תשלום אגרה שנתית לשנת 2017

 
|30/11/2016 |

​תעריפי התשלום לאגרה שנתית לרואי חשבון לשנת 2017

הודעה בדבר תשלום אגרה שנתית לרואי חשבון לשנת 2017

 
על פי הוראות חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955 בעל רישיון רואה חשבון חייב בתשלום אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות.
 
להלן שעור האגרות השנתיות לשנת 2017
 
  • רואה חשבון בעל ותק של עד 5 שנים מיום קבלת הרישיון ועד ל-31/12/16                405 ₪
  • רואה חשבון בעל ותק של מעל וכולל 5 שנים מיום קבלת הרישיון ועד ל- 31/12/16     568 ₪
  • רואה חשבון מעל גיל 70 מיום 31/12/16                                                                216 ₪

                             

  1.  את האגרה השנתית לשנת 2017 יש לשלם עד 31 בינואר 2017. תשלום לאחר מכן נושא תוספת תשלום כפי שנקבע בחוק.
  2. יוזכר- חובת תשלום האגרה מתחייבת על-פי חוק. יתרה מכך, סעיף 5 (א1) לחוק רואי חשבון, תשט"ו- 1955, קובע: "לא שילם בעל רשיון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה ראשי לשמש רואה חשבון כל עוד לא שילם את האגרה בעד אותה  השנה..." כאשר רו"ח שאינו מעוניין להחזיק ברישיון לשנה/ים מסוימת/ות רשאי למסור הצהרה למועצת רואי חשבון (להלן:"המועצה") עד 31 בינואר באותה שנה ויהיה פטור מתשלום האגרה לאותה תקופה עד אשר יגיש למועצה הצהרה על רצונו להמשיך ולשמש כרו"ח,(נוסח הצהרה מצורף לשובר האגרה לשנת 2017, הצהרה ניתן לשלוח לדוא"ל: Agrotroch@justice.gov.il).לום האגרה מתחייבת על-פי חוק. יתרה מכך, סעיף 5 (א1) לחוק רואי חשבון, תשט"ו- 1955, קובע: "לא שילם בעל רשיון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרס של השנה שלאחריה, לא יהיה ראשי לשמש רואה חשבון כל עוד לא שילם את האגרה בעד אותה  השנה..." כאשר רו"ח שאינו מעוניין להחזיק ברישיון לשנה/ים מסוימת/ות רשאי למסור הצהרה למועצת רואי חשבון (להלן:"המועצה") עד 31 בינואר באותה שנה ויהיה פטור מתשלום האגרה לאותה תקופה עד אשר יגיש למועצה הצהרה על רצונו להמשיך ולשמש כרו"ח,(נוסח הצהרה מצורף לשובר האגרה לשנת 2017, הצהרה ניתן לשלוח לדוא"ל: Agrotroch@justice.gov.il).
  3. לאי תשלום האגרות נפקויות נוספות בדין, לרבות איסור העיסוק בראיית חשבון כאמור בסעיף 5 (א1) לחוק לעיל- על כל המשתמע מכך. הבהרות בנושא חובת תשלום אגרה, ראה באתר האינטרנט של המועצה.
  4.  מובהר בזה כי אין בכך שהסכום הנקוב בשובר הינו עבור האגרה השנתית הנוכחית, כדי לגרוע מחובותיו של רואה החשבון התלויים ועומדים בגין שנים עברו, ככל שישנם. על רואה החשבון מוטלת האחריות המלאה להסדיר חובות אלה. יש לפנות אל המועצה על פי הפרטים המופיעים באתר.  
  5.  מובא לידיעה כי בכוונת המועצה ליצור מנגנון לאיתור רואה חשבון על ידי הזנת שמו הפרטים שיכללו הם שם הישוב המופיע ברישומי המועצה וכן מספר הרישיון.
  6. ככל שלא שולמה אגרה שנתית ולו בעד שנה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות, לא יונפק כרטיס רישוי לשנת 2017 וכן לא ייכלל שמו של רואה החשבון במסגרת מנגנון האיתור האמור לעיל.
 
 להלן טבלת תעריפי האגרה:
 המשלם
לתשלום עד 31/01/17
לתשלום עד 31/03/17
לתשלום עד 30/09/17
לתשלום מ- 01/10/17
רואה חשבון בעל וותק עד חמש שנים מקבלת הרשיון
 
405
446
608
810
רואה חשבון בעל וותק מעל וכולל חמש שנים מקבלת הרשיון
 
568
625
852
1136
אגרה לבן שבעים ומעלה
216
238
324
 
432

 

לתשלום האגרה לשנת 2017 לחץ כאן

ניתן לשלם בדפדפן של אינטרנט אקספלורר בלבד.