שימוש בספרים בבחינות בסופיות חלק ב'

 
|16/05/2018 |

לפנייך פרסום הודעה בדבר שימוש בספרים בבחינות סופיות חלק ב'

בבחינות בנושאים חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות
שתתקיימנה בשנת 2018 מותר השימוש בספרי גילויי דעת ותקני ביקורת וכן IFRS.
שהוצאו לאור ע"י לשכת רואי חשבון החל משנת 2015 ואילך.