עדכון וחידוד נהלים בהגשת מסמכים ורישום משכון

 
|03/12/2015 |

 החל מיום 01/01/2016 יעודכנו נהלים ביחידת רשם המשכונות.


  1. הגשת מסמכים בצירוף חותמת נאמן למקור: החל מיום 01/01/2016, במקרים חריגים בהם לא ניתן יהיה להגיש לרשם המשכונות טפסי הודעות משכון/ביטול/שינוי מקור, יתקבלו העתקי טפסים אלו עם חותמת נאמן למקור ע"י עו"ד בלבד, המאמת את ההעתק. 
  2. רישום משכון על נכסי חברה: החל מיום 01/01/2016, רשם המשכונות יסרב לרשום הודעות משכון, אם בהודעת המשכון כל החייבים ו/או הממשכנים לחיובו של אחר, הינם חברה בע"מ או אגודה שיתופית.