רשות הפטנטים שמחה להודיע שחוק העיצובים, התשע"ז-2017 פורסם אתמול בספר החוקים

 
|08/08/2017 |

רשות הפטנטים שמחה להודיע שחוק העיצובים, התשע"ז-2017 פורסם אתמול בספר החוקים.
 
תשומת לב הציבור מופנית לתיקון לסעיף 33(3א) לפקודת הפטנטים והמדגמים לפיו:
 
"אם נתבקש הרשם במועד הקבוע ובאופן הקבוע, לפני כלות
התקופה השלישית של חמש שנים, להאריך את מועד זכות
המדגם ושולמה האגרה הקבועה, יאריך הרשם את תקופת זכות
המדגם לתקופה רביעית של שלוש שנים מיום תום התקופה
השלישית;"
 
ולהוראות המעבר לפיהן:

"על אף האמור בפסקה (1), לעניין מדגם שתקופת זכות המדגם
השלישית בו כאמור בסעיף 33(3) לפקודת הפטנטים והמדגמים
הסתיימה בתוך שלושת החודשים כאמור בפסקה (1), רשאי בעל המדגם
להגיש בקשה להארכת מועד זכות המדגם בהתאם להוראות סעיף 33(4)
לפקודת הפטנטים והמדגמים, כנוסחו בחוק זה, והוא יהיה פטור
מתשלום אגרה נוספת לפי אותו סעיף; בקשה כאמור תוגש בתקופה
שתחילתה בתום שלושה חודשים מיום הפרסום וסיומה בתום שישה
חודשים מיום הפרסום".
 
אנו תקווה כי חוק העיצובים החדש ייטיב עם הציבור.