ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר לוקח זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 142 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7730| התשעח| תאריך פרסום: 14-03-2018
מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה 6236
הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) 6237
הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לעניין כשירות לעבודה סוציאלית 6237
הסמכת ממונה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת 6237
מינוי ממלאת מקום לנציג שר הבינוי והשיכון ולחברה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובנייה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 6237
מינוי מנהל נמל חדרה 6238
הסמכה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 6238
הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה 6238
הודעה בדבר השעיית חברה מלשכת עורכי הדין 6238
הסמכת פקחים לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (גני תקווה) 6238
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 6238
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6239
הודעות מאת הציבור 6241
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 6254
חוברת 7729| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 6620 הודעות מאת הוועדות המקומיות 6228
חוברת 7728| התשעח| תאריך פרסום: 12-03-2018
הודעה על מינוי חבר במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 6212
מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים לפי חוק החוזים האחידים וחוק בתי הדין המינהליים 6212
מינוי מבקרי נוטריונים 6212
חידוש מינוי מבקר נוטריונים 6212
הסמכת מאבטח מוסמך לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור 6212
הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות 6213
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6213
הודעות מאת הציבור 6217
חוברת 7727| התשעח| תאריך פרסום: 12-03-2018
הודעות מאת הוועדות המקומיות לפי חוק התכנון והבנייה 6196
חוברת 7726| התשעח| תאריך פרסום: 12-03-2018
הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 6164
הודעה על מינוי נציג ציבור למועצה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה 6164
הודעות על מינוי חברים במועצה הישראלית לתרבות ולאמנות 6164
תיקון הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 6164
הודעה על חילופים של חברי הכנסת 6165
הסמכה לפי חוק רישוי עסקים 6165
הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים 6165
הסמכות ממונים לפי חוק החומרים המסוכנים 6165
מינוי מנהל לבתי הדין הרבניים 6166
הסמכה לפי חוק עובדים זרים 6166
מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות 6166
הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (כרמיאל) 6166
הודעה על מינוי לתקופת כהונה נוספת בוועדת ערר (נס ציונה) 6166
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6167
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6171
הודעות מאת הציבור 6172
חוברת 7725| התשעח| תאריך פרסום: 11-03-2018
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 6044
הודעות מאת הכונס הרשמי 6086
חוברת 7724| התשעח| תאריך פרסום: 11-03-2018
הודעות מאת הוועדות המקומיות לפי חוק התכנון והבנייה 6028
חוברת 7723| התשעח| תאריך פרסום: 08-03-2018
הודעה בדבר קביעת תקנים 6008
הודעה בדבר שינויים בתקנים 6008
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום תמ"מ 1/43/14/4: שדרות - הרחבת אזור הבינוי העירוני 6009
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחז המרכז תמ"מ 40/21/3 - גדרה 6009
הודעה לפי חוק הצהרות מוות 6009
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6010
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 6012
הודעות מאת הציבור 6013
חוברת 7722| התשעח| תאריך פרסום: 07-03-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעה מאת הוועדות המחוזיות 5976 הודעות מאת הוועדות המקומיות 5996
חוברת 7721| התשעח| תאריך פרסום: 07-03-2018
**הילקוט הועלה מחדש**
הודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי של חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות 5952
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 5956
הודעות מאת הציבור 5958
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 5974
12345678910...