ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 129 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7678| התשעח| תאריך פרסום: 18-01-2018
מבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים בעד השגת יעדים במודל התמרוץ ובעד העסקת כוח אדם ייעודי במלר''ד הכללי 4396
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות החולים בעד השנים 2017 עד 2019 4404
תיקון הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן 4406
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור 4406
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור 4413
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים בחלוקה ובפעולות הכנה לחלוקה של סלי מזון לנזקקים 4420
הודעה מאת רשות הרישוי לגז טבעי בדבר הסטת תוואי והקטנת קווי בניין 4427
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4428
הודעות מאת הציבור 4429
חוברת 7677| התשעח| תאריך פרסום: 17-01-2018
צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 4372
הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 4376
הסמכת מפקחים לפי חוק הגנת הצרכן, חוק המתווכים במקרקעין וחוק המועצה להשכלה גבוהה 4382
הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הטיס 4382
הודעה על פטור ממכרז להעברת חיילים, שוטרים וסוהרים לשירות המדינה 4383
הודעות בדבר השעיה זמנית ובדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין 4384
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4384
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 4391
הודעות מאת הציבור 4392
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 4393
חוברת 7676| התשעח| תאריך פרסום: 16-01-2018
הודעה על מתן פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 4348
הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לפי החוק האמור 4348
מינוי מפקחים לפי חוק איסור הלבנת הון 4348
תמציות תקציב רגיל של עיריית הרצליה לשנות הכספים 2016, 2017 ו–2018 - עירייה איתנה 4348
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4350
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 4353
הודעות מאת הציבור 4354
חוברת 7675| התשעח| תאריך פרסום: 15-01-2018
הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת השנייה לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 4340
הודעה על מינוי חברים למועצה הארצית לתרבות ולאמנות 4340
הודעה על מינוי לוועדת השגה לפי חוק לעידוד השקעות הון 4340
הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) 4340

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות 4340
תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות 4340
הודעה בדבר בחירת רב עיר בבת ים לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר) 4341
תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה (תל–אביב-יפו) 4341
הודעות מאת הציבור 4341
חוברת 7674| התשעח| תאריך פרסום: 14-01-2018
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 4284
הודעות מאת הכונס הרשמי 4306
חוברת 7673| התשעח| תאריך פרסום: 14-01-2018
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 4244 הודעות מאת הוועדות המקומיות 4250
חוברת 7672| התשעח| תאריך פרסום: 11-01-2018
הודעה על מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים 4216
הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל לפי החוק האמור 4217
הודעות על תיקון תנאי פטור מאישור הסדר כובל לפי החוק האמור 4229
הודעה מאת רשות הרישוי לגז טבעי בדבר הסטת תוואי והקטנת קווי בניין 4230
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4230
הודעות מאת הציבור 4233
חוברת 7671| התשעח| תאריך פרסום: 11-01-2018
חידוש מינוי יושבת ראש לוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה 4192
מינוי נציג שר הפנים ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים לפי חוק רישוי עסקים 4192
מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות 4192
הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לבחירת דיינים 4192
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים 4192
הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) 4192
הודעה על שביתת עובדים במערכת בתי משפט 4193
כתבי הסמכה לפי חוק איסור הלבנת הון 4193
הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול בלא צו ניהול לפי חוק האפוטרופוס הכללי 4193
הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק לקידום התחרות בענף המזון 4194
הודעה על עדכון סכומים לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות 4194
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים 4194
הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה 4194
הודעות על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) 4195
מינוי מפקח ברשות מקומית לפי חוק העבירות המינהליות (כפר יונה) 4197
הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 4197
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2017 4197
הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2017 4197
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4199
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 4203
הודעות מאת הציבור 4204
תיקון טעות דפוס
חוברת 7670| התשעח| תאריך פרסום: 11-01-2018
הודעה לפי תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבנייה) 4160
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה - הודעות מאת הוועדות המחוזיות 4160 הודעות מאת הוועדות המקומיות 4189
חוברת 7669| התשעח| תאריך פרסום: 10-01-2018
הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים 4136
מינוי שופט עמית בבית המשפט 4136
מינויים לפי חוק בתי המשפט 4136
מינוי רשמים לבית המשפט לענייני משפחה 4136
מינוי נציג שרת המשפטים בצוות מייעץ לצורך הכרזה על מתחם מועדף לדיור (קרקע מרובת בעלים) 4136
מינוי ממלאת מקום נציג שרת המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות 4136
מינוי נציגת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בקרן למימון תובענות ייצוגיות 4136
מינוי ועדת ערר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים וחוק בתי דין מינהליים 4137
מינוי ממלאי מקום חברים בוועדת המינויים לפי חוק לשכת עורכי הדין 4137
מינוי לפי חוק הנוטריונים 4137
הארכת מינוי יושב ראש מועצת שמאי מקרקעין 4137
הסמכה בסמכויות של רשם מקרקעין 4137
חידוש מינוי נציג ציבור בוועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע) וחוק בתי דין מינהליים 4138
מינוי מנהל ענייני בטיחות הגז 4138
מינוי ועדה לפי חוק הגנת סמלים 4138
הודעה בדבר העברת סמכויות לפי חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה 4138
הענקת סמכויות וחסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) 4138
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב 4138
הודעה על הסמכת פקח סביבה (בני שמעון) 4139
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4139
הודעות מאת הציבור 4146
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 4158
12345678910...