שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • שאלות כלליות

  • ​רשם המשכונות מנהל מאגר מידע ממוחשב וארצי החל מיום 1.4.1994 (מרשם המשכונות). בהתאם, המידע שניתן בלשכות רשם המשכונות הינו מידע ארצי החל מאפריל 1994, ומתייחס לרישומי המשכונות בכל הלשכות. לקבלת מידע מתאריך מוקדם יותר (עד ליום 31.3.1994), יש לפנות ללשכת רשם המשכונות המחוזית שבה בוצע רישום המשכון, שכן מידע זה נמצא במאגר המידע הידני.
  • על מנת לרשום משכון ביחידת רשם המשכונות, יש למלא הודעת רישום משכון חתומה על-ידי הנושה והחייב (או בעל הנכס במידה ושונה מהחייב). אין צורך לצרף את הסכם המשכון או מסמכים נלווים נוספים, שכן תוקפו של המשכון הרשום מותנה, בין היתר, בתוקפה של הזכות הממושכנת, ובזכותו של החייב למשכן את הזכות. לפיכך, תיאור הנכס הממושכן שבהודעת המשכון צריך להיות כללי וממוקד ואינו תחליף להסכם המשכון.
    
   במקרים משפטיים מורכבים (לדוג' רישום קטין/מנוח) יש לצרף צו מתאים (ראו התייחסות פרטנית בהמשך).
    
   ככלל, כל המסמכים הנלווים לצורך ביצוע פעולות ברשם המשכונות (כגון ייפויי כוח, צווי בית משפט, תרגומי נוטריון וכיו"ב) צריכים להיות מסמכי מקור/ נאמן למקור.
  • ​ממשכן לטובת אחר הינו בעל הנכס (מי שמחזיק בנכס). במקרים בהם החייב בתיק המשכון הוא המחזיק בנכס הממושכן - הוא ירשם רק כחייב, אולם במקרים בהם אחד החייבים מחזיק בנכס ואילו חייב אחר באותה הודעת משכון אינו מחזיק בנכס - אזי זה הראשון ירשם כממשכן לטובת חיובו של אחר ואילו השני ירשם כחייב. כלומר, אין אפשרות שחייב יירשם גם כממשכן לטובת חיובו של אחר או לחלופין שממשכן לטובת חיובו של אחר יירשם גם כחייב, זאת לפי תקנה 7 לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד--1994 "מושכן נכס של אדם כערובה לחיובו של  יצוין הדבר בהודעת המשכון" .
    
   כאשר מבצעים עיון במאגר רשם המשכונות על-פי פרטי חייב, תוצאות העיון יפיקו הן את ההודעות בהן נרשם אותו אדם כחייב והן את ההודעות בהן הוא נרשם כממשכן לטובת אחר.
  • ​ההערה "קיימת קביעה לגבי משכון נוסף" מתייחסת לסעיף 6 לחוק המשכון. משמעה שבהסכם המשכון שנחתם בין שני הצדדים ישנה התייחסות לגבי משכון נוסף. את מהות הקביעה יש לבדוק בהסכם המשכון. לרוב משמעות קביעה זו היא כי אסור לחייב למשכן את הנכס לנושה נוסף. יש לסמן סעיף זה, במידה וקיימת התייחסות כאמור בהסכם המשכון למשכון נוסף של הנכס.
  • ​ניתן לבצע פעולות ברשם המשכונות באמצעות ייפוי כוח שהינו מקור/נאמן למקור בלבד.
   יפוי כוח מטעם החייב/ממשכן לחיובו של אחר יכלול הרשאה מפורשת למשכון/שעבוד הנכס, כאשר מדובר בפעולת רישום/שינוי, והרשאה מפורשת לביטול המשכון/השעבוד כאשר מדובר בפעולת ביטול. ייפוי כוח שאינו בעברית יש להגיש מתורגם על-ידי נוטריון ויכיל את ההרשאות כאמור לעיל.
  • ​אם יש למנוח יורשים, יירשמו ויחתמו יורשיו, בצירוף צו ירושה מקורי. אם אין למנוח יורשים, יוגש לרשם המשכונות צו מינוי מנהל עיזבון אשר יכיל הוראה מפורשת לשעבד את הנכס (או את כלל נכסי המנוח). מנהל העיזבון יחתום על הודעת הרישום, אולם ביהמ"ש יציין את מי לרשום כבעלי העיזבון. על מנת לבטל משכון לטובת מנוח (המנוח הוא הנושה) יחולו אותם כללים כאמור ברישום (היורשים יחתמו ואם אין יורשים מנהל העיזבון יחתום בצירוף צו בימ"ש).
  • ​א. אם הקטין הוא נושה, יחתום בשמו אחד ההורים וימלא הצהרה על כך שהעסקה איננה עם ההורים או קרובי ההורים.
    
    ב. אם הקטין הוא חייב, בנכס מקרקעין יש צורך באישור בימ"ש. בנכס שאינו מקרקעין יש צורך בחתימת שני ההורים והצהרה כאמור בסעיף א' (לעיל).
    
    ג. בכל מקרה של רישום משכון בין הקטין להוריו/קרובי הוריו יש צורך באישור בימ"ש.
  • על מנת לרשום ברשם המשכונות הערה על מינוי כונס נכסים, יש לשלוח את צו ביהמ"ש המקורי המורה על המינוי ולציין את מספר רישום המשכון לגביו יש לרשום את ההערה. במידה ומספר רישום המשכון אינו ידוע, יש לבצע עיון במאגר רשם המשכונות.​
  • א.  אם כונס הנכסים מונה מטעם הוצל"פ, מספיק שניתנה לו סמכות לא מוגבלת למכור את הנכס על מנת שיוכל למשכן אותו.
    
    ב. אם כונס הנכסים אינו מטעם הוצל"פ, ביהמ"ש צריך לתת הוראה מפורשת לשעבד את הנכס.
    בכל מקרה, אם הכונס נתמנה לפני למעלה מ-3 שנים, עליו לצרף הצהרה שהוא עדיין הכונס.​
  • ​בשני מקרים יתבטל רישום משכון באופן אוטומטי (שאינו ביוזמת הנושה):
    1. תום תקופת רישום המשכון (ביטול משכון לפי תקנה 9(ג) ) - משכון אשר נרשם לתקופה קצובה יבוטל באופן אוטומטי בתום תקופת הרישום במידה ולא יוארך. התראה על סיום תוקפו של המשכון תשלח לנושה 30 יום טרם מועד הביטול. הודעה על ביטול המשכון תישלח לנושה. כדי למנוע את הביטול יש לשלוח כלי תחבורה ללא מספר רישוי (ביטול משכון לפי תקנה 5(ג)) - במידה ורכב נרשם במאגר ללא מספר רישוי (לפי מספר שלדה בלבד) יש להקפיד ולשלוח עדכון לגבי מספר הרישוי עד 30 יום ממועד הרישום. ניתן לשלוח טופס הודעה להוספת מספר רישוי בפקס. באם לא דווח לרשם מספר הרישוי בתוך 30 יום ממועד הרישום יתבטל רישומו של המשכון. רישום הרכב מחדש יצריך שוב מילוי טפסים ותשלום מלא של אגרה.
 
12
הבא לדף אחרון