ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 51 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2650| התשעז| תאריך פרסום: 26-07-2017
חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017 1040
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52), התשע"ז-2017 1044
??תיקון עקיף:
??חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 37), התשע"ד-2014‏
חוק לעניין הרכב ועדות בכנסת (הוראות מיוחדות לכנסת העשרים), התשע"ז-2017‏ 1046
חוברת 2649| התשעז| תאריך פרסום: 19-07-2017
חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017 1028
חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 1037
חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 22), התשע"ז-2017 1038
חוברת 2648| התשעז| תאריך פרסום: 12-07-2017
חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 10), התשע"ז-2017 1016
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 15), התשע"ז-2017 1016
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז-2017 1017
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 7), התשע"ז-2017‏ 1018
חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 19), התשע"ז-2017‏ 1019
חוברת 2647| התשעז| תאריך פרסום: 03-07-2017
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז-2017 1008
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 119), התשע"ז-2017 1009
חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1009
??תיקון עקיף:
??חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 - מס' 52
חוק עובדים זרים (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017‏ 1011
חוברת 2646| התשעז| תאריך פרסום: 28-06-2017
חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4 - הוראת שעה), התשע"ז-2017 996
??תיקונים עקיפים:
??חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 - הוראת שעה - מס' 91
??חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - הוראת שעה - מס' 195
??חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 - הוראת שעה - מס' 19
חוק הדרכונים (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017 1004
חוברת 2645| התשעז| תאריך פרסום: 27-06-2017
חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז-2017 992
חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז-2017 994
חוברת 2644| התשעז| תאריך פרסום: 08-06-2017
חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017 990
חוברת 2643| התשעז| תאריך פרסום: 08-06-2017
חוק לביטול פקודת העיתונות, התשע"ז-2017‏ 986
??תיקונים עקיפים:
??פקודת הנזיקין - מס' 11
??חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 - מס' 10
??חוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975 - מס' 3
??חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 - מס' 12
??חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000 - מס' 3
חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10), התשע"ז-2017‏ 987
??תיקון עקיף:
??חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012

חוברת 2642| התשעז| תאריך פרסום: 08-06-2017
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז-2017‏ 982
??תיקון עקיף:
??חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 - מס' 4
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017‏ 984
חוברת 2641| התשעז| תאריך פרסום: 08-06-2017
חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, התשע"ז-2017‏ 974
123456