פורסם דו"ח מצב בחינת בקשות להארכת תקופת תקפם של פטנטים לחודש דצמבר 2017

 
|07/01/2018 |

​להלן הדו"ח