ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 32 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2670| התשעח| תאריך פרסום: 16-11-2017
חוק משק החשמל (תיקון מס' 15), התשע"ח-2017 34
חוברת 2669| התשעח| תאריך פרסום: 14-11-2017
חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התשע"ח-2017 30
חוברת 2668| התשעח| תאריך פרסום: 09-11-2017
חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2017 26
תיקון עקיף:
חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 - מס' 14

חוברת 2667| התשעח| תאריך פרסום: 09-11-2017
חוק הכנסת (תיקון מס' 44), התשע"ח-2017 22
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 54), התשע"ח-2017 22
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 198), התשע"ח-2017 24

חוק הכנסת (תיקון מס' 44), התשע"ח-2017*
חוברת 2666| התשעח| תאריך פרסום: 07-11-2017
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 16), התשע"ח-2017 10
תיקון עקיף:
חוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991 - מס' 3
חוברת 2665| התשעח| תאריך פרסום: 07-11-2017
חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ח-2017 6
תיקון עקיף:
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 114
חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017 7
חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ח-2017 8
חוברת 2664| התשעח| תאריך פרסום: 26-10-2017
חוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), התשע"ח-2017 2
תיקון עקיף:
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 25
תיקון טעות בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו־2016), התשע"ו-2015 4
חוברת 2663| התשעז| תאריך פרסום: 09-08-2017
חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017 1208
תיקונים עקיפים:
פקודת הבנקאות, 1941 - מס' 31
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 24
חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 - מס' 6
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 26
חוברת 2662| התשעז| תאריך פרסום: 07-08-2017
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק העיצובים, התשע"ז-2017 1176
תיקונים עקיפים:
פקודת הפטנטים והמדגמים - מס' 10
פקודת המכס - מס' 27
פקודת מס הכנסה - מס' 243
חוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952 - מס' 24
חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 - מס' 40
חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965 - מס' 5
חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 - מס' 12
פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - 8
חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 - מס' 80
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 - מס' 20
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 90
חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 - מס' 19
חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 23
חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 - מס' 4
חוברת 2661| התשעז| תאריך פרסום: 07-08-2017
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז-2017 1156
תיקונים עקיפים:
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 25
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 - מס' 5
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 1164
תיקונים עקיפים:
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 - מס' 118
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 113
1234