הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|30/04/2017 |

במהלך חודש יוני 2017 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בינלאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה בחודש פברואר 2016.

להודעת הרשם לעניין עדכון הציבור בדבר מועדי בחינתן של בקשות לרישום סימני מסחר מיום 21/12/2014 לחצו כאן.