ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
נמצאו 124 תוצאות
 
חוברת 7429| התשעז| תאריך פרסום: 22-01-2017
מינוי ממלאי מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור 2592; הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית חצור הגלילית 2592; הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית חצור הגלילית 2592; הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים 2592; הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול בלא צו ניהול לפי חוק האפוטרופוס הכללי 2592; הודעה על אישור שיכונים ציבוריים 2592; ; הסמכת מפקחת לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) 2593; הודעות בדבר הצורך בשיקום מחצבות לפי פקודת המכרות 2593; הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) 2594; הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 2594; הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 2595; הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 2595; בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 2603; הודעות מאת הציבור 2605;
חוברת 7428| התשעז| תאריך פרסום: 19-01-2017
מבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים אשר פעלו לשיפור פגיותיהם 2568; תיקון למבחנים של משרד הבריאות למתן תמיכות לשנים 2015 ו–2016 בקופות חולים המפעילות תכניות לקידום בריאות ולצמצום פערים בבריאות 2579; ; ; הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -; הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2016 2580; הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2016 2580; הודעה לפי חוק הצהרות מוות 2583; בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 2584; הודעות מאת הציבור 2586; הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 2590;;
חוברת 7427| התשעז| תאריך פרסום: 18-01-2017
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 2464;
חוברת 7426| התשעז| תאריך פרסום: 18-01-2017
הודעות בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 2436; הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 2436; מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 2436; חידוש מינוי יושבת ראש למועצה להכוונת פעולות הקרן לפי תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) 2437; הודעה בדבר מינוי נציגת משרד המשפטים בוועדות להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון 2437; ; ; מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה 2437; כתב מינוי לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) 2437; הודעה על עדכון סכום לפי חוק–יסוד: משק המדינה 2437; הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין 2437; הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות ציבור 2438; הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 2439; הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 2441; הודעות מאת הציבור 2443; בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 2462;
חוברת 7425| התשעז| תאריך פרסום: 16-01-2017
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות 2412; הודעות בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 2412; ; הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס 2414; הודעה על מתן רישיון לפי חוק משק החשמל 2417; בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 2418; הודעות מאת הציבור 2418; ;;
חוברת 7424| התשעז| תאריך פרסום: 15-01-2017
הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין 2392; הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין 2392; דרישות לסילוק כלי שיט 2392; ; ; הודעה על מינוי חבר ועדת ערר (עכו) 2392; הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 2393; הודעות מאת הציבור 2410;;
חוברת 7422| התשעז| תאריך פרסום: 12-01-2017
רשימת הגורמים הריכוזיים לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות 1647; רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לפי החוק האמור 2246; רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים לפי החוק האמור 2326;;
חוברת 7423| התשעז| תאריך פרסום: 12-01-2017
תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל 2344; תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל למרכזי מחקר ופיתוח אזורי לפי חוק יסודות התקציב 2344; הודעה בדבר קביעת משרות בכנסת שלא תחול עליהן חובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 2344; ; הודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי לפי החוק האמור 2345; הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 2346; הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 2347; הודעה לפי חוק הצהרות מוות 2380; בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 2380; הודעות מאת הציבור 2384; הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 2390;
חוברת 7421| התשעז| תאריך פרסום: 11-01-2017
הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה 1596 ; הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר 1596 ; הודעה על הרשאת פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה 1596 ; מינוי עוזרי פקיד שומה לפי הפקודה האמורה 1596 ; הסמכה ומינוי לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, חוק לטיפול סביבתי בציור חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, חוק להסדרת הטיפול באריזות וחוקהפיקדון על מכלי משקה 1596 ; ; הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין 1597 ; הודעות על מתן הוראות לניהול בנקאי תקין 1597 ; הודעה בדבר קביעת תקנים 1597 ; הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 1597 ; הודעות לפי חוק התכנון והבנייה והודעת מערכת בדבר תיקון טעות בחתימה בהודעה כאמור 1614 ; הודעות מאת הציבור 1627 ;;
חוברת 7420| התשעז| תאריך פרסום: 10-01-2017
 הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -;    רישום שותפויות (מ–1.8.2016 עד 4.9.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464;    הצטרפות שותף (מ–1.8.2016 עד 4.9.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466;    פרישת שותף (מ–1.8.2016 עד 4.9.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487;    רישום שותפויות (מ–1.9.2016 עד 2.10.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490;    הצטרפות שותף (מ–1.9.2016 עד 2.10.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1492;    פרישת שותף (מ–1.9.2016 עד 2.10.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538;    רישום שותפויות (מ–1.10.2016 עד 6.11.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540;    הצטרפות שותף (מ–1.10.2016 עד 6.11.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541;    פרישת שותף (מ–1.10.2016 עד 6.11.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555;    רישום שותפויות (מ–1.11.2016 עד 4.12.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557;    הצטרפות שותף (מ–1.11.2016 עד 4.12.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559;    פרישת שותף (מ–1.11.2016 עד 4.12.2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591;;
12345678910...