ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר לוקח זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 198 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7848| התשעח| תאריך פרסום: 21-06-2018
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לתאגידים העוסקים בתרגום ספרות עברית ובקידום ההפצה של ספרות עברית מתורגמת בחוץ לארץ 8966
הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) 8971
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 8972
חוברת 7847| התשעח| תאריך פרסום: 20-06-2018
חידוש הכרה במוסדות רפואיים לפי חוק העונשין 8946
תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) 8946
מינוי ממונה זכויות עובדים זרים בעבודה לפי חוק עובדים זרים 8946
מינוי ועדה מייעצת להתקנת תקנות קיום הוראות תווית אריזה לפי חוק הגנת הצומח 8946
מינוי נציגת השר להגנת הסביבה וממלאת מקומה בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה 8946
מינוי חברים לוועדת המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 8947
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 8947
תמציות תקציב רגיל של עיריית אשקלון - עיריית איתנה 8947
הודעה על הסמכת פקחים עירוניים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תל–אביב-יפו) 8950
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 8950
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 8951
הודעות מאת הציבור 8952
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 8964
חוברת 7846| התשעח| תאריך פרסום: 20-06-2018
צו הרחבה בענף ההיסעים לפי חוק הסכמים קיבוציים 8930
חוברת 7845| התשעח| תאריך פרסום: 19-06-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 8918 הודעות מאת הוועדות המקומיות 8925
חוברת 7844| התשעח| תאריך פרסום: 19-06-2018
הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט 8906
הודעה על מינוי רשמים בכירים בבתי המשפט 8906
מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה לפי פקודת זכות יוצרים 8906
מינוי לפי חוק הנוטריונים 8906
מינוי מפקחים על רישום מקרקעין 8907
הודעה בדבר צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 8907
מינוי חבר בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 8907
אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים 8907
הודעה על מינוי חבר מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לפי חוק לעידוד השקעות הון 8908
מינוי יושב ראש ועדת המשמעת לפי חוק העובדים הסוציאליים 8908
הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות 8908
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 8908
הודעות מאת הציבור 8909
חוברת 7843| התשעח| תאריך פרסום: 18-06-2018
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים בתחום הספרות 8874
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 8885
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 8890
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 8891
הודעות מאת הציבור 8891
חוברת 7842| התשעח| תאריך פרסום: 18-06-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 8834 הודעות מאת הוועדות המקומיות 8855
חוברת 7841| התשעח| תאריך פרסום: 17-06-2018
הודעות על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי לפי חוק מבקר המדינה 8818
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות בהודעה כאמור 8819
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 8824
הודעות מאת הציבור 8824
חוברת 7840| התשעח| תאריך פרסום: 17-06-2018
הודעות מאת הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה 8802
חוברת 7839| התשעח| תאריך פרסום: 14-06-2018
מינוי הוועדה המייעצת לפי חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים) 8782
מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדת האישורים לפי חוק ההוצאה לפועל 8782
מינוי חברת ועדת היגוי בין–משרדית לנושא הגנה על עדים 8782
חידוש מינוי חברים להנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות 8782
הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 8782
הודעות על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי 8783
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 8783
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 8790
הודעות מאת הציבור 8793
תיקון טעות דפוס
12345678910...