שולחנות עגולים בנושא תקנות העיצובים ותגובות הציבור

 
|12/11/2017 |

תגובות הציבור לקראת השולחנות העגולים שיקיים משרד המשפטים בנושא הליך התקנת תקנות העיצובים

חוק העיצובים, התשע"ז-2017 פורסם ברשומות ביום 7.8.2017 ט"ו באב התשע"ז, ועתיד להיכנס לתוקף בתום שנה מיום פרסומו. מטרת החוק היא ליתן הגנה אפקטיבית לעיצובים חדשים בתחומים שונים ובתנאים הקבועים בחוק באמצעות רישום וכן להעניק הגנה מסוימת לעיצובים לא רשומים. כמו כן יאפשר החוק להצטרף להסדר האג להגשת בקשות בינלאומיות לרישום עיצובים.


ביום 12.9.2017 פורסם קול קורא לקבלת הערות הציבור בקשר להתקנת התקנות, עליו ניתן היה להשיב עד ליום 31.10.2017.

 
במסגרת שיתוף הציבור בהליך התקנת תקנות לחוק העיצובים, הוזמן הציבור להשתתף בשולחנות עגולים בנושא תקנות העיצובים אשר ייערכו במשרדי רשות הפטנטים, כמפורט בהזמנה:

 

 

להלן תגובות הציבור אשר נשלחו לרשות ויידונו בשולחן העגול: