רענון לגבי חתימת רואי חשבון על גבי טופס דו"ח שנתי

 
|29/03/2017 |

​בעקבות פניות אל רשם החברות, נבקש לרענן כי בהתאם לתיקון מינואר 2016 נוסח אישור חתימת רואה החשבון על גבי הדו"ח השנתי

​נוסח אישור חתימת רואה החשבון על גבי הדו"ח השנתי הוא: "אני משמש רואה החשבון המבקר של החברה", במקום הנוסח הקודם: "ביקרתי את הדוחות הכספיים של החברה לשנת הדוח", כך שניתן להגיש דו"ח שנתי גם בטרם הגשת הדו"חות הכספיים לשנה מסויימת.