שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • שיעבוד

  • יש להבדיל בין תיקון טעות סופר לתיקון תנאי השעבוד (תיקון מהותי). בתיקון טעות סופר יש צורך במכתב המסביר את מהות הטעות. בתיקון תנאים או זכויות המלווים או שינויים בבטוחה, יש צורך בשטר תיקון משפטי חתום על-ידי הצדדים. כמו כן, יש לצרף מכתב מהמלווה אשר כותרתו תהיה הודעה על תיקון /שינוי משפטי לשעבוד ויכלול תאריך המכתב אשר ישמש כתאריך השינוי, המסביר את מהות השינוי, מספר השעבוד, חתימה וחותמת המלווה.
  • מסמך יוצר השעבוד הינו שטר שעבוד / אג"ח / הסכם / שטר משכון / המחאת זכות, משכנתא או כל מסמך אחר יוצר השעבוד. חובה לצרפו לטופס 10 (מקור בלבד).
  • נושא משרה דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי. מהחברה הלווה או המלווה.
  • לסילוק שיעבוד אין טופס מוגדר. ולכן יש צורך במכתב מהמלווה, שכותרתו סילוק השעבוד, בו יפורטו הפרטים הבאים: שם ומספר החברה הלווה, תאריך יצירת השעבוד, תאריך רישום השעבוד, מס' השעבוד, חתימה וחותמת המלווה. תאריך סילוק השעבוד יהיה זהה לתאריך המכתב. במקרה והחברה בתהליך פירוק מרצון רק המלווה יכול לחתום.
  • ​כן. במידה ושמה המודפס של החברה מופיע ללא חותמת יש לצרף תקנון או פרוטוקול המאשר כי החתימה המודפסת של החברה מחייבת לכל דבר ועניין.
  • בקשה להארכת מועד רישום שעבוד הינה מכתב רשמי מהחברה המלווה בו יפורטו מס' התאגיד, שם החברה, תאריך חתימת מסמך יוצר השעבוד והסיבות בגינן הוגש רישום השעבוד באיחור. בקשה זו יש לצרף לטופס 10 (רישום שעבוד) במידה ועברו 21 יום מיום חתימת המסמך יוצר השעבוד ועד הגשת הטופס לרשם החברות אותו יש להעביר לרשם החברות בירושלים. המכתב ילווה בחתימה וחותמת המלווה.  ​
 • שאלות כלליות

  • ​עיון בתיק החברה נעשה בצורה אלקטרונית בחדר העיון הממוחשב הממוקם במשרדי רשם החברות בירושלים. כל תיק המוזמן לעיון מועבר תחילה לסריקה. אנא ודאו שהתיק נסרק במערכות רשם החברות טרם הגיעכם למשרדי הרשם. הבדיקה נעשית מול מרכז השירות והמידע בטלפון 1700-70-60-44,שלוחה 3, או בדוא"ל: Moked-Tagid@justice.gov.il
   בפניה יש לציין מס' חברה, שם חברה, שם המזמין וטלפון. משרדי רשם החברות בירושלים ממוקמים ברח' ירמיהו 39 (מגדלי הבירה). 
   החל מיום 1.7.2015 ניתן לקבוע תור לטובת עיון בחדר עיון רק בימים ראשון וחמיש, בין השעות 08:30 - 12:30. הפעולות המבוקשות מחויבות באגרה כקבוע בתקנות: עיון בתיק החברה: 47 ₪ , צילום עמוד מתוך התיק 2 ₪ לעמוד, אימות מסמכים בחתימת הרשם – תוספת של 4 ₪ לעמוד.
   ניתן לשלם עבור השירותים בכרטיס אשראי בשרת התשלומים של משרד המשפטים. לא ניתן לשלם על השירותים השונים במזומן. כמו כן, החל מיום 5.01.2010 לא ניתן לשלם באמצעות בולי הכנסה.
  • יש למלא טופס הזמנת תעודה משוחזרת, לשלם האגרה באמצעות שרת התשלומים ולשלוח את הקבלה והטופס לדוא"ל Moked-Tagid@justice.gov.il. התעודה המשוחזרת תשלח ללקוח בדואר ישראל. החל מיום 26.10.2015 ניתן לקבל את התעודה המשוחזרת באמצעות הדוא"ל.
   מילוי מלא, ברור ומדויק של הטופס יקצר את משך הטיפול בבקשתכם!
  • ​יש לשלוח מכתב לתיקון מהחברה ולצרף צילום תעודת זהות.
  • ​משרד המשפטים מפעיל שירות חדשני, המאפשר הפקת נסח חברה באופן מוזל ומקוון,  באמצעות אתר האינטרנט.
   כמו כן, ניתן לקבל נסח בלשכת רשם החברות בירושלים ובלשכות רשם המשכונות המחוזיות בימים א' ב' ד' ה' בין השעות 08:30-12:30. הפעולה כרוכה בתשלום אגרה בסך 31 ש"ח. ניתן לשלם את האגרה באמצעות כרטיס אשראי בשרת התשלומים באינטרנט.
 
הבא לדף אחרון