תשלומים ואגרות

 
ניתן לשלם אגרות ליחידות הרשות באופן מקוון באמצעות אתרי האינטרנט היחידתיים.

  • ​במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.  
  • יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

 

חיפוש אגרות
תוצאות 15-1 מתוך 50 תוצאות
תוצאות 15-1 מתוך 50 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
צילום מתיק עמותה רשם העמותות

2 ש"ח לעמוד​

תשלום מקוון
רישום שותפות מוגבלת/ זרהרשם השותפויות

2,606 ש"ח​

תשלום מקוון
רישום חברה (למעט חברה לתועלת הציבור)רשם החברות

2,606 ₪​

תשלום מקוון
אגרה שנתיתרשם החברות

1,484​ ש"ח​

תשלום מקוון
על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999- כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות. את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות והשותפויות.
 
מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה:
 
אגרה שנתית לתשלום מחודש ינואר עד סוף חודש פברואר: 1,116 ש"ח
אגרה שנתית לתשלום מחודש מרץ עד סוף חודש דצמבר: 1,484 ש"ח
 
 
הפקת נסח חברה באינטרנטרשם החברות

10 ש"ח​

תשלום מקוון
קבלת העתק תעודת רישום חברה/ חל"צ משוחזרת (לחברה רשומה)רשם החברות

10 ש"ח​

תשלום מקוון
הדפסה ואימות מתיק חל"צחברה לתועלת הציבור

2 ש"ח לכל עמוד​

תשלום מקוון

יש לבדוק מול משרדי הרשם את מספר העמודים הנדרש לתשלום לפני ביצועו.
על מנת לקבל מסמכים/תקליטור מרשם העמותות יש לפנות למחלקת צילומים ברשם העמותות:

1. ניתן לגשת ליחידת רשם העמותות, למלא טופס ולשלם עבור השירות בשרת התשלומים הממשלתי באמצעות כרטיס אשראי.


2. ניתן לשלוח בקשה לקבלת מסמכים/תקליטור לפקס 02-6462548 ולפרט את מספר העמותה, שם העמותה ופרטי המבקש. ניתן לבצע את התשלום מראש בשרת התשלומים על פי התעריפים המופיעים באתר, יש לצרף את הקבלה יחד עם הבקשה לקבלת מסמכים/ תקליטור בפקס. המסמכים/התקליטור המבוקשים ישלחו למבקש באמצעות הדואר.

הפרשי אגרות רשם החברות

שיעורי  תעריפים​

תשלום מקוון
​לנוחיותך, אגרת השלמה נועדה  לתשלום הפרשים במידה ושולם סכום לא מתאים
עיון בתיק חברה סרוק במשרדי הרשםרשם החברות

47 ש"ח​

תשלום מקוון
הגשת הצעה למיזוג עבור כל חברה מתמזגת (למעט חברה לתועלת הציבור)רשם החברות

2,606 ₪​

תשלום מקוון
הגשת הצעת מיזוגרשם העמותות

866 ש"ח​

תשלום מקוון
​הגשת הצעת מיזוג לתאגידים כמשמעותה בפרק 23 לחוק, לכל עמותה מתמזגת.
צילום או הדפסת דף עיון ואימותרשם החברות

2 ש"ח לעמוד​

תשלום מקוון
רישום עמותה חדשה רשם העמותות

 שיעורי תעריפים​

תשלום מקוון
לצורך רישום עמותה לפי חוק העמותות התש"ם – 1980, יש להגיש בקשה מתאימה חתומה ע"י כל המייסדים ומאומתת בתצהיר כולל התייחסות לסוג התקנון המוצע לעמותה וצירופו (חתום ע"י כל המייסדים), כאשר אין הוא התקנון המצוי. למסמכים תצורף קבלה על תשלום אגרת טיפול ורישום בהתאם לתקנות והודעות האגרות לעמותות.
 
המסמכים יישלחו בדואר לכתובת רשם העמותות.
 
יש להמתין לתשובה אשר תישלח לכתובת המטפל ע"י משלוח תעודת הרישום בדואר רשום או ע"י משלוח מכתב מאת יועץ/ת משפטי לרשם העמותות, בדבר שינויים, תיקונים או הבהרות הנדרשים בהתאם להוראות החוק.
 
אגרת רישום עמותה כולל פרסום ברשומות 932 ש"ח
אגרת רישום מופחתת- 499 ש"ח - לעמותה אשר תקציבה השנתי לא יעלה על 300,000 ש"ח ולא תשלם שכר כהגדרתו בתקנות העמותות (אגרות), התשנ"ח - 1998 בתנאי שלבקשה צורף תצהיר חתום בידי כל המייסדים בפני עורך דין כי התמלאו התנאים המפורטים לעיל.
 
את האגרה ניתן לשלם גם בשובר תשלום בבנק הדואר.
 
הסבר בדבר אגרת רישום מופחתת ופטור מתשלום אגרה שנתית
אגרה שנתית רשם העמותות

שיעורי תעריפים​

תשלום מקוון
​אגרה שנתית מופחתת (עד לתאריך 31.3.16): 1,303 ש"ח
אגרה שנתית (מתאריך 1.4.16): 1,592 ש"ח
הפיכת אגודה עותומנית לעמותהרשם העמותות

932 ש"ח​

תשלום מקוון

​על האגודה העותומנית שטרם הפכה לעמותה, להגיש טפסים לרישום האגודה כעמותה ולציין כי היא אגודה עותומנית, את מספר האגודה ושם האגודה. 

יש לשלוח באמצעות הדואר את המסמכים הבאים:
בקשה לרישום אגודה כעמותה. פרוטוקול אסיפה כללית בה התקבלה ההחלטה. תקנון האגודה כשהוא מותאם לחוק העמותות.
אגרת רישום האגודה כעמותה: 934 ש"ח. 

ניתן לשלם בשובר תשלום בבנק הדואר לחשבון 0021844 

הסבר בדבר אגרת רישום מופחתת ופטור מתשלום אגרה שנתית

 
הבא לדף אחרון