ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

  • הפרסומים המובאים בדף זה מוגבלים ל- 100 תוצאות לחיפוש.
 
חיפוש בספר החוקים
תאריך פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 20-1 מתוך 100 תוצאות
תוצאות 20-1 מתוך 100 תוצאות
להרחבהמספר חוברתממויין לפי מספר חוברת בסדר יורדשנהממויין לפי שנה בסדר יורדתאריך פרסוםממויין לפי תאריך פרסום בסדר יורדקובץממויין לפי קובץ בסדר יורד
2585התשע"ז27-11-2016
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-2016 20
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27), התשע"ז-2016 25
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז-2016 25
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016 26
2584התשע"ז17-11-2016
חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז-2016 4
  תיקונים עקיפים:
  חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - מס' 18
  חוק הדיינים, התשט"ו-1955 - מס' 28
  חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - מס' 72
  חוק הקאדים, התשכ"א-1961 - מס' 17
  חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 - מס' 21
  חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 - מס' 49
  פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 - מס' 53
  חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978 - מס' 8
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 88
  חוק המשטרה, התשס"ו-2006 - מס' 12
חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התשע"ז-2016 17
הודעת המערכת
2583התשע"ז02-11-2016
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016 2
2582התשע"ו21-08-2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 1254
  תיקונים עקיפים:
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 - מס' 32
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - מס' 17
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 - מס' 8
  פקודת מס הכנסה - מס' 229
  חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961 - מס' 6
  חוק המילווה (חברות ביטוח), התשכ"ג-1962 - מס' 8
  חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - מס' 60
  פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 - מס' 21
  חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 - מס' 8
  חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 - מס' 26
  חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 - מס' 7
  חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 - מס' 30
  חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 - מס' 18
  חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 - מס' 26
  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 - מס' 16
  חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 - מס' 7
  חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 18
  חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 103
  חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 - מס' 3
  חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 - מס' 3
  חוק הטיס, התשע"א-2011 - מס' 2
  חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013
  חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו–2016), התשע"ו-2016
2581התשע"ו21-08-2016
עמוד
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 1234
  תיקונים עקיפים:
  חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 - מס' 109
  חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 - מס' 12
  חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006 - מס' 4
  חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 - מס' 4
  חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 - מס' 88
  חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 - הוראת שעה), התשס"ח-2008
  חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 102
  חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 - מס' 8
חוק המפלגות (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016 1251
2580התשע"ו16-08-2016
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2016 1226
חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 22), התשע"ו-2016 1227
חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016 1228
חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016 1230
2579התשע"ו09-08-2016
הקובץ הועלה מחדש כנוסח מתוקן
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 1214
  תיקון עקיף:
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 89 [צ"ל מס' 86]
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016 1219
  תיקונים עקיפים:
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 - מס' 19
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 90 [צ"ל מס' 87]
  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - מס' 15
  חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008 - הוראת שעה
2578התשע"ו16-08-2016
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 6), התשע"ו-2016 1206
  תיקון עקיף:
  חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 - מס' 19
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016 1209
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 1211
חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016 1212
חוק הספורט (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016 1212
2577התשע"ו16-08-2016
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 1194
  תיקון עקיף:
  חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - מס' 17
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 1202
2576התשע"ו11-08-2016
חוק–יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו–2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) 1182
חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו–2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016 1184
  תיקון עקיף:
  חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו–2016) - התשע"ו-2015
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ו-2016 1188
  תיקון עקיף:
  חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ב-1995 - מס' 24
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016 1189
  תיקון עקיף:
  פקודת תאונות ומחלות משלח יד (הודעה), 1945 - מס' 2
2575התשע"ו11-08-2016
חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 1174
חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (תיקון מס' 6), התשע"ו-2016 1174
  תיקונים עקיפים:
  חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 - מס' 62
  חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 - מס' 41
  חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 - מס' 6
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו-2016 1178
חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 58), התשע"ו-2016 1178
חוק אומנה לילדים (תיקון), התשע"ו-2016 1180


חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016*
2574התשע"ו11-08-2016
חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו-2016 1162
  תיקון עקיף:
  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - מס' 14
2573התשע"ו11-08-2016
חוק–יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) 1154
חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 51), התשע"ו-2016 1154
חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 1155
  תיקונים עקיפים:
  חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 - מס' 2
  חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 - מס' 10
חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35), התשע"ו-2016 1157
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 1158
  תיקון עקיף:
  חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 - מס' 8
חוק הדרכונים (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016 1159
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 1160
2572התשע"ו07-08-2016
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016 1146
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 108 - הוראת שעה), התשע"ו-2016 1149
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 19), התשע"ו-2016 1151
חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016 1152
2571התשע"ו04-08-2016
חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 21), התשע"ו-2016 1138
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 71), התשע"ו-2016 1138
  תיקונים עקיפים:
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 85
  חוק המשטרה, התשס"ו-2006 - מס' 10
חוק העונשין (תיקון מס' 126), התשע"ו-2016 1140
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 75), התשע"ו-2016 1140
  תיקון עקיף:
  פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 - מס' 17
חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 59), התשע"ו-2016 1143
2570התשע"ו01-08-2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 1098
  תיקונים עקיפים:
  פקודת הבנקאות, 1941 - מס' 30
  פקודת מס הכנסה - מס' 228
  חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 21
  חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 - מס' 48
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 - מס' 31
  חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 101
  חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 17
  חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 - מס' 11
  חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 - מס' 2
2569התשע"ו28-07-2016
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 55), התשע"ו-2016 1090
  תיקונים עקיפים:
  חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 - מס' 18
  חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 - מס' 16
  חוק החשמל, התשי"ד-1954 - מס' 6
  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 182
  חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 - מס' 9
  חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 - מס' 7
  חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 - מס' 2
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47), התשע"ו-2016 1094
2568התשע"ו27-07-2016
חוק–יסוד: הכנסת (תיקון מס' 44) 1086
חוק הכנסת (תיקון מס' 43), התשע"ו-2016 1087
2567התשע"ו27-07-2016
חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016 1078
חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 57), התשע"ו-2016 1078
חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 46), התשע"ו-2016 1079
  תיקון עקיף:
  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 181
חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016 1079
חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 1083
  תיקונים עקיפים:
  חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 - מס' 34
  פקודת העיריות - מס' 140
  פקודת המועצות המקומיות - מס' 70
2566התשע"ו19-07-2016
חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 1066
  תיקונים עקיפים:
  חוק המשטרה, התשס"ו-2006 - מס' 9
  פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 - מס' 52
 
הבא לדף אחרון