קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 75 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7867| התשעז| תאריך פרסום: 19-09-2017
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1764
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 1764
חוברת 7866| התשעז| תאריך פרסום: 19-09-2017
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים שמטילה רשות המים), התשע"ז-2017 1760
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים שמטילה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) , התשע"ז-2017 1760
צו עסקאות גופים ציבוריים (שינוי התוספת לחוק), התשע"ז-2017 1761
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1762
תיקון טעות
חוברת 7865| התשעז| תאריך פרסום: 19-09-2017
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים שמטילה רשות המים), התשע"ז-2017 1760
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים שמטילה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) , התשע"ז-2017 1760
צו עסקאות גופים ציבוריים (שינוי התוספת לחוק), התשע"ז-2017 1761
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1762
תיקון טעות
חוברת 7864| התשעז| תאריך פרסום: 14-09-2017
צו כביש ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסוימים), התשע"ז-2017 1750
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון) (תיקון), התשע"ז-2017 1750
חוברת 7863| התשעז| תאריך פרסום: 14-09-2017
צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו–17(ג) לפקודה), התשע"ז-2017 1742
צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו–17(ג) לפקודה) (מס' 2), התשע"ז-2017 1742
צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו–17(ג) לפקודה) (מס' 3), התשע"ז-2017 1742
צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו–17(ג) לפקודה) (מס' 4), התשע"ז-2017 1743
צו מחלות בעלי חיים (דחיית תחילתם של סעיפים 16(ד), 16ב ו–17(ג) לפקודה) (מס' 5), התשע"ז-2017 1743
תקנות מס ערך מוסף (קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח שהוציא) (תיקון), התשע"ז-2017 1744
צו מס ערך מוסף (דרישת דוחות נוספים) (תיקון), התשע"ז-2017 1744
הוראות מס ערך מוסף (פטור מחובת הובלת טובין עם חשבונית לאזור או לשטחי עזה ויריחו), התשע"ז-2017 1746
הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית) (מס' 3), התשע"ז-2017 1747
חוברת 7862| התשעז| תאריך פרסום: 12-09-2017
תקנות רואי חשבון (בחינות ממוחשבות ומיזוג בחינות), התשע"ז-2017 1738
הודעת המועצה להשכלה גבוהה (אגרות), התשע"ז-2017 1740
חוברת 7861| התשעז| תאריך פרסום: 10-09-2017
תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון), התשע"ז-2017 1734
חוברת 7860| התשעז| תאריך פרסום: 06-09-2017
תקנות הדרכונים (הוראת שעה מס' 2), התשע"ז-2017 1730
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1730
צו המועצות המקומיות (מבשרת ציון, תיקון), התשע"ז-2017 1730
אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי), התשע"ז-2017 1731
הודעת החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשע"ז-2017 1731
הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשע"ז-2017 1732
הודעת בתי הסוהר (קביעת קנס ופיצויים לעניין עבירות בית סוהר) (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 1732
תיקון טעות
חוברת 7859| התשעז| תאריך פרסום: 05-09-2017
תקנות האזנת סתר (תיקון), התשע"ז-2017 1726
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע סנסן הרחבה לפי תכנית מס' מי/1031), התשע"ז-2017 1726
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי תל ערד הרחבה, לפי תכנית מס' 40/101/02/24), התשע"ז-2017 1727
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע עין נפתלי הרחבה, לפי תכנית מס' ג/16909), התשע"ז-2017 1728

חוברת 7858| התשעז| תאריך פרסום: 03-09-2017
תקנות להגנה על עדים (העסקה לתקופה קצובה) (תיקון), התשע"ז-2017 1722
תקנות קידום התחרות בענף המזון (חובת דיווח), התשע"ז-2017 1722
תיקון טעויות
12345678