בקשה לפטור מאגרה שנתית במסגרת הליך פירוק

המסמכים הדרושים והנחיות

​במידה ולחברה קיימים חובות אגרה שנתית בתקופת פעילותה, יש להסדיר את חובות האגרה, וזאת באחת מהדרכים הבאות:
 
 1. העברת מסמכים הנדרשים לקבלת פטור, במידה והחברה זכאית לכך בהתאם לתנאים הקבועים בדין (כמפורט להלן).

 

 • לתשומת הלב - לא יבוצע החזר כספי לאגרה שכבר שולמה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 5ג לתקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001. לפיכך, מומלץ לבדוק האם החברה זכאית לפטור (כמפורט להלן) בטרם ביצוע תשלום.
 • בקשה לפטור מאגרה שנתית תיבדק אך ורק כאשר סטטוס החברה מוגדר כ"חברה בפירוק מרצון", היינו לאחר השלמת הגשת מסמכי השלב השני בהליכי הפירוק השונים.
 
 • קיימים שני מסלולים חלופיים להגשת בקשה לפטור מאגרה שנתית. להלן יפורטו המסמכים השונים שיש להגיש לפי כל מסלול:

 

חלופה ראשונה:


בבקשה לפטור לפי החלופה הראשונה יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. תצהיר מקורי מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך (מדויק) שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק. על התצהיר להיחתם בפני עורך דין עם נוסח אזהרה לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971.
 2. אישור מקורי מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק במס הכנסה או סגרה תיק במס הכנסה, בציון המועד שבו נסגר התיק (סיווג 73 בלבד).
 3. אישור מקורי מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 או שרישומה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף בוטל (היינו תיק סגור ולא תיק לא פעיל), בציון המועד שבו בוטל הרישום.

 

דגשים חשובים לחלופה הראשונה:

 • אישור בדבר היעדר קיומו של תיק לחברה אשר הונפק ממערכת שע"מ, המערכת המקוונת של רשות המיסים, אינו אישור מספיק לצורך קבלת הפטור.
 • תצהיר המציין כי החברה ממשיכה לנהל חשבון בנק מטעמים טכניים אינו כשר לצורך הענקת הפטור.

 

מסמכים וקישורים רלוונטיים לחלופה הראשונה:

 

חלופה שניה:


בבקשה לפטור לפי החלופה השניה יש להגיש את המסמכים הבאים:

 

 

 1. תצהיר מקורי מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך (מדויק) שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק. על התצהיר להיחתם בפני עורך דין עם נוסח אזהרה לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971.
 2. אישור מקורי מרואה החשבון המבקר של החברה, לכל שנת מס לגביה מבוקש פטור מאגרה, שלפיו החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד בו הפסיקה את פעילותה וכי החברה הגישה לרשות המיסים דו"חות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה.
 3. לאישור יצורף העתק מן הדו"חות השנתיים שהוגשו למס הכנסה על ידי רואה החשבון המבקר, הכוללים חותמת נתקבל מרשויות המס.

 

 

דגשים חשובים לחלופה השניה:

 • נדרש כי רואה החשבון שימלא את האישור הינו רואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, התשנ"ט– 1999.
 • על נוסח האישור של רואה החשבון המבקר להיות "הריני לדווח" או "הריני להודיע" וכו'.
 • תצהיר המציין כי החברה ממשיכה לנהל חשבון בנק מטעמים טכניים אינו כשר לצורך הענקת הפטור.

 

 

מסמכים וקישורים רלוונטיים לחלופה השניה:

 

דגשים חשובים לבקשת הפטור לפי שתי החלופות:

 • התנאים למתן פטור מאגרות לחברה קבועים בדין, ואין לרשם החברות שיקול דעת להפחית אגרות מכל סיבה אחרת. בהתאם לתקנה 5ג לתקנות החברות (אגרות), תשס"א – 2001, הפטור לפי התקנות יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.
 • חברה שחוסלה עד אמצע חודש פברואר פטורה מתשלום אגרה לשנה בה חוסלה בלא קשר לבקשת הפטור. המועד הקובע לעניין זה הינו מועד הגשת מסמכי החיסול למשרדי רשם החברות, גם אם רשם החברות אישר את חיסול החברה במועד מאוחר יותר (מנסיבות שתלויות ברשם החברות ולא עקב חוסר במסמכים או בצורך להשלימם).
 • בהתאם לתקנה 5א(ב) לתקנות החברות "המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה" הנו המועד האחרון מבין המועדים המפורטים באישור מס הכנסה או אישור מע"מ או בתצהיר אי הפעילות.

טפסים


​ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר:
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל:
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

 • ​עד 45 ימי עבודה לכל שלב, ממועד קבלת המסמכים.