ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

שימו לב: זמן החיפוש במאגר לוקח זמן מכיוון שמתבצע חיפוש במאגר גדול
חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 192 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7961| התשעט| תאריך פרסום: 18-10-2018
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור העוסקים בתחום ארגוני לוחמים ותיקים והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינה לפי חוק יסודות התקציב 686
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים בטיפול במשפחות שכולות, בייצוגן ובקידום עניינן לפי החוק האמור 690
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך במוסדות ציבור המקיימים בישראל פעילות בלתי–פורמלית לילדים, בני נוער וצעירים יהודים מהתפוצות לפי החוק האמור 692
אמות מידה לחלוקת כספי תמיכות של המועצה להסדר ההימורים בספורט לגופים ציבוריים בעד פעילות למען מאבק באלימות ובגזענות בספורט לפי חוק הספורט 695
הודעה על מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים 698
הודעה על פטור מאישור הסדר כובל לפי החוק האמור 699
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 700
הודעות מאת הציבור 703
חוברת 7959| התשעט| תאריך פרסום: 17-10-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 654 הודעות מאת הוועדות המקומיות 658
חוברת 7958| התשעט| תאריך פרסום: 17-10-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 638 הודעות מאת הוועדות המקומיות 650
חוברת 7960| התשעח| תאריך פרסום: 17-10-2018
הודעה על מילוי מקום של שר 674
הודעה על העברת סמכויות הנתונות על פי חוק לפי חוק הממשלה 674
שינוי אזורי פעולה של לשכות רישום מקרקעין 674
הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 674
הודעות על אישור תכניות ניקוז לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות 675
מינוי רופאים וטרינריים ממשלתיים 676
מינוי וביטול מינוי מנהל בחירות לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) 677
הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 677
הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 678
הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 678
הודעות מאת הציבור 678
חוברת 7957| התשעט| תאריך פרסום: 11-10-2018
הודעות מאת הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה 630
חוברת 7956| התשעט| תאריך פרסום: 11-10-2018
הודעות על קביעת שרים לצורך זימון ישיבות הממשלה וניהולן 618
הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות 618
הודעה על מינוי חבר וממלאי מקום חברים במועצת מקרקעי ישראל 618
הודעה על הארכת מינוי חברה במועצת מקרקעי ישראל 618
מינויים לפי חוק בתי המשפט 618
הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי משפט 619
מינוי חברים לבית הדין למשמעת לפי תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי) וחוק שירות המדינה (משמעת) 619
מינוי יושבת ראש לוועדה הממליצה לאפוטרופוס הכללי לפי תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות) 620
מינוי חברים למועצת רואי חשבון 620
הארכת מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 620
מינוי יושב ראש נוסף בוועדה ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) 620
מינוי ממלאת מקום נציג שרת המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים 621
מינוי יושבת ראש לוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) 621
מינוי מפקחת על רישום מקרקעין 621
שינוי הרכב המועצה למחקר במחוללי מחלות 621
מינוי ממלאת מקום נציג שר הבריאות למועצה הארצית לתכנון ולבנייה 621
מינוי נציג ציבור בוועדת ערר מחוז מרכז 621
הודעה על מינוי מועצה מייעצת לעניין מנהלים מקצועיים של מוסכים לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 621
הודעה על ביטול מינוי חבר ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) 622
מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים 622
מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) 622
מינוי ממלאת מקום לנציג שר החלקאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות 622
מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 622
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 623
הודעות מאת הציבור 623
חוברת 7955| התשעט| תאריך פרסום: 10-10-2018
הסמכה ומינוי לפי חוק החומרים המסוכנים וחיקוקים שונים 586
הודעה על מתן רישיון לפי חוק משק החשמל 586
הודעות על פטור מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים 587
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 590
הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו 591
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות דפוס בהודעה כאמור 591
הודעות מאת הציבור 601
חוברת 7954| התשעט| תאריך פרסום: 10-10-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 562 הודעות מאת הוועדות המקומיות 564
חוברת 7953| התשעט| תאריך פרסום: 09-10-2018
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 470
הודעות מאת הכונס הרשמי 496
חוברת 7952| התשעט| תאריך פרסום: 09-10-2018
הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 462
הודעה על החלטת המועצה לאכוף חיקוקי סביבה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (מטולה) 463
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 463
הודעות מאת הציבור 466
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 468
12345678910...