברת 7764| התשעז| תאריך פרסום: 17-01-2017
תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (אמות מידה לשימוש במרבב) (תיקון), התשע"ז-2017 576; תקנות הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים (שינוי התוספת לחוק), התשע"ז-2017 576; כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) (עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), התשע"ז-2017 577; כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 580; הודעת המקרקעין (אגרות), התשע"ז-2017 581; הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), התשע"ז-2017 586; הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשע"ז-2017 587; הודעת המפלגות (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 589; הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), התשע"ז-2017 589; הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשע"ז-2017 590; הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה), התשע"ז-2017 590;;
חוברת 7763| התשעז| תאריך פרסום: 17-01-2017
הודעת שמאי מקרקעין (אגרות), התשע"ז-2017 560; הודעת רואי חשבון (אגרות), התשע"ז-2017 561; הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשע"ז-2017 563; הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ז-2017 563; הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשע"ז-2017 564; הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ז-2017 564; הודעת הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשע"ז-2017 568; הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשע"ז-2017 571 ; הודעת חופש המידע (אגרות), התשע"ז-2017 572; הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), התשע"ז-2017 572; הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשע"ז-2017 573; הודעת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"ז-2017 574; הודעת ביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשע"ז-2017 574; הודעת החברות (עדכון עיצום כספי), התשע"ז-2017 574;
חוברת 7762| התשעז| תאריך פרסום: 12-01-2017
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (עדכון סכומי האגרות), התשע"ז-2017 544; הודעת כלי הירייה (אגרות רישיון), התשע"ז-2017 557;;
חוברת 7761| התשעז| תאריך פרסום: 12-01-2017
הודעת ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר) (אגרות), התשע"ז-2017 532; הודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשע"ז-2017 532; הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשע"ז-2017 533; הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשע"ז-2017 534; הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשע"ז-2017 535; הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשע"ז-2017 536; הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשע"ז-2017 537; הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשע"ז-2017 538; הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשע"ז-2017 538; הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשע"ז-2017 539; הודעת סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשע"ז-2017 541; הודעת המפלגות (אגרות), התשע"ז-2017 542;;
חוברת 7760| התשעז| תאריך פרסום: 09-01-2017
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשע"ז-2017 524; תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"ז-2017 524; תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"ז-2017 528; צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חובת דיווח על רווחיות של קמעונאי גדול במכירת לחם, חלב ומוצריו, ביצים ומלח), התשע"ז-2017 529; צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער) (תיקון), התשע"ז-2017 530;;
חוברת 7759| התשעז| תאריך פרסום: 05-01-2017
תקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים), התשע"ז-2017 508; צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השנייה לפקודה), התשע"ז-2017 510; הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשע"ז-2017 510; הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשע"ז-2017 511; הודעת המדגמים, התשע"ז-2017 511; הודעת סימני המסחר, התשע"ז-2017 513; הודעת הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשע"ז-2017 514;;
חוברת 7758| התשעז| תאריך פרסום: 05-01-2017
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יערות) (תיקון), התשע"ז-2017 496; הודעת הכניסה לישראל, התשע"ז-2017 497; הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון), התשע"ז-2017 502; הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשע"ז-2017 502; הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשע"ז-2017 503; הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשע"ז-2017 503; הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשע"ז-2017 504; הודעת ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 504; הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשע"ז-2017 505; הודעת הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 506;;
חוברת 7757| התשעז| תאריך פרסום: 03-01-2017
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) (תיקון), התשע"ז-2017 484; הודעת הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 485; הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשע"ז-2017 485; הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין), התשע"ז-2017 486; הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשע"ז-2017 486; הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השנייה), התשע"ז-2017 487; הודעת בתי המשפט (אגרות), התשע"ז-2017 488; הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשע"ז-2017 491; הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ז-2017 492; הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשע"ז-2017 493; הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום), התשע"ז-2017 494;;
12345678