ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 122 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7555| התשעז| תאריך פרסום: 27-07-2017
הסכם בדבר תשלום פיצוי לעצמאי בשירות מילואים 8080
צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים לפי חוק ההסכמים הקיבוציים 8082
הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה במחוזות חיפה והצפון 8085
הודעות מאת הציבור 8088
חוברת 7554| התשעז| תאריך פרסום: 27-07-2017
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התרבות והספורט בהתאחדויות ספורט ובאיגודי ספורט הנמצאים במצוקה תקציבית 8052
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התרבות והספורט בהתאחדויות ספורט ובאיגודי ספורט למימון הוצאות האבטחה בגין אירוח נבחרת לאומית במסגרת מוקדמות לתחרות בין–לאומית רשמית בארץ 8055
מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בפעילות נוער שוחר מדע 8057
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות דפוס בהודעות כאמור 8060
הודעות מאת הציבור 8067
חוברת 7553| התשעז| תאריך פרסום: 25-07-2017
הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה 8020
מינוי אבות בית דין לפי חוק הדיינים 8020
מינוי ממלאי מקום נציג שר הביטחון בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר-חריש 8020
הודעות על מינוי קציני ביקורות גבולות לפי חוק הכניסה לישראל 8020
אצילת סמכויות לפי חוק–יסוד: הממשלה 8021
מינוי מעריכי מסוכנות לפי סעיף 5 לחוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין 8021
תיקון מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר הדין הפלילי 8022
מינוי חבר ועדת משמעת וממלאת מקומו לפי חוק העובדים הסוציאליים 8022
הארכת מינוי חברת ועדת הערר לפי חוק תכנון משק החלב 8022
מינוי חברי ועדת המכסות לפי החוק האמור 8022
מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח 8023
מינוי מפקחים לפי חוק הזרעים 8023
מינוי יושב ראש למועצה לעבודות הנדסה בנאיות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 8023
הסמכה לפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות 8023
מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה) 8023
מינוי פקידי גבייה לפי החוק האמור 8026
הודעה בדבר קביעת תקנים 8027
הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 8028
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 8028
הודעות מאת הציבור 8042
הודעות לפי חוק העמותות -
הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות 8048
הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות 8050
חוברת 7552| התשעז| תאריך פרסום: 24-07-2017
מינוי אפוטרופסה כללית וכונסת רשמית 8004
הארכת מינוי יושב ראש ועדת ערר ויושב ראש מותב לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע) וחוק בתי דין מינהליים 8004
מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומה בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות 8004
מינוי חברה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובנייה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 8004
מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים 8004
אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט, בקבוצות נשים הנמנות עם הליגות הבכירות בענפי–העל ובענפים מועדפים 8004
תיקון אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט 8005
הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו לפי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) 8006
הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה (שלומי) 8007
הודעות בדבר שינוי הרכב ועדות ערר לארנונה (טבריה, חולון) 8007
הודעה על מינוי ממלאי מקום בוועדת ערר לארנונה (חולון) 8007
הודעה על מינוי חבר ועדת ערר לארנונה (משגב) 8007
הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 8007
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 8008
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 8011
הודעות מאת הציבור 8011
חוברת 7551| התשעז| תאריך פרסום: 23-07-2017
מינוי שופטי נוער 7968
מינוי נציגי שר התחבורה והבטיחות בדרכים וממלאי מקומם בוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה 7968
הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור 7969
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 7969
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 7973
הודעות מאת הציבור 7996
חוברת 7550| התשעז| תאריך פרסום: 23-07-2017
רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן 7944
הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן 7959
חוברת 7549| התשעז| תאריך פרסום: 20-07-2017
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 7828
הודעות מאת הכונס הרשמי 7854
חוברת 7548| התשעז| תאריך פרסום: 20-07-2017
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד התרבות והספורט בהתאחדויות ספורט ובאיגודי ספורט המשתייכים לענף מועדף או ענף–על למימון הוצאות הסדרנות בליגות הבכירות 7800
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לצורך תמיכה בתחרויות ספורט בין–לאומיות בארץ 7802
תיקון מבחנים של משרד התרבות והספורט למתן תמיכה במוסדות ציבור לצורך תמיכה בפעילות תרבות בתחום מורשת של עדות ישראל 7806
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לצורך תמיכה בקופות החולים המבצעות תכנית לשיפור הזמינות של בדיקות MRI 7806
הודעה בדבר פרסום בקשה להקלה תכנית לתשתית לאומית מספר 35 - הגנות החופים בים המלח ותשתיות נלוות 7807
הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ"א 10/ג/9 - תחנות כוח ורשת החשמל - תחמ"ג רותם ורצועת קווי חשמל ראשיים ממנה לאזור תחמ"ג צפית, כולל חיבור לתחמ"ג רמת חובב 7807
הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות - מחוז מרכז תמ"מ 3/ 21/ 34 - אזור תעשייה שוהם 7811
מחוז צפון תמ"מ 2/ 9/ 7 - גן נר 7811
מחוז דרום תמ"מ 4/ 14/ 55 - מרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים 7812
מחוז דרום תמ"מ 4/ 14/ 40/ 2/ ב/ 1 - מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים - שינויים בהוראות ובנספח א 7813
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 7813
הודעות מאת הציבור 7820
חוברת 7547| התשעז| תאריך פרסום: 19-07-2017
הודעה על החלטה להחיל את הפרק השביעי לפי חוק מבקר המדינה 7764
כתב אצילת סמכויות מספר 5104 לפי חוק מס ערך מוסף ותקנות מס ערך מוסף 7764
הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות) 7764
הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (ייבוא בשר) 7764
הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (ייבוא בעלי חיים) 7764
הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (ייבוא וייצוא של מוצרים מבעלי חיים) 7764
תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2017 (אור יהודה, גבעתיים) 7764
הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 7766
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 7766
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 7784
הודעות מאת הציבור 7786
חוברת 7546| התשעז| תאריך פרסום: 18-07-2017
הודעות על אישור תכניות מיתאר ארציות לפי חוק התכנון והבנייה 7716
הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 7716
הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס 7716
הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בנימינה-גבעת עדה 7716
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 7717
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 7735
הודעות מאת הציבור 7736
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 7760
12345678910...