הליכי רישום לבחינות

 
  • נבחנים בבחינות הביניים חלק א', ב' נדרשים לשלוח את המסמכים המפורטים להלן:
  1. תעודת בגרות או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך להשכלה תיכונית- מקור.
  2. טופס פרטים אישיים.
  3. למלא טופס בקשה לגשת לבחינה ולשלם את אגרת הבחינה ע"ג הטופס באחד מסניפי בנק הדואר ולהחזירו חתום למועצה או לשלם באתר האינטרנט. (את הטפסים לרישום ניתן להשיג באוניברסיטאות, מכללות, לשכת רואי חשבון בישראל ומזכירות מועצת רואי חשבון).
  • נבחנים בעלי תואר בוגר בחשבונאות נדרשים לשלוח את המסמכים הבאים:
  1. טופס פרטים אישיים.
  2. אישור זכאות לתואר- מקור או תשלום מאומת ע"י עו"ד.
  3. אישור על תשלום  פטור מבחינות.

 
במידה והנבחן/ת ומתחיל/ה התמחות יש לצרף כתב התחייבות מהרו"ח- מקור ולשלם אגרת התמחות בסך 129 ש"ח .

לא יינתן פטור מבחינות המועצה על יסוד לימודים חלקיים שלא הושלמו לתואר בוגר בחוג בו למד המבקש. פטור מבחינות ניתן אך ורק על סמך אישור זכאות לתואר ולא על סמך אישורים אחרים כגון סיום חובות בחוג לחשבונאות וכד'.

לאחר פתיחת התיק במועצה ואישור על קבלת פטור מבחינות, ניתן יהיה לשלם עבור הרישום לבחינות באתר המועצה או ע"ג טופס בקשה לגשת לבחינות באחד מסניפי הדואר, את הטופס יש לשלוח למזכירות מועצת רואי חשבון. 


לתשומת לב הנבחניםתשלום עבור הבחינות, אינו מהווה הרשמה לבחינות על המבקש לדאוג, לאחר התשלום לשלוח את טופס הבקשה למזכירות המועצה. 

אישור להבחן ניתן אך ורק לאחר עמידה בכל התנאים שנקבעו בחוק ובתקנות ותשלום אגרת הבחינות.
נבחן יורשה להיבחן בבחינות אליהם נרשם עפ"י תנאי תקנה 11 לתקנות רואי חשבון.


סטודנטים אשר סיימו את לימודי שנת השלמה- ההרשמה לבחינות סופיות חלק ב'- חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות- תאושר רק לאחר המצאת אישור מקורי על סיום חובות שנת השלמה.

הבחינות נערכות בכתב בעברית.