אודות

 

​באתר זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "רשומות" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות, וכן את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 2.3100 - "חקיקת משנה: נוהל והנחיות", ומדריך לניסוח הצעות חוק וחוקים שהוכן במחלקת נוסח החוק.


 • ספר החוקים 
  הכולל את החוקים אשר התקבלו בכנסת בקריאה השלישית (מחוברת מס' 2010 - כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005));
 • הצעות חוק – הממשלה
  הכולל את הצעות החוק מטעם הממשלה שהונחו על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה (מחוברת מס' 190 - ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005));
 • קובץ התקנות
  הכולל דברי חקיקת משנה ובהם תקנות, צווים ועוד (מחוברת מס' 6395 - כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005));
 • קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
  הכולל חוקי עזר וצווי עבירות קנס של רשויות מקומיות (מחוברת מס' 684 - ד' בניסן התשס"ה (13 באפריל 2005));
 • קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קניה ותשלומי חובה
  הכולל צווים והודעות שעניינם מכס ומסי יבוא ויצוא (מחוברת מס' 1438- כו' באב התשס"ה (31 באוגוסט 2005));
 • ילקוט הפרסומים
  הכולל הודעות המתפרסמות על פי חוק מטעם הממשלה ומטעם גופים ציבוריים שונים, ובין השאר הודעות על מינויים מטעם הממשלה, הודעות ועדות התכנון והבניה, הודעות בתי המשפט לענין פירוק חברות והודעות בתי דין רבניים, וכן הודעות מאת הציבור שפרסומן נדרש על פי חוק (מחוברת מס' 5414 - ל' בסיוון התשס"ה (7 ביולי 2005).