הודעה בדבר שימוש בספרים בבחינות סופיות חלק ב'

 
|10/07/2018 |

לפנייך פרסום הודעה בדבר שימוש בספרים בבחינות סופיות חלק ב'

בבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת מותר השימוש בספרי גילויי דעת וכן בספר IFRS. בבחינה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מותר השימוש בספר תקני ביקורת שהוצאו לאור ע"י לשכת רואי חשבון החל משנת 2015.