סכומי אגרות מועצת רואי חשבון

 
תקנות רואי חשבון, תשט"ז- 1955

סכומי אגרות רואי חשבון
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, תשט"ו – 1955, אני מתקין תקנות אלה:

א. ואלה האגרות שיש לשלם:  
1.    בחינות                                                                                     בש"ח

(א)     בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים חלק א', 
          ביניים חלק ב' ובחינות סופית חלק א', וכן בקשה לגשת 
          לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה 
          או שנכשל ובקש להיבחן שנית במועד אחר.                              438
(ב)     בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינות סופית חלק ב'              
          וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת                
          לבחינות  השלמה  או שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד
           אחר.                                                                                821 
(ג)      בקשה לפטור מבחינה, לכל נושא בבחינות ביניים או 
          בבחינה סופיות חלק א' או חלק ב'.                                          137 
         על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה
         האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה (ז"א הסכום
         המקסימאלי לתשלום בקשה לפטור הינו 896 ש"ח).
 
 
(ד)     ערר על בחינה -
                                                                                       
          (1) בשאלון פתוח שאינו רב ברירה                                          499
 
                (2) בשאלון רב-ברירה                                                           250
 
2.    התמחות 

(א)     בקשה להירשם כמתמחה, ואולם אם היה הכרח שמתמחה
         יתחיל את התמחותו אצל רואה חשבון אחר, מפני שרואה 
         חשבון הקודם נפטר או פשט את הרגל או הסתלק מן 
         המקצוע, או מסיבות שלדעת היושב ראש אינן מאפשרות
         לאותו מתמחה להמשיך בהתמחותו אצל רואה החשבון 
         הקודם, אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת הבקשה כאמור 
         בדבר התמחות אצל רואה חשבון אחר.                                    137
                                                   
(ב)     בקשה לשחרור מהתמחות                                                    137
 
      3. בקשה לרישיון רואה חשבון                                                               1,095

      4. אגרה שנתית -                                 
          (א)    לרואה חשבון שביום 31 בדצמבר בשנה שקדמה לשנת   
                   התשלום (להלן-  המועד הקבוע) טרם חלפו 5 שנים מיום
                   קבלת  רישיונו.                                                                       406
                                                                                                            
          (ב)    לרואה חשבון שבמועד הקובע חלפו 5 שנים ויותר מיום
                  קבלת רישיונו .                                                                       569
 
          (ג)    לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר                                             216
 
          (ד)    רואה חשבון, שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה לא יאוחר
                  מ- 31 בינואר של שנה מסוימת, שאינו רוצה לשמש רואה 
                  חשבון באותה שנה, יהיה פטור מתשלום אגרה שנתית לגבי    
                  אותה שנה ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר למועצת רואי   
                  חשבון שהוא רוצה להמשיך ולשמש רואה חשבון.  

סכומי האגרות המופיעים לעיל הינם עד ליום 31.01.2017, לאחר תאריך זה יגבו קנסות בגין איחור   
בתשלום. יש להתעדכן במזכירות המועצה לגבי הסכומים הנכונים.