סיום תקופת הגשת בקשות בהסתמך על השתתפות בהשתלמות במתכונת הישנה

 
|09/11/2017 |

​להזכירכם ביום 14.11.2016, בהתאם לסמכותה על פי סעיף 2 (ג) לחוק הנוטריונים תשל"ו - 1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים על מתכונת השתלמות חדשה כתנאי לקבלת רישיון נוטריון.


​במסגרת החלטה זו קבעה הוועדה הוראות מעבר למבקשים שעברו בעבר השתלמות שלא במתכונת החדשה, כמפורט להלן:


א.  מבקש שעבר השתלמות לפני יום שני י"ג חשון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016 והגיש בקשה עד ליום שני כ"ד חשון תשע"ח, 13 בנובמבר 2017, לא יידרש להשתתף בהשתלמות נוספת.

ב. מבקש שעבר השתלמות לפני יום שני י"ג חשון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016 ולא הגיש בקשה עד ליום שני כ"ד חשון תשע"ח, 13 בנובמבר 2017, המדרשה תהיה רשאית לפטור אותו מנוכחות בהשתלמות עד למספר השעות בהם השתתף בהשתלמות בעבר. המדרשה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע מאילו שעות לימוד יהיה המשתתף רשאי להיעדר. הוראה זו תהא תקפה עד יום ראשון י' כסלו, תשפ"ב, 14 בנובמבר 2021.

ג. מבקש אשר הגיש בקשה בעבר, או הגיש בקשה בתקופות האמורות בסעיפים (א) ו- (ב), וועדת הרישיונות דחתה את בקשתו, יידרש לעמוד בכל תנאי ההשתלמות, כפי שיהיו תקפים בעת הגשת הבקשה החדשה.