אודות מחלקת מדגמים

 

​מחלקת מדגמים ברשות הפטנטים אחראית על הטיפול בבקשות לרישום מדגם (עיצוב). מדגם רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי. זכות זו נועדה להקנות לבעל המדגם הרשום בלעדיות על השימוש במדגם.
פקודת הפטנטים והמדגמים 1926 קובעת כי ניתן לרשום מדגם בגין כל חפץ או מוצר תעשייתי בעל צורה, עיצוב או קישוט הבולט לעין ושהוא חדש או מקורי ולא נמכר, שווק או פורסם בישראל לפני מועד הגשת הבקשה.


חשוב לדעת כי הסעיפים בפקודה הנוגעים לפטנטים בוטלו בשנת 1967 עם חקיקת חוק הפטנטים התשכ"ז 1967.​​​

 • לא ניתן לרשום מדגם בגין עיצוב מוצר המוכתב אך ורק
  על ידי שיקולים פונקציונאליים היות שההגנה על אופן
  תפקוד המוצר או השימוש בו מוענקת במסגרת דיני
  הפטנטים.
 • דוגמאות למוצרים כשירי רישום כמדגם: תכשיטים,
  שעונים, בגדים, צעצועים, מכשירי טלפון, ריהוט, כל
  סוגי מכשירים וכלי עבודה, בכפוף לדרישות הפקודה.
 • מערכת חפצים - בעוד שעל בקשה למדגם לכלול חפץ
  אחד בלבד, מערכת כוללת קבוצה של חפצים בעלי אופי
  דומה, שנוהגים למכרם יחד או המיועדים לשימוש ביחד
  כשכולם נושאים את אותו דגם עיצובי. לדוגמא: סכו"ם,
  כלי שחמט וכד'. במקרה שבו נדרשת הגנה על מערכת חפצים, מותר לכלול בבקשה אחת יותר מחפץ אחד.
 • משך ההגנה על מדגם רשום הוא עד 15 שנים ממועד הגשת הבקשה בכפוף לתשלום אגרות חידוש. ניתן לקרוא עוד בנוגע לחידוש תוקף מדגם במדריך למבקש מדגם

 

התנאים לרישומו של מדגם:

הוראות סעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים קובעות כדלקמן: "הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים וטען בה כי הוא בעליו של מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, יכול הרושם לרשום את המדגם" בתנאי שהוא עומד בדרישות הפקודה והתקנות. דהיינו, על החפץ עבורו מתבקש הרישום להיות:

 • חדש - מדגם ירשם בפנקס המדגמים אם הוא בעל צורה, עיצוב או קישוט שלא היו מוכרים בישראל טרם הגשת הבקשה לרישום.
 • מקורי - הכוונה היא לדרך יישומם של אלמנטים ידועים באופן שונה מן הידוע קודם לכן באותו תחום (למשל: רישום מדגם בגין עיצובו של מעמד לטלפון נייד שנראה ככורסה ממוזערת).
 • שלא נתפרסם קודם לכן בישראל - מדגם לא יוכל להירשם בפנקס המדגמים אם התפרסם בישראל טרם הגשתו לרישום גם אם פורסם על ידי בעליו. הכוונה בפרסום קודם היא כאשר המדגם היה נגיש לאנשים מהציבור או שהוצג בפני אנשים מהציבור, שלא היו מחויבים לשומרו בסוד. ניתן לראות בפרסום מדגם באתר אינטרנט אליו יש גישה חופשית מישראל כפרסום שנעשה בישראל.
  ראו חוזר רשם מ.נ. 69 מיום 24/12/2008.

 

אודות הנעשה במחלקת מדגמים:

באם בוחני המדגמים לא יימצאו מדגם זהה או דומה מאוד למדגם בגינו הוגשה הבקשה, הבקשה תאושר ולבעליה תינתן תעודת רישום מדגם. פרטים מפורטים יותר באשר לבחינת הבקשה ניתן למצוא במדריך למבקש מדגם.
 • זכות טריטוריאלית - לבעל המדגם הרשום מוענקות זכויות בלעדיות על השימוש במדגם אך ורק במדינה בה הוא נרשם ותעודת המדגם הניתנת לבעליו מעידה על זכויותיו אלו. במקרה של הפרת זכויותיו רשאי בעל המדגם לתבוע את המפר כדי למנוע ממנו כל פעילות בעלת אופי מסחרי (כגון: ייצור, שימוש, מכירה או פרסום) במוצר בעל עיצוב דומה או זהה לעיצוב החפץ בגינו נרשם המדגם.

  

סיווג:

כל בקשה מסווגת על פי רשימת סיווג הסחורות. המצויה בתוספת השלישית לתקנות (תקנה 6) ונבחנת בהתאם. הסיווג נקבע על פי ייעודו של החפץ, מופיע על תעודת המדגם ואף קובע את היקף ההגנה המוענקת בגין המדגם הרשום.
 

דין קדימה:

בהתאם לאמנת פריס שישראל חתומה עליה, יכול מבקש שהגיש בקשה לרישום מדגם במדינה החתומה על האמנה, לדרוש תאריך בכורה ביחס לאותו מדגם במדינות אחרות החתומות על האמנה ("דין קדימה"), כך שהתאריך הקובע לצורך בדיקת חידוש או מקוריות יהא תאריך הבקשה הראשונה. כדי ליהנות מתאריך הבכורה יש להגיש את בקשת המדגם במדינה החתומה על האמנה תוך שישה חודשים מהתאריך בו הוגשה הבקשה המוקדמת יותר ולצרף לבקשה מסמך בכורה.
 

מסמך בכורה:

אם ברצונו של מבקש מדגם בישראל לרשום את המדגם גם במדינות נוספות החתומות על אמנת פריס, עליו להגיש את הבקשות במדינות השונות עם מסמך בכורה בנוגע לבקשה שהוגשה בישראל. ניתן לבקש ממזכירות המחלקה, לאחר תשלום האגרה המתאימה, מסמך בכורה הכולל את התמונות של החפץ עבורו הוגשה הבקשה בישראל ומידע באשר לתאריך הגשת הבקשה. המידע במסמך הבכורה מופיע בשפה העברית והאנגלית.
 

בקשה לביטול מדגם:

בהתאם לסעיף 36 לפקודת המדגמים כל אדם רשאי לבקש את ביטולו של מדגם רשום בטענה שהמדגם לא היה חדש בישראל לפני תאריך הגשתו. בקשה לביטול מדגם תוגש למזכירות המחלקה בצירוף האגרה המתאימה. לאחר הגשת טענות וראיות הצדדים יועבר התיק למזכירות בית הדין לקביעת מועד דיון בפני הרשם.​