ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 47 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2710| התשעח| תאריך פרסום: 18-03-2018
חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 428
תיקונים עקיפים:
חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 - מס' 30
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 - מס' 92
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 - מס' 59
חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 - מס' 24
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 - מס' 18
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 28 (הוראת שעה)
חוברת 2709| התשעח| תאריך פרסום: 18-03-2018
חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 426
חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 70), התשע"ח-2018 426
חוברת 2708| התשעח| תאריך פרסום: 15-03-2018
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 310
תיקונים עקיפים:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 - ביטול
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 - מס' 21
חוק החברות, התשנ"ט-1999 - מס' 32
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 - מס' 58
פקודת האגודות השיתופיות - מס' 10
פקודת הבנקאות, 1941 - מס' 32
פקודת הנזיקין - מס' 12
חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 - מס' 29
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - מס' 68
חוק העמותות, התש"ם-1980 - מס' 17
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1084 - מס' 93
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 201
חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 - מס' 4
חוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008 - מס' 4
חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 - מס' 5
חוברת 2707| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון), התשע"ח-2018 290
חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 292
תיקון עקיף:
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 115
חוק הבוררות (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 294
חוברת 2706| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018 286
חוברת 2705| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 284
חוברת 2704| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע"ח-2018 282
חוברת 2703| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 280
תיקון עקיף:
חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו–2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016
חוברת 2702| התשעח| תאריך פרסום: 12-03-2018
חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 28), התשע"ח-2018 256
תיקונים עקיפים:
חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - מס' 57
חוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952 - מס' 25
פקודת מס הכנסה - מס' 246
חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964 - מס' 4
חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 - מס' 6
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015 - מס' 2
חוברת 2701| התשעח| תאריך פרסום: 12-03-2018
חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34), התשע"ח-2018 252
תיקונים עקיפים:
חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950 - מס' 9
חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 - מס' 20
פקודת העיריות - מס' 145
חוק שירות עבודה בשעת–חירום, התשכ"ז-1967 - מס' 11
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 - מס' 30
חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 - מס' 13
חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 - מס' 69
חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא ההגנה לישראל, התשמ"ז-1987 - מס' 5
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 - מס' 6
חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 - מס' 9
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - מס' 4
חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 - מס' 2
12345