ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
נמצאו 131 תוצאות
 
חוברת 7454| התשעז| תאריך פרסום: 21-02-2017
הודעה בדבר עדכון סכומים לפי פקודת פשיטת הרגל 3790
הודעה על הארכת סמכויות של ועדות מקומיות לדון בתכניות מסוימות לפי חוק התכנון והבנייה 3790
מינוי המועצה להסמכת ימאים 3790
מינוי פקידי יערות 3790
הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 3791
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3791
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3817
הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות 3821
הודעות מאת הציבור 3822
חוברת 7453| התשעז| תאריך פרסום: 19-02-2017
הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 3778
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 3779
הודעה מאת רשות הרישוי לגז טבעי בדבר הסטת תוואי והקטנת קווי בניין 3779
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3780
הודעות מאת הציבור 3784
חוברת 7451| התשעז| תאריך פרסום: 16-02-2017
הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי מדינה 3650
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 3650
הודעות על ביטול הסמכתן של קרן חופשה כללית "מבטחים" ושל קרן חופשה לעובדים בחקלאות 3650
הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) 3651
הסמכת ממונה לפי חוק החומרים המסוכנים 3651
הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות 3651
הודעה על מתן הוראות רשם לעניין שיטת חישוב מיטבית לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם) 3652
אישור טכנולוגיה לחתימה אלקטרונית מאובטחת 3652
הודעה על החלטה לפי צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) 3652
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 3653
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3653
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3656
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 3674
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3675
הודעות מאת הציבור 3676
תיקוני טעויות
חוברת 7452| התשעז| תאריך פרסום: 16-02-2017
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 3682
הודעות מאת הכונס הרשמי 3718
חוברת 7450| התשעז| תאריך פרסום: 15-02-2017
כתב אצילת סמכויות מס' 5101 לפי חוק מס ערך מוסף 3618
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3620
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3636
הודעה על פירוק חברה בפיקוח בית המשפט 3638
הודעות מאת הציבור 3638
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 3648
חוברת 7449| התשעז| תאריך פרסום: 14-02-2017
הודעה על מתן היתר למפעל הפיס 3570
חוברת 7448| התשעז| תאריך פרסום: 13-02-2017
הודעות בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 3490
הודעה על פרסום רשימת נושאי הבחינות ומתכונתן לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית 3490
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3490
הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים המועדפים לדיור (הוראת שעה) וחוק התכנון והבנייה 3495
הודעות בתי הדין הרבניים 3520
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3535
הודעות מאת הציבור 3538
חוברת 7447| התשעז| תאריך פרסום: 09-02-2017
הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל 3486
הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין 3486
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 3486
הודעות מאת הציבור 3486
חוברת 7446| התשעז| תאריך פרסום: 09-02-2017
** הילקוט הועלה מחדש**
הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור -
הנחיות לדיווחי תאגידים בנקאיים (בנקים) ................................................. 3398
הנחיות לדיווחי זירות סוחר .................................................................. 3467
חוברת 7445| התשעז| תאריך פרסום: 09-02-2017
הודעות מאת רשות הרישוי לגז טבעי בדבר הסטת תוואי והקטנת קווי בניין 3366
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3367
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3391
הודעות מאת הציבור 3393
תיקון טעות דפוס
12345678910...