הגשת ערר בבחינה

 

נבחנים שמעוניינים להגיש ערר על בחינה יפעלו עפ"י ההנחיות הבאות:

  1. רשאים לערר - נבחנים שקיבלו בבחינה מעל ציון 41.
  2. בבחינות הפתוחות - עליך לשלוח בפקס/ בדוא"ל בקשה לצילום מחברות תוך 10 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה. יש לציין שם, ת.ז., שם הבחינה וכתובת למשלוח.
  3. בבחינות רב ברירה (אמריקאיות) - עליך לשלוח בפקס/ בדוא"ל בקשה לצילום דפי התשובות תוך 10 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה. יש לציין שם, ת.ז., שם הבחינה וכתובת למשלוח.
  4. צילומי המחברות (בבחינות הפתוחות)/ דפי התשובות (בבחינות רב ברירה) ישלחו לכל הנבחנים יחד בדוא"ל בצירוף מכתב נלווה שבו יצויין עד מתי ניתן לערר ושובר לתשלום בדואר, ניתן לשלם עבור ערר לבחינות הפתוחות גם באתר.
  5. לתשומת ליבכם, בבחינות רב ברירה ישלחו אך ורק דפי התשובות, המחברות משמשות לטיוטה בלבד והמועצה אינה שולחת אותן לנבחנים בשום מקרה.
  6. את העררים יש לשלוח עד התאריך שצויין בדואר/ בפקס/ בדוא"ל בצירוף אישור תשלום.
  7. האגרה בגין ערר לבחינות רב ברירה הינה- 250 ש"ח.
  8. האגרה בגין ערר לבחינות פתוחות הינה - 500 ש"ח.
  9. על פי תקנה 49א לתקנות רואי חשבון 'הוגש ערר על בחינה והערר התקבל, כולו או חלקו, רשאית המועצה, אם ראתה כי התקיימו נסיבות המצדיקות זאת, להורות על השבת האגרה ששולמה בעד הערר, כולה או חלקה.'