ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 36 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2684| התשעח| תאריך פרסום: 17-01-2018
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 118
חוברת 2683| התשעח| תאריך פרסום: 17-01-2018
חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8), התשע"ח-2018 114
תיקונים עקיפים:
פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 - מס' 30
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 - מס' 59
חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 - מס' 23
חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 - מס' 32
חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 - מס' 21
חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 - מס' 6
חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 - מס' 52
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 - מס' 17
חוק סיוע משפטי למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992 - מס' 5
חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012 - מס' 3
חוברת 2682| התשעח| תאריך פרסום: 14-01-2018
חוק–יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) 112
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 112


חוברת 2681| התשעח| תאריך פרסום: 10-01-2018
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018 110
תיקונים עקיפים:
פקודת העיריות - מס' 143
פקודת המועצות המקומיות - מס' 71
חוברת 2680| התשעח| תאריך פרסום: 07-01-2018
חוק–יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2) 94
חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 94
תיקון עקיף:
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו–2014), התשע"ג-2013 - מס' 8
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018 95
חוק המפלגות (תיקון מס' 24), התשע"ח-2018 98
חוק קרן קיימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה), התשע"ח-2018 107

חוברת 2679| התשעח| תאריך פרסום: 03-01-2018
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81), התשע"ח-2018 92
חוברת 2678| התשעח| תאריך פרסום: 31-12-2017
חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 12), התשע"ח-2017 88
חוברת 2677| התשעח| תאריך פרסום: 28-12-2017
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 244), התשע"ח-2017 84
חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 51), התשע"ח-2017 85
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 199), התשע"ח-2017 85
חוברת 2676| התשעח| תאריך פרסום: 28-12-2017
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017 80
חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ח-2017 81
חוק חניה לנכים (תיקון מס' 8), התשע"ח-2017 82
חוברת 2675| התשעח| תאריך פרסום: 28-12-2017
חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 68
תיקונים עקיפים:
חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4 - הוראת שעה)
חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 - מס' 10
חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 50), התשע"ח-2017 73
חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 16), התשע"ח-2017 73
חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ח-2017 74
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119), התשע"ח-2017 74
תיקון עקיף:
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101), התשע"ד-2014 - מס' 2
1234