טפסי דיווח

 
לתשומת הלב- ניתן לבצע באמצעות אתר הפעולות המקוון של רשות התאגידים את הפעולות הבאות: דו"ח שנתי, הקצאת מניות, העברת מניות, הגדלה/הפחתה של הון רשום, מינוי והסרת דירקטורים, שינוי מען רשום של החברה וכן דיווח אודות צו עיקול על מניות.

תוצאות 14-1 מתוך 14 תוצאות
תוצאות 14-1 מתוך 14 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם החברותבקשה לביצוע חסימת עדכונים ידנית   docx הורד קובץ בקשה לביצוע עידכונים באופן מקוון
 
רשם החברותבקשה לביטול חסימת עדכונים ידנית   docx הורד קובץ בקשה לביטול חסימת עידכונים באופן ידנית באופן מקוון
 
רשם החברותהודעה על דו"ח העברת מניות (טופס 3)לביצוע עדכון מקוון באופן מיידיdocx הורד קובץ הודעה על העברת מניות בחברה פרטית ( טופס 3)
 הנחיות למילוי טופס הודעה על העברת מניות בחברה פרטית
רשם החברותדו"ח הקצאת מניות (טופס 4)לביצוע עדכון מקוון באופן מיידיdocx הורד קובץ דו"ח הקצאת מניות (טופס 4)
 
רשם החברות; אכיפה ובקרה; חברה לתועלת הציבורדו"ח עדכון פרטים שנתי של חברה פרטית (טופס 5)לביצוע עדכון מקוון באופן מיידיdocx הורד קובץ טופס 5 דוח שנתי
 הנחיות להגשת דוח שנתי
רשם החברותהודעה בדבר שינוייים בהרכב הדירקטוריון (טופס 6 )לביצוע עדכון מקוון באופן מיידיdocx הורד קובץ הודעה בדבר שינוי בהרכב דירקטוריון (טופס 6)
 
רשם החברותהודעה בדבר הגדלת הון (טופס 7)לביצוע עדכון מקוון באופן מיידיdocx הורד קובץ הודעה בדבר הגדלת הון (טופס 7)
 
רשם החברותהודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8)   docx הורד קובץ הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8)
 
רשם החברותדיווח על שינוי תקנון (טופס 8א')   docx הורד קובץ טופס 8א - שינוי תקנון
 /Units/RasutHataagidim/Guidelines/ChangingRules.docx
רשם החברותטופס שינוי שם חברה   docx הורד קובץ טופס שינוי שם חברה
 
רשם החברותהודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 9)לביצוע עדכון מקוון באופן מיידיdocx הורד קובץ הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 9)
 למדריך שינוי כתובת חברה
רשם החברותפרטי שעבודים ומשכנתאות (טופס 10)   docx הורד קובץ פרטי שעבודים ומשכנתאות (טופס 10)
 
רשם החברותתצהיר לתמיכה בבקשה להארכת מועד לרישום שיעבוד   docx הורד קובץ תצהיר לתמיכה בבקשה להארכת מועד לרישום שעבוד
 מדריך לרישום שיעבוד
רשם החברותדיווח על הטלת/ הסרת/ שינוי צו עיקול על מניותיו של בעל מניות בחברהלביצוע עדכון מקוון באופן מיידי    /units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx