ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 112 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7620| התשעח| תאריך פרסום: 16-11-2017
**הילקוט הועלה מחדש**
הודעה על חילופים של חברי הכנסת 1330
הודעה בדבר צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 1330
צו הענקת סמכויות לפי החוק האמור 1330
הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן 1331
הודעה על חידוש הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה 1331
הודעות על מתן צווים לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) 1332
הודעה על מתן צו הארכה לפי החוק האמור 1332
הודעות בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 1333
הסמכה לפי חוק רישוי עסקים 1333
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 1334
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1358
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1360
הודעות מאת הציבור 1361
חוברת 7619| התשעח| תאריך פרסום: 15-11-2017
הארכת מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים) (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) 1306
מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 1306
הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות 1306
אצילת סמכויות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1306
הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים 1306
הסמכה למפקח בטיחות אש לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה 1306
הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה לפי פקודת המכרות 1307
הודעות בדבר שינוי בתקנים 1307
הודעות בדבר העברת זכויות נפט 1308
כתב הסמכה לאכיפת עבירות תעבורה בשטח שיפוט המועצה האזורית גזר 1308
הודעה על הסמכת פקח בעיריית כפר סבא לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) 1308
הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 1308
הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית תת"ל 47 - טורבינות רוח בצפון הגולן 1309
הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית תת"ל 83 - מיתקן ביל"ו חוות מכלים תש"ן 1309
הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים תת"ל 84 - כביש כניסה לחריש מדרום וחיבור כביש 611 למערך הדרכים האזורי והארצי 1310
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 1311
הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראות שעה), ולפי חוק התכנון והבנייה 1311
הודעות מאת הציבור 1322
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 1328
חוברת 7618| התשעח| תאריך פרסום: 13-11-2017
**הילקוט הועלה מחדש**
הודעות על מתן היתר לקבלת תרומה 1270
הודעה על מינוי חברות למועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 1270
הודעה על מינוי נציג ציבור במועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 1270
הודעות על מינויים בבתי המשפט 1270
הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 1272
הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים 1272
מינוי ממלאת מקום נציב תלונות הציבור על שופטים 1273
הודעות על גמר כהונתם של שופטים 1273
הודעה על קביעת הבחינה בנושא "יישומים בשומת מקרקעין" מועד ראשון 2018 לפי חוק שמאי מקרקעין 1274
הודעות בדבר קבלת בקשות לרישום כינויי מקור 1274
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 1276
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1280
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 1282
הודעות מאת הציבור 1282
חוברת 7617| התשעח| תאריך פרסום: 09-11-2017
הודעה תשעים ושמונה על תיקון רשימת אתרי העתיקות 5695
חוברת 7616| התשעח| תאריך פרסום: 09-11-2017
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במכוני מחקר תורניים בעלי חשיבות לאומית 1146
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור לתמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים כלליים 1151
הודעה בדבר טכנולוגיות ותדרים לפי צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן)) 1154
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 1155
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 1162
הודעה לפי חוק הצהרות מוות 1188
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1188
הודעות מאת הציבור 1192
חוברת 7615| התשעח| תאריך פרסום: 08-11-2017
מינוי נציגת שר הבריאות וממלא מקומה בוועדה מקומית לתכנון ולבנייה 1094
מינוי חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות 1094
מינוי חברי ועדת ערר לפי חוק שירות הסעד 1094
מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה) (חריש, תמר) 1094
מינוי ממונה על הגבייה - מועצה אזורית תמר 1094
הודעה בדבר שינוי בתקנים 1095
הסמכות פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (איגוד ערים לאיכות הסביבה משולש דרומי, חוף השרון) 1095
הודעה על בחירתם של חברים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 1095
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז תמ"מ 36/21/3 - אזור נופש מטרופוליני אילנות 1095
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ"מ 9/23/14/4 - יישוב כפרי שני-ליבנה 1096
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ"מ 84/14/4 - יישוב כפרי נהורה 1096
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ"מ 10/23/14/4 - יישוב כפרי גבעות בר 1096
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 1097
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1118
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1121
הודעות מאת הציבור 1122
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 1144
חוברת 7614| התשעח| תאריך פרסום: 07-11-2017
הודעות על מינוי שופטים 1090
הודעות מאת הציבור 1090
חוברת 7613| התשעח| תאריך פרסום: 05-11-2017
הודעה על מינוי נציג בוועדת המקצוע להכשרת מורשים בתחום נגישות השירות לפי תקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות מבנים, תשתית וסביבה) 1086
מינוי נציג שר הבינוי והשיכון בעל דעה מייעצת בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 1086
הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירת רבני עיר) (מצפה רמון) 1086
הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר בבת ים 1086
אצילת סמכויות לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) 1086
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 1087
הודעות מאת הציבור 1087
חוברת 7612| התשעח| תאריך פרסום: 05-11-2017
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 966
הודעות מאת הכונס הרשמי 1010
חוברת 7611| התשעח| תאריך פרסום: 02-11-2017
הודעה על מינוי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 922
מינוי חבר לבית הדין להגבלים עסקיים 922
הודעה בדבר מינוי יושבי ראש וחברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) 922
הודעה בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) 922
הודעה בדבר ביטול מינויים לפי התקנות האמורות 922
אצילת סמכויות לפי חוק התכנון והבנייה 922
הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) 922
תיקון הודעה על סכום שנתי מרבי להישבון חלקי לפי צו הבלו על דלק (פטור והישבון) 923
הודעות על הסמכת פקחים במועצה האזורית חוף הכרמל 923
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז תל אביב תמ"מ 5/5 - מרחב בקעת אונו 923
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 924
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 928
הודעות מאת הציבור 942
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 964
12345678910...