ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
נמצאו 122 תוצאות
 
חוברת 7476| התשעז| תאריך פרסום: 29-03-2017
הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 4752
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות דפוס בהודעות כאמור 4753

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4756
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 4758
הודעות מאת הציבור 4759
חוברת 7475| התשעז| תאריך פרסום: 28-03-2017
הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 4708
צו הגנה לסמל המועצה המקומית מצפה רמון 4708
הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (ירושלים, אלעד, בית שמש, באר יעקב, תל מונד) 4708
מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה (לוד) 4710
הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה ומינוי ממלא מקום לחבר ועדת ערר לארנונה (אבן יהודה) 4710
הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (חבל אילות) 4710
הודעות בתי הדין הרבניים 4710
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4728
הודעות מאת הציבור 4729
חוברת 7474| התשעז| תאריך פרסום: 27-03-2017
אצילת סמכות לפי חוק–יסוד: הממשלה 4648
הודעה על מינוי יושב ראש למועצה לניסויים בבעלי חיים 4648
מינוי חברה למועצה לניסויים בבעלי חיים 4648
מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות 4648
מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 4648
הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים 4649
הודעה על החלטה להחיל את הפרק השביעי לפי חוק מבקר המדינה 4651
הודעה על שיעור הריבית המעודכן לעניין הכנסה מנכס שאינו נכס מקרקעין לפי תקנות הבטחת הכנסה 4651
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 4651
הודעה על השבתת לשכות ההוצאה לפועל 4652
הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (עמק לוד) 4652
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4652
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4689
הודעות מאת הציבור 4693
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 4706
חוברת 7473| התשעז| תאריך פרסום: 26-03-2017
הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 4646
הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים 4646
הודעה לפי כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי קאדים) 4646

הודעה בדבר מינוי נציב תלונות ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 4646
הארכת מינוי יושב ראש למועצת ההנדסה והאדריכלות 4646
חוברת 7471| התשעז| תאריך פרסום: 23-03-2017
הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו 4590
הודעה לפי כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הוועדה למינוי קאדים) 4590
הארכת מינוי מזכירת הוועדה למינוי קאדים 4590
הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן 4590
דחיית המועד האחרון להגשת הצהרה על דירת מגורים 4590
הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס 4590
הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל לפי החוק האמור 4591
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות דפוס בהודעות כאמור 4591
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4596
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4618
הודעות מאת הציבור 4619
חוברת 7472| התשעז| תאריך פרסום: 23-03-2017
הודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי של חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות 4638
הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 4642
הודעות מאת הציבור 4643
חוברת 7470| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 4474
הודעות מאת הכונס הרשמי 4529
חוברת 7469| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
מינוי נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות 4430
הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף 4430
הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ואחת 4430
הודעה בדבר קביעת מועד בחירות לעיריית טייבה 4430
אישור טכנולוגיה לחתימה אלקטרונית מאובטחת 4430
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 4430
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4430
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4450
הודעות מאת הציבור 4454
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 4472
חוברת 7468| התשעז| תאריך פרסום: 16-03-2017
הודעה על אישור מינוי סגן שר לפי חוק הממשלה 4378
מינוי סגנית נשיא בבית הדין לעבודה 4378
מינוי יושב ראש ועדת ערעור לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 4378
הודעה בדבר גופים נתמכים לפי חוק יסודות התקציב 4378
הסמכות לפי תקנות הכניסה לישראל 4378
מינוי לפי חוק עובדים זרים 4378
הודעה על הארכת מינוי זמני לתפקיד מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב 4379
מינוי מפקח לפי חוק חומרי נפץ 4379
הסמכה לפי חוק רישוי עסקים 4379
מינוי וביטול מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 4379
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 28.2.2017 4379
הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2017 4380
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4383
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4407
הודעות מאת הציבור 4408
חוברת 7467| התשעז| תאריך פרסום: 14-03-2017
הודעה על מינוי קאדי מד'הב לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים 4338
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 4338
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4363
הודעות מאת הציבור 4364
12345678910...