ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 51 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2714| התשעח| תאריך פרסום: 11-04-2018
חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018 545
תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2019 630
חוברת 2713| התשעח| תאריך פרסום: 22-03-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018‏ 510
תיקונים עקיפים:
חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977 - מס' 11
תיקון חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו–2018), התשע"ז-2016 - מס' 4
חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 - מס' 2
חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו־2014), התשע"ג-2013 - מס' 9
תיקון פקודת מס הכנסה - מס' 247
תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007- מס' 11
חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967 - מס' 13
חוק הספורט, התשמ"ח-1988 - מס' 14
חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008 - מס' 2
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 202
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו־2016), התשע"ו-2015 - מס' 6
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו־2018) - מס' 5
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 203
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 162), התשע"ו-2015
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 204
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 205 (הוראת שעה)
פקודת תאונות ומחלות משלח–יד (הודעה), 1945 - מס' 3
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 - מס' 9
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997 - מס' 10
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 - מס' 17
חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 19), מהתשע"ד-2014 - מס' 2
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 5), התשע"ד-2014 - מס' 3
חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 - מס' 11
חוברת 2712| התשעח| תאריך פרסום: 22-03-2018
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018‏ 454
תיקונים עקיפים:
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 27
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 - מס' 2
חוק התקנים, התשי"ג-1953 - מס' 14
פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - מס' 6
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 116
חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994 - מס' 6
חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 - מס' 70
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 - מס' 45
חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 - מס' 71
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 - מס' 5
חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001 - מס' 7
פקודת התעבורה - מס' 121
חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל, התשל"ו-1976 - מס' 2
תיקון חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 - מס' 123
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018), התשע"ז-2016 - מס' 2
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 - מס' 124
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 - מס' 7
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 - מס' 33
חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 - מס' 36
חוברת 2711| התשעח| תאריך פרסום: 19-03-2018
חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018 444
חוברת 2710| התשעח| תאריך פרסום: 18-03-2018
חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 428
תיקונים עקיפים:
חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 - מס' 30
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 - מס' 92
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 - מס' 59
חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 - מס' 24
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 - מס' 18
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 28 (הוראת שעה)
חוברת 2709| התשעח| תאריך פרסום: 18-03-2018
חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 426
חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 70), התשע"ח-2018 426
חוברת 2708| התשעח| תאריך פרסום: 15-03-2018
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 310
תיקונים עקיפים:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 - ביטול
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 - מס' 21
חוק החברות, התשנ"ט-1999 - מס' 32
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 - מס' 58
פקודת האגודות השיתופיות - מס' 10
פקודת הבנקאות, 1941 - מס' 32
פקודת הנזיקין - מס' 12
חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 - מס' 29
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - מס' 68
חוק העמותות, התש"ם-1980 - מס' 17
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1084 - מס' 93
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - מס' 201
חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 - מס' 4
חוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008 - מס' 4
חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 - מס' 5
חוברת 2707| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון), התשע"ח-2018 290
חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 292
תיקון עקיף:
חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 115
חוק הבוררות (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 294
חוברת 2706| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018 286
חוברת 2705| התשעח| תאריך פרסום: 13-03-2018
חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 284
123456