ילקוט הפרסומים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ילקוט הפרסומים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​​​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 122 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7590| התשעז| תאריך פרסום: 18-09-2017
שינוי בהרכב של הוועדה הבין–משרדית לעניין רישום תכשירים לפי חוק הגנת הצומח 9564
הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות 9564
הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים בספר הזכויות 9565
הודעה על הסמכת מפקחים לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) 9566
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 9566
הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 9566
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 9567
הודעות מאת הציבור 9591
הודעות לפי חוק העמותות -
הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס עמותות 9601
הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס עמותות 9602
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 9602
חוברת 7588| התשעז| תאריך פרסום: 17-09-2017
מבחנים של משרד הבריאות למתן תמיכות לשנת 2017 בקופות חולים המפעילות תכניות לקידום בריאות ולצמצום פערים בבריאות 9488
רשימת זכויות לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות 9494
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 9498
הודעות מאת הציבור 9511
חוברת 7589| התשעז| תאריך פרסום: 17-09-2017
הודעות על מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים 9528
הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדרים כובלים לפי החוק האמור 9538
הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן 9556
הודעה על קביעת מועד בחינה מיוחד - מבוא לתורת השמאות 9557
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 9557
הודעות מאת הציבור 9561
חוברת 7587| התשעז| תאריך פרסום: 14-09-2017
הודעה על מינוי חשב מלווה 9468
הודעות על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) 9468
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט 9474
הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו 9474
הודעות מאת הציבור 9476
חוברת 7586| התשעז| תאריך פרסום: 13-09-2017
הודעות מאת הרשם לענייני ירושה 9344
הודעות מאת הכונס הרשמי 9393
חוברת 7585| התשעז| תאריך פרסום: 13-09-2017
הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה 9336
הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על דלק 9336
הודעה על אישור שיכונים ציבוריים 9336
הודעה על בקשה לחידוש רישום במקרקעין 9337
הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 9337
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 9338
הודעות מאת הציבור 9339
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 9341

חוברת 7584| התשעז| תאריך פרסום: 12-09-2017
הודעה על הרכבה של מועצת הארכיונים העליונה 9296
הודעה על מינויים לוועדת השגה לפי חוק שירות הביטחון הכללי 9296
מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) 9296
הרשאות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -מעצרים) וחוק הגנת הצומח 9297
הסמכה וצווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) 9298
הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור 9299
מינוי פקידי רישוי לפי חוק כלי הירייה 9300
הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2017 לפי תקנות רואי חשבון 9300
תיקון הודעה בדבר החלת חוקי עזר - עיריית מודיעין-מכבים-רעות 9301
מינוי מפקחים לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (יבנה) 9301
הודעה על מינוי ממלא מקום לחברי ועדת ערר לארנונה (ירושלים) 9301
הודעה על הארכת כהונה של חברי ועדת ערר לארנונה (חדרה) 9302
הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (אשדוד) 9302
הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (באקה אלגרביה) 9302
הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (טייבה, טירה, חוף אשקלון) 9302
מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות (כפר יונה) 9302
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 9303
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 9303
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 9305
הודעות מאת הציבור 9324
חוברת 7583| התשעז| תאריך פרסום: 12-09-2017
קידום חברים בוועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 9264
מינוי לפי פקודת הטבק 9264
הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי 9264
מינוי המפקח על המחירים 9264
מינוי נציגי שר הבריאות וממלאי מקומם בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה - מחוז הצפון 9264
מינוי נציג שר הבריאות במועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן 9265
מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות 9265
מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי 9266
מינוי פקח לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 9266
מינוי פקיד יערות 9266
הסמכות ממונים לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק) 9266
הסמכת ממונים לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים 9266
מינוי הרשם לענייני מדבירים לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית 9267
מינוי ממלא מקום הרשם לענייני מדבירים לפי החוק האמור 9267
מינוי מפקחי הגנת הסביבה 9267
ביטולי הסמכות לפי צו יבוא חופשי 9267
אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי 9267
הודעה בדבר ביטול תקן 9268
הסמכות לפי חוק רישוי עסקים 9268
הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 9268
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 9286
הודעות מאת הציבור 9290
חוברת 7582| התשעז| תאריך פרסום: 07-09-2017
הודעה על מילוי מקום של שר לפי חוק הממשלה 9244
הודעה על מינוי חברה במליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 9244
הודעה על מינוי חבר ברשות החשמל 9244
הודעה על מינוי ממלאת מקום יושבת ראש וחברים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה 9244
הודעה על מינוי ממלא מקום לחבר מועצת מקרקעי ישראל 9244
הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 9244
מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וגופים מבוקרים 9244
הארכת מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 9245
הסמכות בסמכויות של רשם מקרקעין 9245
מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה 9245
מינוי סגנית נשיא של בתי משפט לענייני משפחה 9246
הודעה על מינוי רשמת בכירה בבית משפט 9246
מינויים לכהונה בפועל כשופטים בבתי המשפט 9246
מינוי רשמים בבתי המשפט 9246
מינוי שופטת נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) 9247
הודעה על מינוי חברים לוועדת השגה לפי חוק שירות הביטחון הכללי 9247
הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה 9247
כתב מינוי לפי פקודת המשטרה 9247
מינוי יושב ראש ועדת ערר רפואית וממלא מקומו לפי חוק הטיס 9247
מינוי מפקח על המחירים 9247
מינוי ממלא מקום נציגת שר הבינוי והשיכון בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור 9248
מינוי ממלא מקום נציגת שר הבינוי והשיכון בוועדה לשמירת הסביבה החופית 9248
הודעות בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט 9248
הודעה על מינוי מנהלת ארנונה (הוד השרון) 9249
הודעות מאת הציבור 9249
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 9262

חוברת 7581| התשעז| תאריך פרסום: 06-09-2017
הודעות לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) 9200
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 9201
הודעות לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) וחוק התכנון ובנייה 9205
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 9231
הודעות מאת הציבור 9232
12345678910...