טיוב רשימת מקצועות מוגבלים

 
תוצאות 5-1 מתוך 10 תוצאות
תוצאות 5-1 מתוך 10 תוצאות
מס' סעיףממויין לפי מס' סעיף בסדר יורדהנוסח העדכני בחוקממויין לפי הנוסח העדכני בחוק בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדכתובת URL  
3​חוק המתווכים במקרקעין:(4) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מתווך במקרקעין;(5) אם הוא נידון לעונש מאסר בפועל, הוא סיים לשאת את עונשו שישה חודשים לפחות לפני הגשת הבקשה לרישיון

אדם רשאי לשמש כמתווך מקרקעין רק אם לא הורשע בעבירה שכתוצאה מחומרתה  אין הוא ראוי לשמש כמתווך. כמו כן, במידה ונדון לעונש מאסר בפועל, סיים לרצות את עונשו וחלפו שישה חודשים לפחות ממועד סיום הריצוי בטרם הגיש את הבקשה לרישיון תיווןך.


 
4חוק רישום קבלנים:
מי שהורשע בעבירה שיש בה בהתאם למבחנים שנקבעו בתקנות כדי לערער מהימנותו להיות קבלן רשום או עבירה אחרת לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שקבע לענין זה השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו על אותה עבירה;

לא ישמש קבלן מי שהורשע בעבירה שיש בה לערער את מהימנותו כקבלן, כל עוד לא חלפו שלוש שנים מיום שנשא עונשו על אותה עבירה.

 
5​חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958  13א(ב) לא יירשם אדריכל רשוי כמורשה להיתר, אם בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה, אין הוא ראוי להיות מורשה להיתר, בעבירה לפי פרק י' בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965-, או בעבירה לפי סימנים ד' ו-ה' בפרק ט' בחוק העונשין, התשל"ז1977-.

אדם רשאי לשמש כאדריכל  רק אם לא הורשע בעבירה שכתוצאה מחומרתה  אין הוא ראוי לשמש כאדריכל

קובץ מסמך אייקון
6​מהנדס רשות מקומית- כפי שמופיע כיום באתר

קובץ וורד
7​סוכן ביטוח- כפי שמופיע כיום באתר
קובץ מסמך
 
12
הבא לדף אחרון